Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Về lộ trình triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng đối với các dự án do Bộ Giao thông vận tải là cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Thuộc tính văn bản

Số kí hiệu 1118/QĐ-BGTVT Người ký
Ngày ban hành 31/05/2018 Ngày xuất bản 13/06/2018
Ngày hiệu lực Ngày hết hiệu lực
Văn bản còn hiệu lực
Lĩnh vực Giao thông Loại văn bản Quyết định
Cấp ban hành Trung ương Cơ quan ban hành Bộ Giao thông vận tải
Nội dung

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI THU GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ THEO HÌNH THỨC ĐIỆN TỬ TỰ ĐỘNG KHÔNG DỪNG ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN DO BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI LÀ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng;

Căn cứ Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 27 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ và Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành lộ trình triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng đối với các dự án do Bộ Giao thông vận tải là cơ quan nhà nước có thẩm quyền (phụ lục kèm theo).

Điều 2. Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án BOT đường bộ, Doanh nghiệp nhà nước được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư, quản lý đầu tư, quản lý khai thác các tuyến quốc lộ, đường bộ cao tốc có thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ có trách nhiệm bàn giao các làn và toàn bộ các trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ đang vận hành cho nhà cung cấp dịch vụ thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ được lựa chọn theo quy định của pháp luật để thực hiện việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng theo lộ trình được phê duyệt tại Quyết định này.

Điều 3. Giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam là đơn vị chủ trì, chỉ đạo và đôn đốc kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị theo lộ trình được phê duyệt tại Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Khoa học công nghệ, Đối tác công tư, Tài chính, Kế hoạch đầu tư, Pháp chế, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, các tổ chức, cá nhân và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Xem PDF Xem PDF
Đính kèm: 1118_QD-BGTVT.doc
Văn bản liên quan:
Văn bản thay thế:
Văn bản sửa đổi, bổ sung:
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Hướng dẫn việc dán nhãn năng lượng đối với xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu
  2. Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát phương tiện thủy nội địa vào, rời cảng, bến thủy nội địa có hành trình hoạt động qua vùng nước cảng biển Đà Nẵng
  3. Hướng dẫn xác định giá cho thuê, giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông và thủy lợi
  4. Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm
  5. Quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

 

  

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo