Hiển thị tìm kiếm

Danh sách dịch vụ công Sở Nội vụ (74 thủ tục)

 • 1
  Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức khối sở, ngành, quận, huyện (trừ ĐVSN được giao quyền tự chủ và các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng viên chức)
  Sở Nội vụ
  Xem DV mức 1, 2
 • 2
  Nâng bậc lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức, viên chức do lập thành tích xuất sắc (thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở Nội vụ)
  Sở Nội vụ
  Xem DV mức 1, 2
 • 3
  Phê duyệt Kết quả tuyển dụng viên chức khối sở, ngành, quận, huyện (trừ ĐVSN được giao quyền tự chủ và các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng viên chức)
  Sở Nội vụ
  Xem DV mức 1, 2
 • 4
  Xét chuyển cán bộ, công chức phường, xã thành công chức quận, huyện
  Sở Nội vụ
  Xem DV mức 1, 2
 • 5
  Xét chuyển viên chức thành công chức không qua thi tuyển
  Sở Nội vụ
  Xem DV mức 1, 2
 • 6
  Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND quận, huyện
  Sở Nội vụ
  Xem DV mức 1, 2
Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

9987122