Hiển thị tìm kiếm

Danh sách dịch vụ công Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang (1 thủ tục )

  • 1
    Xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác (mức độ 3)
    Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang
    Xem chi tiết thủ tục

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

18826903