Hiển thị tìm kiếm

Danh sách dịch vụ công Sở Tài chính (34 thủ tục )

 • 1
  Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành (mức độ 4)
  Sở Tài chính
  Xem chi tiết thủ tục
 • 2
  Xác nhận viện trợ đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài trực tiếp cho địa phương (mức độ 4)
  Sở Tài chính
  Xem chi tiết thủ tục
 • 3
  Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm thường xuyên tài sản, hàng hoá, dịch vụ (trừ hoá chất, vật tư y tế) (mức độ 4)
  Sở Tài chính
  Xem chi tiết thủ tục
 • 4
  Thẩm định giá trị mua sắm, thuê hàng hoá, dịch vụ (trừ hoá chất, vật tư y tế), và ý kiến về giá dự toán đối với hóa chất, vật tư y tế thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND thành phố; ý kiến về giá mua sắm tài sản công thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND thành phố hoặc UBND thành phố (mức độ 4)
  Sở Tài chính
  Xem chi tiết thủ tục
 • 5
  Xét duyệt, thẩm định và thông báo kết quả xét duyệt, thẩm định quyết toán năm đối với các đơn vị HCSN (mức độ 4)
  Sở Tài chính
  Xem chi tiết thủ tục
 • 6
  Ý kiến về giá thiết bị thuộc các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn đầu tư công có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị (hoặc 01 loại thiết bị) (mức độ 4)
  Sở Tài chính
  Xem chi tiết thủ tục
Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

32640069