NGHỊ QUYẾT: Về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018
Người đăng tin: dungntm11 Ngày đăng tin: 12/01/2018 Lượt xem: 23

(Trích Nghị quyết số 140/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX ngày 7 tháng 12 năm 2017)

Điều 1. Ban hành kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 như sau:

1. Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018: 8.597,481 tỷ đồng

a) Vốn trong nước: 7.210,4 tỷ đồng, bằng 112% kế hoạch vốn năm 2017 sau khi điều chỉnh, gồm các nguồn sau:

- Nguồn ngân sách tập trung: 2.923,760 tỷ đồng

- Nguồn thu tiền sử dụng đất: 2.443,288 tỷ đồng

- Nguồn thu xổ số kiến thiết: 170.000 tỷ đồng

- Nguồn vốn Trung ương bổ sung có mục tiêu (kể cả nguồn vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg 79,152 tỷ đồng): 417,152 tỷ đồng.

- Nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ: 175,000 tỷ đồng

- Nguồn bội chi ngân sách địa phương (nguồn vay lại của Trung ương vay nước ngoài): 781,200 tỷ đồng

- Nguồn vốn XDCB năm 2017 chuyển sang 2018: 300,000 tỷ đồng

b) Vốn nước ngoài (ODA): 1.387,081 tỷ đồng

2. Công tác phân bổ vốn được thực hiện theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Hỗ trợ đầu tư các công trình cho các tỉnh Nam Lào theo ghi nhớ của lãnh đạo thành phố; hỗ trợ cho tỉnh Quảng Nam theo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và Tỉnh ủy Quảng Nam.

- Ưu tiên bố trí vốn còn lại chưa thanh toán cho các công trình đã có quyết định phê duyệt quyết toán.

- Đối với các công trình đã hoàn thành, ưu tiên bố trí thanh toán đến 85 - 90% khối lượng hoàn thành đã nghiệm thu (theo quy định thanh toán đến 90% khối lượng hoàn thành).

- Tập trung vốn cho các công trình và nhóm công trình trọng điểm.

- Đối với công trình chuyển tiếp, ưu tiên bố trí vốn đối ứng cho các dự án ODA theo tiến độ giải ngân vốn nước ngoài nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đảm bảo thời gian theo các Hiệp định đã ký kết.

Tập trung vốn cho các công trình cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm để phát huy hiệu quả đầu tư; các công trình trường học, văn hóa trọng điểm theo chỉ đạo của Thành ủy; các công trình y tế; xử lý ngập úng, khớp nối hệ thống xử lý thoát nước, các công trình phục vụ nhu cầu dân sinh; xử lý thoát nước, ô nhiễm môi trường, các công trình chống ùn tắc giao thông trọng điểm…

- Đối với công trình mới, bố trí vốn cho các công trình đã được phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự án đầu tư đến ngày 31 tháng 10 năm 2017, trừ một số công trình cấp bách cần triển khai thực hiện (các công trình tu bổ đê điều, thủy lợi, phòng chống thiên tai, an toàn giao thông, các công trình cho các đối tượng chính sách, phục vụ an sinh xã hội, công trình nước sạch, xử lý ô nhiễm môi trường...);

trong đó, ưu tiên bố trí vốn cho 2 công trình xử lý ô nhiễm môi trường thuộc nhóm công trình trọng điểm của thành phố, bố trí vốn cho các công trình giáo dục (trong đó có 22 công trình sân thể thao tại các trường học để nâng cao thể chất cho các em học sinh), các công trình văn hóa (trong đó có 09 dự án tôn tạo, tu bổ các Di tích văn hóa cấp quốc gia và thành phố)…

- Bố trí vốn đầu tư phân cấp giao Ủy ban nhân dân quận, huyện phân bổ chi tiết danh mục công trình theo Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 11 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố.

3. Dự kiến kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 là 8.597,481 tỷ đồng.

a) Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong nước: 7.210,4 tỷ đồng.

- Hỗ trợ đầu tư các công trình cho các tỉnh Nam Lào, tỉnh Quảng Nam: 16,6 tỷ đồng.

- Bố trí vốn đầu tư phân cấp giao Ủy ban nhân dân quận, huyện phân bổ chi tiết danh mục công trình: 348,56 tỷ đồng (tăng 10% so với năm 2017).

- Bố trí vốn hỗ trợ thực hiện Chương trình Nông thôn mới cho huyện Hòa Vang theo Nghị quyết số 105/2017/NQ-HĐND ngày 7 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố: 37,192 tỷ đồng.

- Bổ sung có mục tiêu cho các quận, huyện để hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ: 79,152 tỷ đồng.

- Bố trí vốn cho các công trình Xây dựng cơ bản (426 công trình): 4.981,601 tỷ đồng (trong đó có bố trí 2 công trình từ nguồn vay lại của Trung ương vay nước ngoài 781,2 tỷ đồng), gồm: Xây lắp 4.432,597 tỷ đồng, đền bù giải tỏa 549,004 tỷ đồng (Biểu số 2).

+ Các công trình hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31-12-2017 (153 công trình): 502,863 tỷ đồng.

+ Các công trình dự kiến hoàn thành năm 2018 (66 công trình): 561,4 tỷ đồng.

+ Các công trình chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2018 (41 công trình): 2.119,192 tỷ đồng.

+ Các công trình khởi công mới năm 2018 (166 công trình): 1.798,146 tỷ đồng.

- Bố trí vốn cho các công trình khai thác quỹ đất (139 công trình): 1.325,875 tỷ đồng, gồm: Xây lắp 646,135 tỷ đồng, đền bù giải tỏa: 679,74 tỷ đồng (Biểu số 3).

+ Các công trình hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31 tháng 12 năm 2017 (25 công trình): 58,135 tỷ đồng.

+ Các công trình dự kiến hoàn thành năm 2018 (30 công trình): 102,49 tỷ đồng.

+ Các công trình chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2018 (75 công trình): 624,35 tỷ đồng.

+ Các công trình khởi công mới năm 2018 (9 công trình): 340,9 tỷ đồng.

+ Dự nguồn để bố trí đền bù giải tỏa cho các dự án lớn: 100 tỷ đồng.

+ Dự nguồn để thảm nhựa cho các khu dân cư: 100 tỷ đồng.

- Vốn chuẩn bị đầu tư: 40 tỷ đồng

- Dự nguồn chưa phân bổ (để bố trí cho các công trình thanh quyết toán và các công trình cấp bách của thành phố): 381,42 tỷ đồng.

b) Nguồn vốn nước ngoài (ODA): 1.387,081 tỷ đồng

4. Một số giải pháp nhằm đảm bảo nguồn vốn chi cho đầu tư xây dựng cơ bản và thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2018.

- Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan thu, cơ quan tài chính và các lực lượng chức năng trong công tác quản lý thu, chống thất thu, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, thu khai thác quỹ đất để đảm bảo các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ bản.

- Tập trung đẩy mạnh công tác thẩm định giá đất, đấu giá thu tiền giao quyền sử dụng đất; thực hiện các giải pháp thu nợ tiền sử dụng đất, nhất là đối với các dự án, khu đất đã có mặt bằng, đồng thời có biện pháp xử lý kịp thời các trường hợp chậm nộp theo quy định. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đền bù giải tỏa các dự án nhằm sớm có mặt bằng để giao đất cho nhà đầu tư.

- Tiếp tục huy động các nguồn lực từ các thành phần kinh tế trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nhằm triển khai thực hiện Chương trình hành động số 34-CTr/TU ngày 7 tháng 1 năm 2014 của Thành ủy Đà Nẵng và chuyển đổi sang các mô hình đầu tư mới.

- Các chủ đầu tư, đơn vị điều hành tập trung đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm thi công hoàn thành công trình; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước khi có khối lượng nghiệm thu, không để dồn thanh toán vào cuối năm, báo cáo các khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ, đặc biệt các công trình trọng điểm.

Đối với các công trình không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn đã bố trí, chủ động điều chuyển, bổ sung cho những công trình đã có quyết định phê duyệt quyết toán, có khối lượng hoàn thành, các công trình trọng điểm, công trình cần đẩy nhanh tiến độ, vốn đề bù giải tỏa cho các khu đất giao cho nhà đầu tư...

- Chủ tịch Hội đồng giải phóng mặt bằng và các đơn vị thực hiện đền bù giải tỏa tập trung đẩy nhanh tiến độ đền bù giải tỏa để bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công, khu vực xử lý ngập úng, khớp nối hạ tầng tại các khu dân cư.

- Đối với nguồn vốn giao Ủy ban nhân dân các quận, huyện tự phân bổ, Ủy ban nhân dân các quận, huyện thực hiện phân bổ đúng trọng tâm, trọng điểm và theo quy định của Luật Đầu tư công.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các ban, các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2011, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 7 tháng 12 năm 2017.

Chủ tọa kỳ họp

Phó Chủ tịch Nguyễn Nho Trung

 
 

TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc (0236)  3 881 888 , miễn phí phục vụ 

1. Nhận phản ánh, góp ý của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý
2. Hướng dẫn, giải đáp THỦ TỤC hành chính, quy định, chính sách
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử
4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, địa điểm, sự kiện, ….)
5. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhắn tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ RẺ NHẤT.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

 

  

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo