Phải lồng ghép các nội dung trong chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2001 - 2020 (có hiệu lực từ ngày 15/05/2013) 15/05/2013

Ngày 27/03/2013, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ra Thông tư số 02/2013 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2001 - 2020.

Sẽ công khai quy hoạch sử dụng đất trên mạng Internet 15/05/2013

Từ ngày 10/6 tới, Thông tư 04/2013/TT-BTNMT về quy định xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai sẽ chính thức có hiệu lực.

Thời hạn thanh tra chuyên ngành xây dựng không quá 70 ngày (có hiệu lực từ ngày 15/05/2013) 14/05/2013

Đây là nội dung được quy định tại Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29/03/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Xây dựng.

Kiểm toán chương trình mục tiêu quốc gia tập trung vào 5 nội dung (có hiệu lực từ ngày 13/05/2013) 13/05/2013

Ngày 29/03/2013, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã ký Quyết định số 01/2013/QĐ-KTNN ban hành Quy trình kiểm toán chương trình mục tiêu quốc gia.

Giãn thời gian điều chỉnh học phí năm học 2013 – 2014 11/05/2013

Ngày 10/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) có công văn đề nghị các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp công lập giãn thời gian điều chỉnh học phí năm học 2013 – 2014.

Chính phủ ban hành Nghị định về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục (có hiệu lực ngày 01/7/2013 11/05/2013

Ngày 9/5, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 42/2013 /NĐ – CP về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục.

Ngân hàng Nhà nước chính thức giảm lãi suất 1% 11/05/2013

Ngày 10-5, Ngân hàng Nhà nước đã có quyết định về việc giảm các lãi suất điều hành quan trọng.

Dự kiến tăng 10 lần kinh phí khuyến công quốc gia 11/05/2013

Theo đề xuất của Bộ Công Thương, từ nay đến 2020, ngân sách nhà nước sẽ chi 8.500 tỷ đồng để khuyến khích phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, tạo thêm việc làm cho người lao động. Kinh phí...

Nhà nước chi hỗ trợ phong trào văn hóa, thể thao trong công nhân (có hiệu lực từ ngày 01/7/2013) 11/05/2013

Ngân sách nhà nước sẽ chi hỗ trợ phát triển phong trào văn hóa, thể thao trong công nhân góp phần nâng cao mức hưởng thụ về văn hoá tinh thần của công nhân ở các khu công nghiệp bao gồm chi tổ chức...

Nhiều hỗ trợ cho đơn vị sử dụng lao động người dân tộc thiểu số 08/05/2013

Các đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn được hỗ trợ tiền thuê đất, đào tạo nghề ngắn hạn, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất...

 

  

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo