Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
20 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
221 156/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Lĩnh vực khác Về việc thông qua Chương trình Phát triển đô thị thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2018-2030 12/07/2018 12/07/2018
222 157/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Đất đai - Nhà ở Về Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và Danh mục công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng bổ sung năm 2018 của thành phố Đà Nẵng 12/07/2018 12/07/2018
223 152/2018/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Giáo dục đào tạo Quy định mức thu học phí, học phí học lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý năm học 2018-2019; học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm học 2018-2019 12/07/2018 01/08/2018
224 153/2018/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Lĩnh vực khác Quy định mức chi hỗ trợ kinh phí thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” 12/07/2018 22/07/2018
225 154/2018/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Chính sách xã hội Quy định mức hỗ trợ và nguồn kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho Tổ phó tổ dân phố và Phó trưởng thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 12/07/2018 01/08/2018
226 164/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Quy hoạch xây dựng Về danh mục các dự án trọng điểm, mang tính động lực cần tập trung triển khai trong giai đoạn 2016 - 2020 và các giải pháp huy động các nguồn lực để triển khai thực hiện 12/07/2018 12/07/2018
227 176/NQ-HĐND UBND thành phố Đà Nẵng Nghị quyết Lĩnh vực khác Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 12/07/2018 12/07/2018
228 155/2018/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Tổ chức bộ máy Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về quy định mức khoán kinh phí hoạt động các tổ chức chính trị - xã hội phường, xã, dưới phường, xã và tổ dân phố, thôn 12/07/2018 12/07/2018
229 158/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Tổ chức bộ máy Về việc điều chỉnh Nghị quyết số 135/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố về biên chế công chức trong cơ quan hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế giao đối với các hội năm 2018 của thành phố Đà Nẵng 12/07/2018 12/07/2018
230 170/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Lĩnh vực khác Về Chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng 12/07/2018 12/07/2018
231 172/2018/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Lĩnh vực khác Về việc bãi bỏ một phần nội dung Nghị quyết số 53/2013/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 12/07/2018 01/08/2018
232 24/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Tài nguyên môi trường Về việc bãi bỏ quyết định 26/2005/QĐ-UB ngày 25/02/2005 của UBND thành phố ban hành quy chế bảo vệ môi trường các khu công nghiệp và khu chế xuất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 11/07/2018 23/07/2018
233 145/QĐ-SDL Sở Du lịch Quyết định Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ủy quyền quản lý nhà nước đối với cơ sở lưu trú du lịch 11/07/2018 11/07/2018
234 07/2018/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thông tư Nông nghiệp Quy định về kiểm tra tạp chất trong tôm và sản phẩm tôm 10/07/2018 24/08/2018
235 23/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Quy hoạch xây dựng Về việc sửa đổi Điều 15 Quy định quản lý kiến trúc công trình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng 09/07/2018 19/07/2018
236 27/2018/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 06/07/2018 20/08/2018
237 98/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nông nghiệp Về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp 05/07/2018 20/08/2018
238 94/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Về nghiệp vụ quản lý nợ công 30/06/2018 01/07/2018
239 93/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Tài chính - Ngân hàng Quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương 30/06/2018 01/07/2018
240 95/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán 30/06/2018 01/07/2018

 

  

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo