Công dân/Doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Trên giao diện trang chủ Cổng dịch vụ công trực tuyến, Công dân/Doanh nghiệp đăng nhập để sử dụng hệ thống, chọn cấp cơ quan để thực hiện các Dịch vụ công trực tuyến.

Chọn cơ quan thực hiện dịch vụ công trực tuyến, nhấn nút Nộp HS mức 3, 4 tương ứng với dịch vụ công cần nộp. Thứ tự thực hiện như sau:

Hình 1: Chọn cấp cơ quan cần nộp hồ sơ

Hình 2: Chọn cơ quan cần nộp hồ sơ

Hình 3: Nhấn nút Nộp HS mức 3,4 để thực hiện nộp hồ sơ

Nhập thông tin hồ sơ (các ô nội dung có dấu * là bắt buộc) và nộp hồ sơ

Hình 4: Nhập thông tin và tiến hành nộp hồ sơ

Xác nhận nộp hồ sơ trực tuyến. Nhấn Có để thực hiện nộp hồ sơ, nhấn Không để hủy việc thực hiện nộp hồ sơ.

Hình 5:Xác nhận thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến

Hệ thống gửi thông tin hồ sơ sau khi đăng ký dịch vụ công trực tuyến thành công.

Hình 6: Thông tin hồ sơ đăng ký dịch vụ công

Sau khi hồ sơ có kết quả nguòi dùng sẽ nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hoặc tại nhà thông qua dịch vụ bưu chính công ích.


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

42434823