Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
20 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
361 128/2017/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Lĩnh vực khác Quy định mức hỗ trợ và nguồn kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho các lực lượng dân quân thường trực, bảo vệ dân phố, đội dân phòng và công an viên ở thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 07/12/2017 01/01/2018
362 121/2017/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Lĩnh vực khác Về việc quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã 07/12/2017
363 122/2017/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Lĩnh vực khác Về việc quy định nội dung, mức chi đối với hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 07/12/2017 01/01/2018
364 132/2017/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Chính sách xã hội Về việc quy định chính sách hỗ trợ tiền sử dụng đất và hỗ trợ kinh phí xây mới, sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 07/12/2017 01/01/2018
365 118/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Tài chính - Ngân hàng Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2016 07/12/2017
366 117/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Tài chính - Ngân hàng Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2018 07/12/2017 01/01/2018
367 123/2017/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Lĩnh vực khác Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm công tác xây dựng văn bản pháp quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 07/12/2017 01/01/2018
368 136/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Tổ chức bộ máy Về chỉ tiêu thực hiện chính sách phát triển nguồn nhân lực, lao động hành chính tại cơ quan hành chính năm 2018 của thành phố Đà Nẵng 07/12/2017 01/01/2018
369 135/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Tổ chức bộ máy Về biên chế công chức trong cơ quan hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế giao đối với các hội năm 2018 của thành phố Đà Nẵng 07/12/2017 01/01/2018
370 130/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Đất đai - Nhà ở Về việc thông qua nội dung sửa đổi Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của thành phố Đà Nẵng 07/12/2017
371 134/2017/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Chính sách xã hội Về việc thông qua mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội và mở rộng đối tượng, hệ số hưởng bảo trợ xã hội ngoài quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ 07/12/2017 01/01/2018
372 131/2017/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Lĩnh vực khác Về việc thông qua Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và Danh mục công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2018 của thành phố Đà Nẵng 07/12/2017 01/01/2018
373 133/2017/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Chính sách xã hội Về việc quy định mức tiền tối thiểu để làm cơ sở vận động đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 07/12/2017
374 137/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Lĩnh vực khác Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Hoạt động đầu tư công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” 07/12/2017
375 140/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Lĩnh vực khác Về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 07/12/2017
376 139/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Tài chính - Ngân hàng Sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 của thành phố Đà Nẵng 07/12/2017 07/12/2017
377 138/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Lĩnh vực khác Về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án tại thành phố Đà Nẵng năm 2018 và các năm tiếp theo 07/12/2017 01/02/2018
378 27/2017/TT-BCT Bộ Công thương Thông tư Chính sách Về sửa đổi Thông tư 28/2015/TT-BCT quy định việc thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN 06/12/2017 06/12/2017
379 140/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Tổ chức bộ máy Về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ 05/12/2017 20/01/2018
380 9840/UBND-SGTVT UBND thành phố Đà Nẵng Công văn Giao thông Về việc liên quan đến tổ chức giao thông phía Đông hầm chui nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương 04/12/2017 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo