Sở, ban, ngành
quận, huyện
phường, xã

Bảo hiểm xã hội Đà Nẵng

Công an Đà Nẵng

Cục Hải quan

Cục Thuế

Kho bạc Nhà nước

Cơ quan TW tại Đà Nẵng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng