Thẩm định đề nghị hỗ trợ theo Nghị quyết số 270/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Quy định chính sách hỗ trợ phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Mã thủ tục 1.008757
Số quyết định 3104 /QĐ-UBND_ĐT
Tên thủ tục Thẩm định đề nghị hỗ trợ theo Nghị quyết số 270/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Quy định chính sách hỗ trợ phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại thủ tục TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Viễn thông và Internet
Trình tự thực hiện
1. Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định về thành phần, số lượng hồ sơ của thủ tục này và nộp hồ sơ đến Sở Thông tin và Truyền thông.
2. Bộ phận Một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành thẩm định:
++ Nếu hồ sơ đạt yêu cầu:
Sở Thông tin và Truyền thông sẽ thẩm định, Báo cáo kết quả thẩm định, trình đề nghị UBND thành phố Quyết định phê duyệt số tiền hỗ trợ cho tổ chức, doanh nghiệp.
Đại diện tổ chức đến nộp bản chính hồ sơ (bản giấy) và nhận kết quả tại Bộ phận Một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông.
++ Đối với hồ sơ không đạt yêu cầu:
Sau 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ ra văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung. Hồ sơ xem như được trả lại. Tổ chức hoàn thiện lại hồ sơ và thực hiện thủ tục lại từ đầu.
Trường hợp UBND thành phố không phê duyệt: Sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của UBND thành phố Đà Nẵng, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ thông báo cho tổ chức biết.
Trường hợp tổ chức nộp lại hồ sơ sửa đổi, bổ sung mà không đầy đủ các thành phần theo quy định, không bảo đảm yêu cầu để thẩm định thì hồ sơ xem như không hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ từ chối tiếp nhận hồ sơ sửa đổi, bổ sung của tổ chức.
+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ (không đáp ứng đầy đủ thành phần, số lượng hồ sơ theo yêu cầu của thủ tục): Bộ phận Một cửa sẽ gửi thông báo nêu lý do từ chối hồ sơ trên địa chỉ thư điện tử của người nộp hồ sơ, tài khoản điện tử trên Hệ thống Egov của người nộp hồ sơ, đồng thời thông báo bằng tin nhắn đến điện thoại di động của người nộp hồ sơ.
Lưu ý: Mọi vướng mắc, tổ chức liên hệ địa chỉ thư điện tử motcua-stttt@danang.gov.vn; fax: 02363.840.124; điện thoại: 02363.881.888 (số máy lẻ 423) hoặc số tắt 1022 để được hướng dẫn thêm.
Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 40: Ngày làm việc
I. Cách thức thực hiện
Tổ chức nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến, trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích; nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm Hành chính thành phố (quầy số 23) hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.
Sở Thông tin và Truyền thông khuyến khích tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn và sử dụng dịch vụ bưu chính công ích để nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
II. Thời hạn giải quyết:
- Trường hợp hồ sơ thuộc thẩm quyền quyết định của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ đạt yêu cầu (thời gian này được tính như nhau cho tất cả các lần nộp hồ sơ).
- Trường hợp hồ sơ thuộc thẩm quyền quyết định của UBND thành phố Đà Nẵng: Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định trong 30 (ba mươi) ngày làm việc, UBND thành phố phê duyệt trong 10 (mười) ngày làm việc.
Trực tuyến 40: Ngày làm việc
I. Cách thức thực hiện
Tổ chức nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến, trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích; nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm Hành chính thành phố (quầy số 23) hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.
Sở Thông tin và Truyền thông khuyến khích tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn và sử dụng dịch vụ bưu chính công ích để nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
II. Thời hạn giải quyết:
- Trường hợp hồ sơ thuộc thẩm quyền quyết định của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ đạt yêu cầu (thời gian này được tính như nhau cho tất cả các lần nộp hồ sơ).
- Trường hợp hồ sơ thuộc thẩm quyền quyết định của UBND thành phố Đà Nẵng: Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định trong 30 (ba mươi) ngày làm việc, UBND thành phố phê duyệt trong 10 (mười) ngày làm việc.
Dịch vụ bưu chính 40: Ngày làm việc
I. Cách thức thực hiện
Tổ chức nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến, trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích; nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm Hành chính thành phố (quầy số 23) hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.
Sở Thông tin và Truyền thông khuyến khích tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn và sử dụng dịch vụ bưu chính công ích để nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
II. Thời hạn giải quyết:
- Trường hợp hồ sơ thuộc thẩm quyền quyết định của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ đạt yêu cầu (thời gian này được tính như nhau cho tất cả các lần nộp hồ sơ).
- Trường hợp hồ sơ thuộc thẩm quyền quyết định của UBND thành phố Đà Nẵng: Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định trong 30 (ba mươi) ngày làm việc, UBND thành phố phê duyệt trong 10 (mười) ngày làm việc.
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Trường hợp 1: Đối với điều kiện xét hỗ trợ:
1. Văn bản đề nghị hỗ trợ của tổ chức, doanh nghiệp: bản chính (Mẫu KHTC 10) Van ban de nghi ho tro (Mau KHTC 10).docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
2. Văn bản xác nhận của cơ quan thuế và bảo hiểm xã hội (bản sao có chứng thực) về việc tổ chức, doanh nghiệp hoàn thành các nghĩa vụ về thuế và nghĩa vụ đối với người lao động. Bản chính: 1
Bản sao: 0
3. Tài liệu chứng minh (bản sao có chứng thực) tổ chức, doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện xét hỗ trợ theo Điều 3 Quy định này, bao gồm một trong các thành phần sau: Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Hóa đơn và chứng từ liên quan đến hoạt động xuất khẩu phần mềm của năm đạt điều kiện hỗ trợ. Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Các tài liệu chứng minh tổ chức, doanh nghiệp đã nhận giải thưởng. Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Hợp đồng, thanh lý hợp đồng, hóa đơn và các chứng từ khác (nếu có) liên quan đến việc triển khai sản phẩm phần mềm, nội dung số, điện tử tích hợp mang tính hệ thống hoặc có nền tảng riêng, sử dụng công nghệ mới. Bản chính: 1
Bản sao: 0
Trường hợp 2: Đối với nội dung đề nghị hỗ trợ. Tài liệu chứng minh (bản sao có chứng thực) tương ứng với từng nội dung đề nghị hỗ trợ, cụ thể:
1. Trường hợp hỗ trợ cơ sở hạ tầng: Hợp đồng, hóa đơn và các chứng từ có liên quan đến việc thuê mặt bằng, thuê lưu ký website, thuê máy chủ, thuê chỗ đặt máy chủ, dịch vụ lưu trữ dữ liệu, dịch vụ an toàn an ninh thông tin. Bản chính: 1
Bản sao: 0
2. Trường hợp hỗ trợ cơ sở hạ tầng: Hợp đồng, hóa đơn và các chứng từ có liên quan đến việc thuê mặt bằng, thuê lưu ký website, thuê máy chủ, thuê chỗ đặt máy chủ, dịch vụ lưu trữ dữ liệu, dịch vụ an toàn an ninh thông tin. Bản chính: 1
Bản sao: 0
3. Trường hợp hỗ trợ khóa đào tạo: Hóa đơn và các chứng từ khác liên quan đến việc đào tạo; Chứng chỉ/văn bản chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo của từng cá nhân tham gia đào tạo; Hợp đồng lao động của các đối tượng được đào tạo. Bản chính: 1
Bản sao: 0
4. Trường hợp hỗ trợ xây dựng quy trình sản xuất phần mềm, nội dung số: Giấy chứng nhận quy trình sản xuất phần mềm theo chuẩn CMMI, Scrum, Agile hoặc tương đương; Hợp đồng, thanh lý hợp đồng, hóa đơn và các chứng từ khác (nếu có). Bản chính: 1
Bản sao: 0
5. Trường hợp hỗ trợ xúc tiến thương mại, phát triển thị trường: Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Hỗ trợ chi phí đăng ký lần đầu bảo hộ bản quyền phần mềm trong nước: Các chứng từ liên quan đến việc đăng ký bảo hộ. Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Hỗ trợ tham gia hội chợ, triển lãm, hội thảo chuyên ngành và Hỗ trợ tham gia đoàn xúc tiến thương mại, đầu tư nước ngoài: Áp dụng theo trình tự thủ tục của Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 11 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố về quy định nội dung và mức kinh phí hỗ trợ đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Đà Nẵng. Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Hỗ trợ quảng bá thông tin: Hợp đồng, thanh lý hợp đồng, hóa đơn hoặc các chứng từ khác liên quan đến chi phí đã thực hiện về quảng bá sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, thông tin đại chúng. Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Trường hợp hỗ trợ lãi suất vay vốn: Áp dụng theo trình tự thủ tục của Nghị quyết số 149/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về quy định chính sách hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức vay vốn đầu tư các dự án phát triển kinh tế- xã hội quan trọng trên địa bàn thành phố. Bản chính: 1
Bản sao: 0
(Tất cả đều có chữ ký số hoặc bản scan có chữ ký và đóng dấu đỏ của cơ quan trình hồ sơ). Bản chính: 0
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện Doanh nghiệpTổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)Tổ chức nước ngoài
Cơ quan thực hiện Sở Thông tin và Truyền thông TP.Đà Nẵng
Cơ quan có thẩm quyền Ủy ban nhân dân cấp TỉnhSở Thông tin và Truyền thông TP.Đà Nẵng
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng, Số 03 Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp & CQ được ủy quyền Không có thông tin
Kết quả thực hiện Báo cáo kết quả thẩm định và Quyết định phê duyệt số tiền hỗ trợ cho tổ chức, doanh nghiệp (đối với hồ sơ đạt yêu cầu);
Công văn đề nghị bổ sung, làm rõ hồ sơ trình thẩm định (đối với hồ sơ không đạt yêu cầu).
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
270/2019/NQ-HĐND Nghị quyết 270/2019/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 2019-12-12
Yêu cầu, điều kiện thực hiện I. Yêu cầu điều kiện thực hiện
II. Thành phần số lượng hồ sơ
- Số lượng: 01 bộ (bản điện tử).
- Lưu ý về số lượng hồ sơ (bản giấy) cần nộp: 03 bộ, trong đó 01 bộ bản sao chứng thực, 02 bản sao hoặc 01 bản sao chứng thực và 01 bản điện tử PDF dưới dạng chuẩn có ký số.
Từ khóa Không có thông tin
Mô tả Không có thông tin
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

21719173