Đăng ký tài khoản công dân điện tử

Nhắn tin SMS tới Tổng đài dịch vụ công theo cú pháp: TK,Ho va ten,soCMND,NgaySinh và gửi đến số 8188 Trong đó, ngày sinh có định dạng dd/MM/yyyy hoặc dd.MM.YYYY. Ví dụ: nhắn tin [TK,Nguyễn Văn A,201499999,20/12/1990] để đăng ký tài khoản Nguyễn Văn A với CMND là 201499999.

Tổng đài dịch vụ công sẽ nhắn tin phản hồi tên tài khoản và mật khẩu để đăng nhập vào Cổng Dịch vụ công trực tuyến- Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử Đà Nẵng.

Công dân có thể sử dụng tài khoản được cung cấp để sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. Ở lần đầu tiên, công dân cần thực hiện điền thêm thông tin cá nhân còn thiếu (nếu có) trước khi nộp hồ sơ.

Lúc này đã hình thành tài khoản công dân điện tử, vì vậy các lần nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến lần 2 trở đi, Công dân chỉ cần sử dụng lại tên tài khoản và mật khẩu này (không cần đăng ký lại) và không cần điền/cung cấp thông tin mà lần trước đã điền/cung cấp.


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

36213836