Thủ tục cấp Giấy xác nhận đăng ký nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi

Mã thủ tục 1.003108.000.00.00.H17
Lĩnh vực Y tế
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 1312/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2020-04-13
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết

- Đối với hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo hợp lệ thì trong 10 (mười) ngày làm việc Ban Quản lý An toàn thực phẩm cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm. Thời hạn này được tính từ ngày đóng dấu đến của Ban Quản lý An toàn thực phẩm(nếu hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả hoặcđược gửi qua đường bưu điện) hoặc ngày hồ sơ hoàn chỉnh được tiếp nhận trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến.
- Đối với hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo chưa hợp lệ có yêu cầu sửa đổi, bổ sung, thì trong 10 (mười) ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ sửa đổi, bổ sung của tổ chức, cá nhân, Ban Quản lý An toàn thực phẩm thẩm định hồ sơ và cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm. Sau 90 ngày làm việc kể từ khi có công văn yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu tổ chức, cá nhân không sửa đổi, bổ sung thì hồ sơ không còn giá trị.

 

Mức trực tuyến 4
Lệ phí

Theo quy định tại Thông tư số 117/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính: 1.100.000 đồng/lần/ sản phẩm

Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân thực hiện quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý An toàn thực phẩm hoặc qua dịch vụ công trực tuyến.

Điều kiện thực hiện

1. Có Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp đối với sản phẩm quảng cáo.
2. Nội dung quảng cáo phải phù hợp với công dụng, tác dụng của sản phẩm đã được công bố trong bản công bố sản phẩm. Không sử dụng hình ảnh, thiết bị, trang phục, tên, thư tín của các đơn vị, cơ sở y tế, bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế, thư cảm ơn của người bệnh, bài viết của bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế để quảng cáo thực phẩm. 
3. Phải đủ điều kiện quảng cáo theoquy định tại Điểm d Khoản 4 Điều 20 của Luật quảng cáo.

 

Số bộ hồ sơ

01 bộ.

Kết quả thực hiện

Giấy xác nhận đăng ký nội dung quảng cáo, theo Mẫu 11 Nghị định 15/2018/NĐ-CP.

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ban An toàn thực phẩm, Trung tâm Hành chính thành phố, số 03 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện
Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp trực tiếphồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý An toàn thực phẩm (Địa chỉ: Quầy 31, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Trung tâm hành chính Đà Nẵng, 24 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng), hoặc nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu, buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút,buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút.Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ về Phòng chuyên môn.
Bước 2. Phòng chuyên môn (Phòng Nghiệp vụ)tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ.
+ Trong trường hợp hồ sơ đăng ký nội dung quảng cáo hợp lệ thì trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, Phòng chuyên môn có trách nhiệm xem xét hồ sơ,trình Trưởng ban Ban Quản lý An toàn thực phẩmcấp Giấy xác nhận và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. Thời hạn này được tính từ ngày đóng dấu đến của Ban Quản lý An toàn thực phẩm(nếu hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả hoặc được gửi qua đường bưu điện) hoặc ngày hồ sơ hoàn chỉnh được tiếp nhận trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến.
+ Trong trường hợp hồ sơ đăng ký nội dung quảng cáo chưa hợp lệ có yêu cầu sửa đổi, bổ sungthì Ban Quản lý An toàn thực phẩm phải có văn bản nêu rõ lý do và căn cứ pháp lý của việc yêu cầu. Ban Quản lý An toàn thực phẩm chỉ được yêu cầu sửa đổi, bổ sung 01 lần. Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ sửa đổi, bổ sung, Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ và trình Trưởng ban Ban Quản lý An toàn thực phẩmvăn bản trả lời. Sau 90 ngày làm việc kể từ khi có công văn yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu tổ chức, cá nhân không sửa đổi, bổ sung thì hồ sơ không còn giá trị.
Bước 3: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để gửi trả Giấy xác nhận cho tổ chức, cá nhân.
Bước 4: Thông báo công khai tên, sản phẩm của tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm thực phẩm trên trang thông tin điện tử (website) và cơ sở dữ liệu về an toàn thực phẩm.
 
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1. Đơn đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo (theo Mẫu số 10 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP);
2. Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và Bản công bố sản phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân);
3. Mẫu nhãn sản phẩm (bản có xác nhận của tổ chức, cá nhân)
4. Đối với quảng cáo trên báo nói, báo hình thì phải có kịch bản dự kiến quảng cáo và nội dung dự kiến quảng cáo ghi trong đĩa hình, đĩa âm thanh; đối với quảng cáo trên các phương tiện khác thì phải có ma két (mẫu nội dung) dự kiến quảng cáo (bản có xác nhận của tổ chức, cá nhân)
5. Đối với nội dung quảng cáo ngoài công dụng, tính năng của sản phẩm ghi trong bản công bố sản phẩm thì phải có tài liệu khoa học chứng minh (bản có xác nhận của tổ chức, cá nhân)
6. Các tài liệu trong hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo phải được thể hiện bằng tiếng Việt; trường hợp có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt và được công chứng
 
Căn cứ pháp lý

1. Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010 của Quốc hội;
2. Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21/6/2012 của Quốc hội;
3. Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;
4. Nghị định số 155/2018/NĐ-CP  ngày 12/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;
5. Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật quảng cáo;
6. Thông tư 09/2015/TT-BYT - Quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế;
7. Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí  trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.
8. Thông tư số 117/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.
9. Căn cứ Quyết định số 745/QĐ-BYT ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/ được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/ bị bãi bỏ lĩnh vực trang thiết bị y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế;
10. Quyết định 31/2018/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp, phối hợp quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng.

 

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

26005681