Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
20 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
281 15/2018/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Tài chính - Ngân hàng Quy định về chi phí phát hành, hoán đổi, mua lại, thanh toán gốc, lãi trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương 07/02/2018 01/04/2018
282 1003/KH-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Kế hoạch Lĩnh vực khác Triển khai thực hiện đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” 07/02/2018 07/02/2018
283 14/2018/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Thuế - Lệ phí Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp 07/02/2018 26/03/2018
284 05/2018/TT-BCA Bộ Công an Thông tư An ninh trật tự Quy định việc thu thập tài liệu, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 07/02/2018 26/03/2018
285 02/2018/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Tài nguyên môi trường Quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành xây dựng 06/02/2018 01/04/2018
286 597/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Quy định tặng Thư khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng 05/02/2018 05/02/2018
287 16/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Giao thông Về việc công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam 02/02/2018 01/04/2018
288 15/2018/NĐ-CP Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nghị định Lĩnh vực khác Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm 02/02/2018 02/02/2018
289 04/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Thuế - Lệ phí Ban hành mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 02/02/2018 12/02/2018
290 17/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nông nghiệp Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản 02/02/2018 25/03/2018
291 793/UBND-SGTVT UBND thành phố Đà Nẵng Công văn Giao thông Về việc phương án phân luồng đối với xe ô tô khách trên 30 chỗ khu vực trung tâm 31/01/2018 01/03/2018
292 03/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Tổ chức bộ máy Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2015 của UBND thành phố ban hành quy định về quản lý cán bộ, công chức phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2016 của UBND thành phố ban hành quy định về chức danh, số lượng, tiêu chuẩn, chế độ chính sách và quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 30/01/2018 20/02/2018
293 11/2018/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Đất đai - Nhà ở Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 30/01/2018 20/03/2018
294 405/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Đất đai - Nhà ở Phê duyệt chương trình phát triển nhà ở thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 26/01/2018 26/01/2018
295 09/2018/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Thuế - Lệ phí Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 284/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của bộ trưởng bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nuôi trồng thủy sản 25/01/2018 15/04/2018
296 08/2018/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Thuế - Lệ phí quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động hóa chất 25/01/2018 12/03/2018
297 10/2018/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Thuế - Lệ phí Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 Bộ tài chính hướng dẫn một điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất 25/01/2018 12/03/2018
298 07/2018/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Giáo dục đào tạo Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” 24/01/2018 02/04/2018
299 13/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật tiếp cận thông tin 23/01/2018 01/07/2018
300 117/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Tài chính - Ngân hàng Về mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội 22/01/2018 22/01/2018 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo