Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
20 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
41 25/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành Quy định về một số nội dung quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 12/07/2018 24/07/2018
42 99/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Chính sách xã hội Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng 12/07/2018 27/08/2018
43 149/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Lĩnh vực khác Quy định chính sách hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức vay vốn để đầu tư các dự án phát triển KT-XH quan trọng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 12/07/2018 01/08/2018
44 150/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Lĩnh vực khác Về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng. 12/07/2018 01/08/2018
45 151/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Thuế - Lệ phí Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 12/07/2018 01/08/2018
46 175/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Lĩnh vực khác Quy định mức hỗ trợ và nguồn kinh phí thực hiện công tác trao giấy khai sinh, thẻ BHYT, hộ khẩu tại gia đình, trẻ em và chính quyền thăm viếng, chia buồn và đăng ký khai tử tại gia đình công dân trên địa bàn thành phố 12/07/2018 01/08/2018
47 159/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Tổ chức bộ máy Về việc quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích CBCCVC lãnh đạo, quản lý tự nguyện thôi việc để bố trí cán bộ 12/07/2018 01/08/2018
48 160/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Chính sách xã hội Về việc quy định chế độ phụ cấp thu hút đối với công chức viên chức và người lao động làm việc tại Ban quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng 12/07/2018 01/08/2018
49 156/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Lĩnh vực khác Về việc thông qua Chương trình Phát triển đô thị thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2018-2030 12/07/2018 12/07/2018
50 157/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Đất đai - Nhà ở Về Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và Danh mục công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng bổ sung năm 2018 của thành phố Đà Nẵng 12/07/2018 12/07/2018
51 152/2018/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Giáo dục đào tạo Quy định mức thu học phí, học phí học lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý năm học 2018-2019; học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm học 2018-2019 12/07/2018 01/08/2018
52 153/2018/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Lĩnh vực khác Quy định mức chi hỗ trợ kinh phí thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” 12/07/2018 22/07/2018
53 154/2018/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Chính sách xã hội Quy định mức hỗ trợ và nguồn kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho Tổ phó tổ dân phố và Phó trưởng thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 12/07/2018 01/08/2018
54 164/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Quy hoạch xây dựng Về danh mục các dự án trọng điểm, mang tính động lực cần tập trung triển khai trong giai đoạn 2016 - 2020 và các giải pháp huy động các nguồn lực để triển khai thực hiện 12/07/2018 12/07/2018
55 176/NQ-HĐND UBND thành phố Đà Nẵng Nghị quyết Lĩnh vực khác Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 12/07/2018 12/07/2018
56 155/2018/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Tổ chức bộ máy Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về quy định mức khoán kinh phí hoạt động các tổ chức chính trị - xã hội phường, xã, dưới phường, xã và tổ dân phố, thôn 12/07/2018 12/07/2018
57 158/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Tổ chức bộ máy Về việc điều chỉnh Nghị quyết số 135/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố về biên chế công chức trong cơ quan hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế giao đối với các hội năm 2018 của thành phố Đà Nẵng 12/07/2018 12/07/2018
58 170/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Lĩnh vực khác Về Chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng 12/07/2018 12/07/2018
59 172/2018/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Lĩnh vực khác Về việc bãi bỏ một phần nội dung Nghị quyết số 53/2013/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 12/07/2018 01/08/2018
60 24/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Tài nguyên môi trường Về việc bãi bỏ quyết định 26/2005/QĐ-UB ngày 25/02/2005 của UBND thành phố ban hành quy chế bảo vệ môi trường các khu công nghiệp và khu chế xuất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 11/07/2018 23/07/2018 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo