Đề xuất mới về xếp lương quản lý DN chuyển vào làm việc trong cơ quan Nhà nước 08/08/2018

Bộ Nội vụ đang dự thảo Thông tư sửa đổi khoản 8 mục III Thông tư số 79/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường...

Đề xuất điều chỉnh lương hưu đối với một số lao động nữ 08/08/2018

Đề xuất điều chỉnh lương hưu đối với một số lao động nữ

Quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ xin thôi làm nhiệm vụ và công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tự nguyện thôi việc để bố trí cán bộ 07/08/2018

Ngày 12-7-2018, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung ký ban hành Nghị quyết số 159/2018/NQ-HĐND về Quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ xin thôi làm nhiệm vụ và công chức, viên chức...

Tuyên truyền, tập huấn, diễn tập về phòng thủ dân sự 07/08/2018

Các cơ quan, tổ chức từ Trung ương đến địa phương sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức khác để tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm và phổ cập kiến thức cơ bản...

Trường đại học công khai cam kết chất lượng giáo dục trên trang TTĐT 07/08/2018

Đây là quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu tại Thông tư 15/2018/TT-BGDĐT về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng...

Hướng dẫn triển khai chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 07/08/2018

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 57/2018/NÐ-CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Chính phủ xây dựng cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức 07/08/2018

Bộ Nội vụ được giao hoàn thiện Đề án Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức vào quý 3 năm 2018.

Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến quặng thiếc, wolfram, antimon 06/08/2018

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, wolfram, antimon đến năm 2025, có xét đến năm 2035.

Rượu, bia, thuốc lá nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập 06/08/2018

Bộ Tài chính đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập.

Dự thảo Nghị định 86 mới: Không có quy định xe hợp đồng điện tử phải gắn mào 06/08/2018

Bộ GTVT vừa chính thức trình lên Chính phủ Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Nội dung dự...


 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo