Hiển thị tìm kiếm

Danh sách dịch vụ công Sở Nội vụ (77 thủ tục )

 • 1
  Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức khối sở, ngành, quận, huyện (trừ đơn vị sự nghiệp được giao quyền tự chủ và các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng viên chức) (Toàn trình)
  Sở Nội vụ
  Xem chi tiết thủ tục
 • 2
  Khen thưởng chuyên đề thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng (Toàn trình)
  Ban Thi đua - Khen thưởng
  Xem chi tiết thủ tục
 • 3
  Phê duyệt Kết quả tuyển dụng viên chức khối sở, ngành, quận, huyện (trừ ĐVSN được giao quyền tự chủ và các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng viên chức) (Toàn trình)
  Sở Nội vụ
  Xem chi tiết thủ tục
 • 4
  Nâng bậc lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức, viên chức do lập thành tích xuất sắc (thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở Nội vụ) (Toàn trình)
  Sở Nội vụ
  Xem chi tiết thủ tục
 • 5
  Nâng bậc lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung (thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND thành phố) (Toàn trình)
  Sở Nội vụ
  Xem chi tiết thủ tục
 • 6
  Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường (Toàn trình)
  Sở Nội Vụ
  Xem chi tiết thủ tục
Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

59998356