Quy định mới về hoạt động khuyến mại 25/05/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. Trong đó, Nghị định quy định chi tiết về hoạt động khuyến mại.

Thứ tự ưu tiên trong vận tải hàng hóa đường sắt 25/05/2018

Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Thông tư 22/2018/TT-BGTVT quy định về vận tải hàng hóa trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia. Trong đó nêu rõ thứ tự ưu...

Quy định về mức chi cho ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận tổ quốc các cấp 25/05/2018

Mức chi hỗ trợ hoạt động hàng tháng cho Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn thuộc Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bằng 1,2 lần mức lương cơ sở, Phó Chủ nhiệm bằng 1,0 lần mức lương cơ sở.

Xử lý tài sản khi hợp tác xã giải thể 25/05/2018

Để sử dụng có hiệu quả, tránh lãng phí tài sản, khi hợp tác xã (HTX) giải thể, phá sản, trước tiên thực hiện bàn giao cho cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước. Trong...

Nhiều chính sách đối với khu công nghiệp, khu kinh tế 25/05/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp (KCN) và khu kinh tế (KKT). Trong đó, Nghị định quy định chính sách đối với KCN, KKT.

Bộ TNMT bãi bỏ, đơn giản hóa 100% TTHC 25/05/2018

Theo Quyết định này, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ cắt giảm 38/74 hàng hóa, sản phẩm phải kiểm tra chuyên ngành và bãi bỏ, đơn giản hóa 13/13 TTHC liên quan đến kiểm tra chuyên ngành (đạt 100%)

Toàn văn Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội 25/05/2018

Trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết số 28-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội được Tổng Bí thư Nguyễn...

2 cách phân loại tai nạn giao thông đường sắt 25/05/2018

Tại Thông tư 23/2018/TT-BGTVT quy định về giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt và phân tích, thống kê báo cáo về sự cố, tai nạn giao thông đường sắt, Bộ Giao thông vận tải đã nêu rõ 2 cách...

Đà Nẵng: Triển khai cho vay nhà ở xã hội 24/05/2018

Đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước 24/05/2018

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư 07/2018/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước.

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo