Công dân/Doanh nghiệp quản lý các hồ sơ dịch vụ công

Sau khi đăng ký tài khoản, người dùng có thể vào trang các nhân để quản lý tài liệu cá nhân, theo dõi các yêu cầu bổ sung hồ sơ, lịch sử giao dịch…

Để vào trang cá nhân, tại giao diện trang chủ người dùng nhấn vào menu Cá nhân:

Hình 1: Trang cá nhân

Quản lý tài liệu cá nhân

Người dùng có thể quản lý các tài liệu cá nhân để thuận tiện trong việc tiến hành giao dịch dịch vụ công trên cổng. Tại giao diện trang cá nhân người dùng nhấn vào menu Quản lý tài liệu cá nhân.

Hình 2: Tài liệu cá nhân

Để thêm mới tài liệu cá nhân người dùng nhấn nút Thêm mới, nhập thông tin tài liệu, đính kèm tệp tài liệu và nhấn nút Lưu để thực hiện.

Hình 3:Thêm mới Tài liệu cá nhân

Yêu cầu bổ sung hồ sơ

Khi có yêu cầu bổ sung hồ sơ, người dùng nhấn vào menu Yêu cầu bổ sung hồ sơ để thực hiện bổ sung hồ sơ theo các bước hướng dẫn trong hình sau:

Hình 4: Bổ sung hồ sơ

Lịch sử giao dịch

Người dùng có thể quản lý thông tin các giao dịch đã thực hiện trên Cổng dịch vụ công trực tuyến khi nhấn vào menu Lịch sử giao dịch như: Tên hồ sơ, Mã số hồ sơ, Trạng thái, Ngày nộp. Ngày hẹn trả.

Hình 5: Lịch sử giao dịch

Yêu cầu thanh toán

Khi có yêu cầu thanh toán người dùng vào menu Yêu cầu thanh toán và thực hiện thanh toán cho hồ sơ như hình sau:

Hình 6:Thanh toán phí, lệ phí

Người dùng thực hiện chọn ngân hàng thanh toán:

Hình 7:Chọn ngân hàng thanh toán

Người dùng nhập thông tin tài khoản ngân hàng đã đăng ký và thực hiện theo yêu cầu của ngân hàng liên kết để thanh toán phí và lệ phí cho hồ sơ:

Hình 8:Nhập thông tin tài khoản và xác thực

 


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

52182653