Thủ tục trình khen thưởng đối ngoại đối với các tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài và người Việt Nam làm việc cho các tổ chức nước ngoài có những đóng góp tích cực cho thành phố Đà Nẵng

Mã thủ tục 1.010126
Số quyết định 2691/QĐ-UBND_ĐT
Tên thủ tục Trình khen thưởng đối ngoại đối với các tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài và người Việt Nam làm việc cho các tổ chức nước ngoài có những đóng góp tích cực cho thành phố Đà Nẵng (UBND TP Đà Nẵng)
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại thủ tục TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Công tác lãnh sự
Trình tự thực hiện
Bước 1: Các cơ quan, đơn vị đề nghị khen thưởng các tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế, người Việt Nam ở nước ngoài, người Việt Nam làm việc cho các tổ chức nước ngoài (sau đây viết tắt là NNN) có thành tích xuất sắc đóng góp tích cực cho sự phát triển của thành phố Đà Nẵng nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận TN&TKQ) Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng hoặc giao dịch trực tuyến trên Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn
Bước 2:
- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp
+ Bộ phận TN&TKQ kiểm tra thành phần hồ sơ;
+ Nếu thành phần hồ sơ chưa đầy đủ và chưa hợp lệ, Bộ phận TN&TKQ hướng dẫn và yêu cầu cơ quan, đơn vị bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Bộ phận TN&TKQ ghi phiếu biên nhận trong đó nêu rõ ngày trả kết quả.
- Trường hợp sử dụng giao dịch trực tuyến
+ Bộ phận TN&TKQ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ điện tử;
+ Nếu thành phần hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, Bộ phận TN&TKQ từ chối, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Hệ thống tự động gửi thư điện tử thông báo đến tổ chức, công dân.
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Bộ phận TN&TKQ tiếp nhận. Hệ thống tự động gửi thư điện tử thông báo đến tổ chức, công dân.
Bước 3: Sau khi đã nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 01 ngày làm việc, Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng gửi văn bản lấy ý kiến các cơ quan chức năng.
Bước 4: Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị của Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng, các cơ quan, đơn vị liên quan trả lời bằng văn bản cho Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng.
Bước 5: Trong vòng 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ ý kiến của các đơn vị liên quan, Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng tổng hợp ý kiến các cơ quan chức năng, gửi Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) để trình Chủ tịch UBND thành phố.
Bước 6: Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị của Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng, Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố trình Chủ tịch UBND thành phố danh sách đề nghị khen thưởng (hoặc có công văn trả lời không đồng ý khen thưởng cho cá nhân, tổ chức nước ngoài được đề nghị).
Bước 7: Trong vòng 01 ngày làm việc sau khi nhận được Quyết định khen thưởng hoặc công văn không đồng ý khen thưởng cho cá nhân, tổ chức nước ngoài, Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng trả Quyết định khen thưởng hoặc có văn bản trả lời cho cơ quan, đơn vị đề xuất tại Bộ phận TN&TKQ Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng. Hoặc Bộ phận TN&TKQ gửi kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích cho cơ quan, đơn vị. Trường hợp thực hiện giao dịch trực tuyến cơ quan, đơn vị nộp bản chính hồ sơ trước khi nhận kết quả.

Bước 1: Các cơ quan, đơn vị đề nghị khen thưởng NNN có thành tích xuất sắc đóng góp tích cực cho sự phát triển của thành phố Đà Nẵng nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận TN&TKQ) Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng hoặc giao dịch trực tuyến trên Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn.
Bước 2:
- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp
+ Bộ phận TN&TKQ kiểm tra thành phần hồ sơ;
+ Nếu thành phần hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, Bộ phận TN&TKQ hướng dẫn cơ quan, đơn vị hoàn thiện hồ sơ theo quy định và yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Bộ phận TN&TKQ ghi phiếu biên nhận trong đó nêu rõ ngày trả kết quả.
- Trường hợp sử dụng giao dịch trực tuyến
+ Bộ phận TN&TKQ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ điện tử;
+ Nếu thành phần hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, Bộ phận TN&TKQ từ chối, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Hệ thống tự động gửi thư điện tử thông báo đến tổ chức, công dân.
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Bộ phận TN&TKQ tiếp nhận. Hệ thống tự động gửi thư điện tử thông báo đến tổ chức, công dân.
Bước 3: Sau khi đã nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc, Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng gửi văn bản lấy ý kiến các cơ quan chức năng.
Bước 4: Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị của Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng, các cơ quan, đơn vị liên quan trả lời bằng văn bản cho Sở Ngoại vụ.
Bước 5: Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ ý kiến của các đơn vị liên quan, Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng tổng hợp ý kiến các cơ quan chức năng, gửi Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) để trình Chủ tịch UBND thành phố.
Bước 6:
- Đối với hồ sơ có số lượng đề nghị khen thưởng từ 10 đến dưới 50 tập thể, cá nhân: Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị của Sở Ngoại vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố trình Chủ tịch UBND thành phố danh sách đề nghị khen thưởng (hoặc có công văn trả lời không đồng ý khen thưởng cho cá nhân, tổ chức nước ngoài được đề nghị);
- Đối với hồ sơ có số lượng đề nghị khen thưởng từ 50 tập thể, cá nhân trở lên: Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị của Sở Ngoại vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố trình Chủ tịch UBND thành phố danh sách đề nghị khen thưởng (hoặc có công văn trả lời không đồng ý khen thưởng cho cá nhân, tổ chức nước ngoài được đề nghị).
Bước 7: Trong vòng 01 ngày làm việc sau khi nhận được Quyết định khen thưởng hoặc công văn không đồng ý khen thưởng cá nhân, tổ chức nước ngoài, Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng trả Quyết định khen thưởng hoặc có văn bản trả lời cho cơ quan, đơn vị đề xuất tại Bộ phận TN&TKQ Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng hoặc Bộ phận TN&TKQ gửi kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Trường hợp thực hiện giao dịch trực tuyến cơ quan, đơn vị nộp bản chính hồ sơ trước khi nhận kết quả.
Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 1. Đối với hồ sơ có số lượng đề nghị khen thưởng dưới 10 tập thể, cá nhân: 18 ngày làm việc - Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng: 03 ngày làm việc; - Các cơ quan liên quan: 05 ngày làm việc; - Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố: 10 ngày làm việc. 2. Đối với hồ sơ có số lượng đề nghị khen thưởng từ 10 đến dưới 50 tập thể, cá nhân: 36 - 41 ngày làm việc - Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng: 11 ngày làm việc; - Các cơ quan liên quan: 10 ngày làm việc; - Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố: 15 ngày làm việc đối với hồ sơ có số lượng đề nghị khen thưởng từ 10 đến dưới 50 tập thể, cá nhân; 20 ngày làm việc đối với hồ sơ có số lượng đề nghị khen thưởng từ 50 tập thể, cá nhân trở lên.: Khác

Lệ phí:

Không

Cá nhân hoặc đơn vị nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng.
Trực tuyến 1. Đối với hồ sơ có số lượng đề nghị khen thưởng dưới 10 tập thể, cá nhân: 18 ngày làm việc - Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng: 03 ngày làm việc; - Các cơ quan liên quan: 05 ngày làm việc; - Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố: 10 ngày làm việc. 2. Đối với hồ sơ có số lượng đề nghị khen thưởng từ 10 đến dưới 50 tập thể, cá nhân: 36 - 41 ngày làm việc - Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng: 11 ngày làm việc; - Các cơ quan liên quan: 10 ngày làm việc; - Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố: 15 ngày làm việc đối với hồ sơ có số lượng đề nghị khen thưởng từ 10 đến dưới 50 tập thể, cá nhân; 20 ngày làm việc đối với hồ sơ có số lượng đề nghị khen thưởng từ 50 tập thể, cá nhân trở lên.: Khác

Lệ phí:

Không

Cá nhân hoặc đơn vị nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn.
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1. Tờ trình đề nghị khen thưởng các NNN, ghi rõ: Bản chính: 0
Bản sao: 0
- Tên đầy đủ, quốc tịch của tổ chức, cá nhân đề nghị khen thưởng; Bản chính: 2
Bản sao: 0
- Lý do đề nghị khen thưởng; Bản chính: 2
Bản sao: 0
- Nội dung khen thưởng: Tóm tắt những hoạt động, thành tích đã đạt được của tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài và người Việt Nam làm việc cho các tổ chức nước ngoài đóng góp tích cực cho thành phố trong các hoạt động tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác, viện trợ nhân đạo và hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Mau de nghi khen thuong.doc Bản chính: 2
Bản sao: 0
2. Các văn bản, giấy tờ chứng minh những đóng góp của tổ chức, cá nhân đề nghị khen thưởng. Bản chính: 2
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện Cán bộ, công chức, viên chức
Cơ quan thực hiện Sở Ngoại vụ TP.Đà Nẵng
Cơ quan có thẩm quyền Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng, Trung tâm hành chính thành phố, 03 Lý Tự Trọng
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp & CQ được ủy quyền Cục Hải quan TP Đà Nẵng - Bộ tài chínhCông an TỉnhSở Lao động Thương binh và Xã hộiSở Kế hoạch và Đầu tư TP.Đà NẵngBan Thi đua - Khen thưởng TP.Đà NẵngSở Tài nguyên và Môi trường TP.Đà NẵngBHXH Tp. Đà NẵngCục Thuế tỉnh
Kết quả thực hiện Quyết định khen thưởng hoặc Công văn không đồng ý khen thưởng.
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
91/2017/NĐ-CP Nghị định 91/2017/NĐ-CP 2017-07-31 Chính phủ
12/2019/TT-BNV Thông thư 12/2019/TT-BNV 12/2019/ 2019-11-04 Bộ Nội vụ
15/2003/QH11 Luật Thi đua, Khen thưởng 2003-11-26 Quốc Hội
7365-QĐ/TU Quyết định số 7365-QĐ/TU ngày 16/6/2017 của Thành ủy Đà Nẵng về việc Ban hành Quy chế Quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 2017-06-16
39/2013/QH13 Luật 39/2013/QH13 2013-11-16
02/2015/TTLT-BNG-BNV Thông tư liên tịch 02/2015/TTLT-BNG-BNV 2015-06-28
16/2018/QĐ-UBND Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 2018-04-10 UBND Thành phố Đà Nẵng
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không.
Từ khóa Không có thông tin
Mô tả Không có thông tin
Nộp trực tuyến Quay lại

Dịch vụ công liên quan

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

21815390