Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
20 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
281 138/2017/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Doanh nghiệp, Hỗ trợ doanh nghiệp Hướng dẫn một số khoản chi phí đặc thù đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số quy định tại Nghị định số 122/2017/NĐ-CP 25/12/2017 10/02/2018
282 41/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Lĩnh vực khác Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước 19/12/2017 05/02/2018
283 7039/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới và Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị 18/12/2017 18/12/2017
284 06/2017/TT-BVHTTDL Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Thông tư Văn hóa, Thể thao và Du lịch Về hướng dẫn Luật Du lịch 15/12/2017 01/02/2018
285 39/2017/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Thuế - Lệ phí Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 13/12/2017 01/01/2018
286 6937/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Tài nguyên môi trường Về việc ban hành phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 12/12/2017 12/12/2017
287 127/2017/NQ-HĐND UBND thành phố Đà Nẵng Nghị quyết Thuế - Lệ phí Quy định mức thu, đối tượng và chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 07/12/2017 01/01/2018
288 128/2017/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Nghị quyết Lĩnh vực khác Quy định mức hỗ trợ và nguồn kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho các lực lượng dân quân thường trực, bảo vệ dân phố, đội dân phòng và công an viên ở thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 07/12/2017 01/01/2018
289 121/2017/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Nghị quyết Lĩnh vực khác Về việc quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã 07/12/2017
290 122/2017/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Nghị quyết Lĩnh vực khác Về việc quy định nội dung, mức chi đối với hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 07/12/2017 01/01/2018
291 132/2017/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Nghị quyết Chính sách xã hội Về việc quy định chính sách hỗ trợ tiền sử dụng đất và hỗ trợ kinh phí xây mới, sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 07/12/2017 01/01/2018
292 118/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Nghị quyết Tài chính - Ngân hàng Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2016 07/12/2017
293 117/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Nghị quyết Tài chính - Ngân hàng Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2018 07/12/2017 01/01/2018
294 123/2017/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Nghị quyết Lĩnh vực khác Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm công tác xây dựng văn bản pháp quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 07/12/2017 01/01/2018
295 136/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Nghị quyết Tổ chức bộ máy Về chỉ tiêu thực hiện chính sách phát triển nguồn nhân lực, lao động hành chính tại cơ quan hành chính năm 2018 của thành phố Đà Nẵng 07/12/2017 01/01/2018
296 135/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Nghị quyết Tổ chức bộ máy Về biên chế công chức trong cơ quan hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế giao đối với các hội năm 2018 của thành phố Đà Nẵng 07/12/2017 01/01/2018
297 130/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Nghị quyết Đất đai - Nhà ở Về việc thông qua nội dung sửa đổi Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của thành phố Đà Nẵng 07/12/2017
298 134/2017/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Nghị quyết Chính sách xã hội Về việc thông qua mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội và mở rộng đối tượng, hệ số hưởng bảo trợ xã hội ngoài quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ 07/12/2017 01/01/2018
299 131/2017/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Nghị quyết Lĩnh vực khác Về việc thông qua Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và Danh mục công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2018 của thành phố Đà Nẵng 07/12/2017 01/01/2018
300 133/2017/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Nghị quyết Chính sách xã hội Về việc quy định mức tiền tối thiểu để làm cơ sở vận động đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 07/12/2017


 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo