Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
20 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 05/2019/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Thuế - Lệ phí Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 31/01/2019 11/02/2019
2 06/2019/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Đất đai - Nhà ở Sửa đổi, bổ sung Quyết định 46/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 31/01/2019 11/02/2019
3 992/SXD-QLN Sở Xây dựng Công văn Đất đai - Nhà ở Về việc công bố danh sách các dự án nhà ở thương mại cho phép và không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở 30/01/2019
4 11/2019/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có quy định thủ tục hành chính liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30/01/2019 15/03/2019
5 09/2019/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Cải cách hành chính Quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước 24/01/2019 12/03/2019
6 123/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Chính sách xã hội Về khung lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ trong trung hạn giai đoạn 2019-2020. 24/01/2019 24/01/2019
7 04/2019/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Quy định tài sản có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê 24/01/2019 05/02/2019
8 08/2019/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Quy định chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài 23/01/2019 11/03/2019
9 03/2019/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Lĩnh vực khác Quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến 15/01/2019 03/03/2019
10 04/2019/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô 11/01/2019 25/02/2019
11 01/2019/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Chính sách xã hội Về việc bãi bỏ Quyết định số 170/2004/QĐ-UB ngày 25/10/2004 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Đề án hỗ trợ lâu dài đối tượng chính sách đang hưởng trợ cấp không còn khả năng lao động có hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn 10/01/2019 21/01/2019
12 02/2019/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thông tư Doanh nghiệp, Hỗ trợ doanh nghiệp Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp 08/01/2019 11/03/2019
13 06/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Chính sách xã hội Ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em 03/01/2019 03/01/2019
14 48/2018/TT-NHNN Ngân hàng Nhà nước Thông tư Tài chính - Ngân hàng Quy định về tiền gửi tiết kiệm 31/12/2018 05/07/2019
15 49/2018/TT-NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Thông tư Tài chính - Ngân hàng Quy định về tiền gửi có kỳ hạn 31/12/2018 05/07/2019
16 6429/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 29/12/2018 29/12/2018
17 41/2018/TT-NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Thông tư Tài chính - Ngân hàng Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thẻ ngân hàng 28/12/2018 18/02/2019
18 08-QĐi/TU Thành ủy Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Về quản lý cán bộ, đảng viên thành phố Đà Nẵng đi nước ngoài 28/12/2018
19 22/2018/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Khoa học - Công nghệ thông tin Ban hành danh mục hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm 28/12/2018 12/02/2019
20 45/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Quy hoạch xây dựng Ban hành quy định chi tiết một nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 27/12/2018 07/01/2019

 

  

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo