Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm thường xuyên tài sản, hàng hoá, dịch vụ (trừ hoá chất, vật tư y tế)

Mã thủ tục 1.008867
Số quyết định 2909/QĐ-UBND_ĐT
Tên thủ tục Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm thường xuyên tài sản, hàng hoá, dịch vụ (trừ hoá chất, vật tư y tế)
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại thủ tục TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Quản lý công sản
Trình tự thực hiện
Bước 1: Cơ quan, tổ chức, đơn vị lập hồ sơ gửi Sở Tài chính qua Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.
Bước 2: Sở Tài chính kiểm tra, chuyển hồ sơ đã giải quyết cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và liên thông trình UBND thành phố/Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt đối với những hồ sơ thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND thành phố/Chủ tịch UBND thành phố và nhận kết quả (văn bản phê duyệt của UBND thành phố) tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND thành phố.
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Sở Tài chính trả kết quả cho cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 1. Trên 02 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng; xe ô tô, tàu, ca nô, xuống máy (không phân biệt cấp ngân sách): 20 ngày làm việc (Sở Tài chính: 15 ngày, UBNDTP: 5 ngày) 2. Trên 10 tỷ đồng: 25 ngày làm việc (Sở Tài chính: 18 ngày, UBNDTP: 7 ngày): Khác
Trường hợp có khó khăn trong việc lập hồ sơ trực tuyến (không có máy tính, máy scan, đường truyền không ổn định,...) thì có thể nộp hồ sơ trực tiếp đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Sở Tài chính hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.
Trực tuyến 1. Trên 02 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng; xe ô tô, tàu, ca nô, xuống máy (không phân biệt cấp ngân sách): 20 ngày làm việc (Sở Tài chính: 15 ngày, UBNDTP: 5 ngày) 2. Trên 10 tỷ đồng: 25 ngày làm việc (Sở Tài chính: 18 ngày, UBNDTP: 7 ngày): Khác
Đơn vị gửi hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công thành phố tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn hoặc Trang thông tin điện tử Sở Tài chính tại địa chỉ http://www.taichinh.danang.gov.vn
Dịch vụ bưu chính 1. Trên 02 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng; xe ô tô, tàu, ca nô, xuống máy (không phân biệt cấp ngân sách): 20 ngày làm việc (Sở Tài chính: 15 ngày, UBNDTP: 5 ngày) 2. Trên 10 tỷ đồng: 25 ngày làm việc (Sở Tài chính: 18 ngày, UBNDTP: 7 ngày): Khác
Trường hợp có khó khăn trong việc lập hồ sơ trực tuyến (không có máy tính, máy scan, đường truyền không ổn định,...) thì có thể nộp hồ sơ trực tiếp đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Sở Tài chính hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1. Tờ trình đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Phụ lục danh mục gói thầu (bản chính); Bản chính: 1
Bản sao: 0
2. Quyết định mua sắm, thuê tài sản, hàng hoá, dịch vụ được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (bản sao); Bản chính: 0
Bản sao: 1
3. Chứng thư và Báo cáo kết quả thẩm định giá của cơ quan, tổ chức có chức năng hoặc nhiệm vụ cung cấp dịch vụ thẩm định giá (bản chính); Bản chính: 1
Bản sao: 0
4. Văn bản chủ trương, nguồn kinh phí mua sắm, thuê và các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan (bản sao). Bản chính: 0
Bản sao: 1

Đối tượng thực hiện Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện Sở Tài chính
Cơ quan có thẩm quyền UBND Thành phố Đà Nẵng
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính, Trung tâm hành chính thành phố, 03 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp & CQ được ủy quyền Không có thông tin
Kết quả thực hiện Quyết định phê duyệt của UBND thành phố hoặc Chủ tịch UBND thành phố.
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
63/2014/NĐ-CP Nghị định 2014-06-26
18/2019/QĐ-UBND Quyết định 18/2019/QĐ-UBND quy định về nội dung trong mua sắm, thuê tài sản, hàng hoá, dịch vụ tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng 2019-03-11
58/2016/TT-BTC Thông tư 58/2016/TT-BTC 2016-03-29
150/2018/NQ-HĐND Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng 2018-07-12 Hội đồng nhân dân tỉnh
43/2013/QH13 Luật 43/2013/QH13 2013-11-26 Quốc Hội
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không có
Từ khóa Không có thông tin
Mô tả Không có thông tin
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

25473485