Công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng

Mã thủ tục 1.010169
Số quyết định 2580/QĐ-UBND_ĐT
Tên thủ tục Công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng (Sở KHCN)
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại thủ tục TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ
Trình tự thực hiện
Bước 1. Tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ tại Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) trong thời gian từ ngày 01 đến ngày 30 tháng 11 hằng năm. Công chức được phân công tiếp nhận hồ sơ có nhiệm vụ tiếp nhận và kiểm tra sơ bộ hồ sơ.
a) Trường hợp hồ sơ chưa đúng, chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn bằng Phiếu hướng dẫn để tổ chức bổ sung hoàn chỉnh.
b) Trường hợp thành phần hồ sơ đầy đủ thì viết Giấy biên nhận hồ sơ hẹn ngày trả kết quả.
Bước 2. Sở KH&CN tiến hành thẩm định, kiểm tra hồ sơ.
Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, Sở KH&CN có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định hồ sơ, nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức/cá nhân hoàn thiện hồ sơ.
Sở KH&CN thành lập, tổ chức các phiên họp của Hội đồng tư vấn chuyên ngành để đánh giá sáng kiến, tham mưu trình Chủ tịch UBND thành phố xem xét ban hành quyết định.
Bước 3. Sở KH&CN trả kết quả cho tổ chức/cá nhân theo một trong các hình thức sau tùy theo yêu cầu của tổ chức/cá nhân:
- Trả kết quả trực tuyến thông qua Trang Thông tin điện tử của Sở KH&CN tại địa chỉ http://www.dost.danang.gov.vn hoặc Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử tại địa chỉ http://www.egov.danang.gov.vn;
- Trả trực tiếp cho tổ chức tại Quầy số 23 (Sở KH&CN) Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, số 03 Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
- Gửi kết quả đến tổ chức qua Bưu điện (dịch vụ bưu chính công ích).
Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 50: Ngày

Lệ phí:

0

Trong thời hạn 50 (năm mươi) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc nhận hồ sơ. Cụ thể như sau:
- Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc nhận hồ sơ, Sở KH&CN có trách nhiệm thành lập, tổ chức các phiên họp của các Hội đồng tư vấn chuyên ngành để đánh giá tác dụng, ảnh hưởng của sáng kiến đối với thành phố và trình kết quả làm việc của Hội đồng tư vấn chuyên ngành cho UBND thành phố;
- Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở KH&CN, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND thành phố có trách nhiệm trình Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quyết định công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố và gửi Quyết định đến các cơ quan có liên quan;
- Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quyết định công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố, Sở KH&CN cấp giấy chứng nhận cho các tác giả/đồng tác giả có sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố và trả kết quả cho tổ chức/cá nhân đề nghị xét công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố.
* Nộp hồ sơ trực tiếp tại Quầy số 23 (Sở KH&CN) Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, số 03 Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
Trực tuyến 50: Ngày

Lệ phí:

0

Trong thời hạn 50 (năm mươi) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc nhận hồ sơ. Cụ thể như sau:
- Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc nhận hồ sơ, Sở KH&CN có trách nhiệm thành lập, tổ chức các phiên họp của các Hội đồng tư vấn chuyên ngành để đánh giá tác dụng, ảnh hưởng của sáng kiến đối với thành phố và trình kết quả làm việc của Hội đồng tư vấn chuyên ngành cho UBND thành phố;
- Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở KH&CN, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND thành phố có trách nhiệm trình Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quyết định công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố và gửi Quyết định đến các cơ quan có liên quan;
- Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quyết định công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố, Sở KH&CN cấp giấy chứng nhận cho các tác giả/đồng tác giả có sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố và trả kết quả cho tổ chức/cá nhân đề nghị xét công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố.
* Nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn hoặc Trang Thông tin điện tử của Sở KH&CN tại địa chỉ https://www.dost.danang.gov.vn
Dịch vụ bưu chính 50: Ngày

Lệ phí:

0

Trong thời hạn 50 (năm mươi) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc nhận hồ sơ. Cụ thể như sau:
- Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc nhận hồ sơ, Sở KH&CN có trách nhiệm thành lập, tổ chức các phiên họp của các Hội đồng tư vấn chuyên ngành để đánh giá tác dụng, ảnh hưởng của sáng kiến đối với thành phố và trình kết quả làm việc của Hội đồng tư vấn chuyên ngành cho UBND thành phố;
- Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở KH&CN, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND thành phố có trách nhiệm trình Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quyết định công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố và gửi Quyết định đến các cơ quan có liên quan;
- Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quyết định công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố, Sở KH&CN cấp giấy chứng nhận cho các tác giả/đồng tác giả có sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố và trả kết quả cho tổ chức/cá nhân đề nghị xét công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố.
* Gửi hồ sơ đến Sở KH&CN qua Bưu điện (dịch vụ bưu chính công ích).
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1. Đơn đề nghị công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố của tác giả sáng kiến hoặc cơ sở nơi sáng kiến được công nhận (Mẫu 1a đối với cá nhân, Mẫu 1b đối với tổ chức); Mau 1a.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
1. Đơn đề nghị công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố của tác giả sáng kiến hoặc cơ sở nơi sáng kiến được công nhận (Mẫu 1a đối với cá nhân, Mẫu 1b đối với tổ chức); Mau 1b.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
2. Bản mô tả sáng kiến (Mẫu 2); Mau 2.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
3. Bản sao Quyết định công nhận sáng kiến hoặc Giấy chứng nhận sáng kiến của cơ sở nơi sáng kiến được công nhận; Bản chính: 0
Bản sao: 1
4. Bản sao Văn bản chấp thuận việc công nhận sáng kiến của cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp sáng kiến do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật và tác giả tạo ra sáng kiến là người đứng đầu cơ sở; Bản chính: 0
Bản sao: 1
5. Các tài liệu liên quan khác để chứng minh, làm rõ về tính mới, việc áp dụng, khả năng nhân rộng và việc mang lại lợi ích thiết thực về kinh tế, xã hội của sáng kiến (nếu có). Bản chính: 1
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện Công dân Việt NamTổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Hành chính thành phố, số 03 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp & CQ được ủy quyền Không có thông tin
Kết quả thực hiện Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng và Giấy chứng nhận của Sở KH&CN.
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
33/2015/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định xét công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng 2015-11-09 Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh
Yêu cầu, điều kiện thực hiện a) Điều kiện xét công nhận
Sáng kiến được xét công nhận là sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:
- Đáp ứng các quy định tại Điều 3, Điều 4, khoản 4 Điều 7 Điều lệ Sáng kiến ban hành kèm Nghị định số 13/2012/NĐ-CP;
- Được áp dụng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và được cơ sở đóng trên địa bàn thành phố công nhận là sáng kiến;
- Thời gian kể từ khi sáng kiến được áp dụng lần đầu trên địa bàn thành phố đến khi nộp đơn yêu cầu xét công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố không quá 02 năm;
- Tại thời điểm xét công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố không có tranh chấp về quyền tác giả; không có khiếu kiện, tố cáo liên quan đến nội dung hồ sơ xét công nhận.
b) Tiêu chuẩn xét công nhận
Sáng kiến được công nhận là sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn sau đây:
- Có tính mới trong phạm vi thành phố: Sáng kiến được coi là có tính mới trong phạm vi thành phố nếu tính đến trước ngày nộp đơn yêu cầu công nhận sáng kiến tại cơ sở hoặc ngày áp dụng lần đầu (tính theo ngày nào sớm hơn), trong phạm vi thành phố, sáng kiến đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:
+ Không trùng với nội dung của giải pháp trong đơn đăng ký sáng kiến nộp trước;
+ Không trùng với giải pháp của tác giả khác đã được áp dụng, hoặc đưa vào kế hoạch áp dụng, phổ biến hoặc chuẩn bị các điều kiện để áp dụng, phổ biến;
+ Chưa được biết đến và chưa có giải pháp nào của người khác trùng với giải pháp đó được mô tả trong các văn bản, sách báo, tài liệu dưới bất kỳ hình thức nào có thể tiếp cận công khai trong phạm vi thành phố, đến mức căn cứ vào đó có thể thực hiện ngay được;
+ Chưa được quy định thành tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm bắt buộc phải thực hiện.
- Mang lại lợi ích thiết thực về kinh tế, xã hội đối với thành phố: Sáng kiến được coi là mang lại lợi ích thiết thực về kinh tế, xã hội đối với thành phố nếu việc áp dụng sáng kiến đó mang lại:
+ Hiệu quả kinh tế: Tăng năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh, chất lượng sản phẩm, dịch vụ và các lợi ích kinh tế khác;
+ Lợi ích xã hội: Cải thiện điều kiện sống, làm việc, giải quyết công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, ổn định trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và các lợi ích xã hội khác;
+ Các tác động, ảnh hưởng tích cực khác: Nâng cao vị thế, hình ảnh của thành phố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, nâng cao nhận thức cộng đồng và các tác động, ảnh hưởng tích cực khác.
Từ khóa Không có thông tin
Mô tả Không có thông tin
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

18426379