Hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi
Người đăng tin: dungntm11 Ngày đăng tin: 12/01/2018 Lượt xem: 14

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.

Bộ Tài chính cho biết, thủy lợi là chuyên ngành đặc thù, dịch vụ thủy lợi có những đặc điểm riêng biệt như các hệ thống công trình thủy lợi là công trình thuộc kết cấu cơ sở hạ tầng kỹ thuật, phục vụ đa mục tiêu (cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt, công nghiệp, phòng chống lũ…). Các chính sách liên quan tới thuỷ lợi phí đều mang tính chất an sinh xã hội rất cao (hỗ trợ người nông dân, hộ nghèo, đồng bằng dân tộc thiểu số... triển khai ngay từ đầu năm), thể hiện sự quan tâm lớn của Đảng, Nhà nước và Chính phủ tới đời sống của người nông dân nên các quy định về mức thu thuỷ lợi phí, tiền nước đều do Chính phủ ban hành.

Trước năm 2017, chính sách miễn thủy lợi phí được thực hiện theo quy định tại Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/04/2001 và các văn bản hướng dẫn pháp lệnh như Nghị định 143/2003/NĐ-CP, Nghị định 154/2007/NĐ-CP, Nghị định số 115/2008/NĐ-CP và Nghị định số 67/2012/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi. Theo đó, mức thu thủy lợi phí được Chính phủ quy định chỉ một mức (cũng là mức cấp bù) đối với từng biện pháp tưới tiêu, từng vùng và được hỗ trợ toàn bộ từ ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, theo quy định của Luật phí và lệ phí có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 thì thủy lợi phí chuyển thành giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và thực hiện theo cơ chế giá do Nhà nước định giá theo Luật Giá. Trong khi, theo các văn bản quy phạm pháp luật hiện nay chưa có quy định về miễn, giảm giá sử dụng dịch vụ thủy lợi.

Do đó, xuất phát từ lý do nêu trên, việc ban hành Nghị định quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi là cần thiết, phù hợp với thực tiễn và có cơ sở pháp lý.

Về hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi, dự thảo Nghị định bổ sung thêm đối tượng hỗ trợ theo quy định của Luật Thủy lợi gồm: Tiêu, thoát nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, khu vực nông thôn và đô thị trừ vùng nội thị; thoát lũ, ngăn lũ, ngăn triều cường, ngăn mặn, đẩy mặn, rửa mặn, rửa phèn, giữ ngọt.

Đồng thời bổ sung quy định không hỗ trợ đối với hộ gia đình, cá nhân thuê đất để sản xuất với lý do hộ đi thuê đất phải tính toán lợi nhuận sinh lời từ diện tích đất đi thuê sản xuất ra sản phẩm, hàng hóa dịch vụ để trả một phần lợi nhuận cho người có đất cho thuê.

Về mức hỗ trợ: Dự thảo Nghị định giảm mức hỗ trợ so với quy định tại Nghị định 67/2012/NĐ-CP đối với một số đối tượng gồm tưới, cấp nước cho rau, màu; cây công nghiệp ngắn ngày kể cả cây vụ đông; Nuôi trồng thủy sản (trừ nuôi trồng tại hồ, đập, sông, suối, đầm..); chăn nuôi. Theo quy định trước đây, những đối tượng này được miễn 100% thủy lợi phí, hiện tại dự thảo Nghị định quy định các đối tượng này chỉ được hỗ trợ 50% tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.

TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc (0236)  3 881 888 , miễn phí phục vụ 

1. Nhận phản ánh, góp ý của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý
2. Hướng dẫn, giải đáp THỦ TỤC hành chính, quy định, chính sách
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử
4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, địa điểm, sự kiện, ….)
5. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhắn tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ RẺ NHẤT.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo