Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Mã thủ tục 1.000105.000.00.00.H17
Lĩnh vực Việc làm - an toàn lao động
Thông tin công bố
  • Số QĐ:
  • Ngày hiệu lực:
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết

07 (bảy) ngày làm việc

Mức trực tuyến 4
Lệ phí

Không có

Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Đối tượng thực hiện

Đơn vị, doanh nghiệp

Cách thức thực hiện

Đơn vị, doanh nghiệp nộp hồ sơ qua hệ thống Dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ: http://dichvucong.danang.gov.vn.

Điều kiện thực hiện

1. Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được và báo cáo giải trình với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 152/2020/NĐ-CPngày 30/12/2020 của Chính phủ;
2. Trong quá trình thực hiện nếu thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì người sử dụng lao động phải báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo mẫu số 02/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài;
3. Trường hợp người lao động nước ngoài quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều 154 của Bộ luật Lao động và các khoản 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12 và 13 Điều 7 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ thì người sử dụng lao động không phải thực hiện xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

Số bộ hồ sơ

 01 (bộ)

Kết quả thực hiện

Văn bản chấp thuận vị trí công việc được sử dụng người lao động nước ngoài của Sở LĐTBXH thành phố.

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm hành chính thành phố, 03 Lý Tự Trọng.

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện

Bước 1: Đơn vị, Doanh nghiệp nộp báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội qua hệ thống Dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ: http://dichvucong.danang.gov.vn;
Bước 2: Bộ phận TN&TKQ kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo thành phần thì yêu cầu bổ sung hoàn thiện, nếu hồ sơ đảm bảo theo quy định thì chuyển hồ sơ trực tuyến đến Phòng Việc làm - An toàn lao động. 
Bước 3: Phòng Việc làm - An toàn lao động kiểm tra và thẩm định hồ sơ theo quy định, tham mưu cho Lãnh đạo Sở có văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài; trường hợp không chấp thuận thì ban hành văn bản nêu rõ lý do và chuyển kết quả đến Bộ phận TN&TKQ kết thúc quy trình hồ sơ;
Bước 4: Bộ phận TN&TKQ trả kết quả theo phiếu hẹn.
Bước 5: Đơn vị, doanh nghiệp nhận kết quả qua hệ thống Dịch vụ công trực tuyến.

Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai
1. Trường hợp báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì thực hiện theo quy định (Mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ);
2. Trường hợp báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì thực hiện theo quy định (Mẫu số 02/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ);
3. Các giấy tờ liên quan khác (nếu có): Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Giấy phép hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh có điều kiện. Giải trình về việc yêu cầu thêm các loại giấy tờ liên quan khác nêu trên: Trong Nghị định 152 không đề cập đến các loại giấy tờ này trong thành phần hồ sơ, tuy nhiên để việc thẩm định các nội dung thông tin khai trên văn bản giải trình là đảm bảo có cơ sở, nên cần bổ sung thêm các loại giấy tờ này.

 

Căn cứ pháp lý

1. Bộ luật Lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019;
2. Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ Quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2021);
3. Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

21818530