Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
20 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
341 42/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Quy hoạch xây dựng Sửa đổi Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng 05/04/2017 01/06/2017
342 16/2016/QĐ-UBND Chính phủ Thông tư Chính sách xã hội Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về chức danh, số lượng, tiêu chuẩn, chế độ chính sách và quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 04/01/2017 04/01/2017
343 174/2016/NĐ-CP Chính phủ Thông tư Chính sách Nghị định 174/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật kế toán 03/01/2017 06/01/2017
344 161/2016/NĐ-CP Chính phủ Thông tư Chính sách Nghị định số 161/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 02/12/2016
345 161/2016/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Chính sách Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 02/12/2016
346 160/2016/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Chính sách Về điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển 29/11/2016 01/07/2017
347 159/2016/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Chính sách Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân 29/11/2016 01/02/2017
348 158/2016/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Chính sách Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản 29/11/2016 15/01/2017
349 157/2016/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Chính sách Nghị định số 157/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh 24/11/2016
350 157/2016/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Chính sách Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh 24/11/2016 15/01/2017
351 156/2016/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Chính sách Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính 21/11/2016 10/01/2017
352 155/2016/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Chính sách Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 18/11/2016 01/02/2017
353 154/2016/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Chính sách Về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 16/11/2016 01/01/2017
354 153/2016/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Chính sách Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động 14/11/2016 01/01/2017
355 285/2016/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Thuế - Lệ phí Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y 14/11/2016 01/01/2017
356 286/2016/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Thuế - Lệ phí Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 14/11/2016 01/01/2017
357 150/2016/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Chính sách Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ 11/11/2016 15/12/2016
358 209/2016/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Thuế - Lệ phí Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở 10/11/2016 01/01/2017
359 37/2016/QĐ-UBND Chính phủ Quyết định Chính sách Ban hành quy định về phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi và đê, kè trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 09/11/2016 01/12/2016
360 181/2016/TT-BQP Chính phủ Thông tư Chính sách Thông tư số 181/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng : Hướng dẫn về hồ sơ, quy trình và trách nhiệm giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội trong Bộ Quốc phòng 04/11/2016 20/12/2016


 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo