Hiển thị tìm kiếm

Danh sách dịch vụ công Ban Tôn giáo (26 thủ tục )

 • 1
  Đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh (mức độ 4)
  Ban Tôn giáo
  Xem chi tiết thủ tục
 • 2
  Đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo (mức độ 4)
  Ban Tôn giáo
  Xem chi tiết thủ tục
 • 3
  Đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh (mức độ 4)
  Ban Tôn giáo
  Xem chi tiết thủ tục
 • 4
  Đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo (mức độ 4)
  Ban Tôn giáo
  Xem chi tiết thủ tục
 • 5
  Đề nghị cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có địa bàn hoạt động ở một tỉnh (mức độ 4)
  Ban Tôn giáo
  Xem chi tiết thủ tục
 • 6
  Đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh (mức độ 4)
  Ban Tôn giáo
  Xem chi tiết thủ tục
Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

17877118