Thanh toán trực tuyến

Tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4; sẽ có công cụ thanh toán phí, lệ phí trên Cổng DVCTT thành phố (https://dichvucong.danang.gov.vn).

Sau khi thanh toán, Tổ chức, cá nhân nhận hóa đơn/phiếu thu điện tử được cung cấp từ Cổng DVC thành phố (có giá trị pháp lý như hóa đơn/phiếu thu giấy).

Kết quả thanh toán phí, lệ phí sẽ thông báo, thông tin xác nhận vào Tài khoản điện tử của Tổ chức, cá nhân trên Cổng DVC và mail đến địa chỉ email của Tổ chức, cá nhân (kèm theo hóa đơn/phiếu thu điện tử - có giá trị pháp lý như hóa đơn/phiếu thu giấy).

Việc thanh toán phí, lệ phí DVC có 03 trường hợp sau:

1. Đối với DVC cần thanh toán phí, lệ phí ngay lúc nộp hồ sơ (hầu hết DVC áp dụng hình thức này): Trước khi gửi hồ sơ trực tuyến, trên Cổng Cổng DVCTT thành phố sẽ hiển thị các hình thức thanh toán để Tổ chức, cá nhân lựa chọn nộp; xong gửi cùng hồ sơ.

2. Đối với DVC sẽ thanh toán phí, lệ phí khi cơ quan chức năng đã kiểm tra hồ sơ đủ điều kiện xử lý (đối với một số DVC đặc thù):

Tổ chức, cá nhân sẽ được cơ quan cung cấp dịch vụ thông báo, đề nghị (vào tài khoản điện tử, Mail hoặc SMS, điện thoại).  Tổ chức, cá nhân vào hồ sơ tương ứng (đăng nhập vào Tài khoản của Tổ chức, cá nhân trên Cổng DVC) và bấm vào link “Yêu cầu thanh toán” để thanh toán phí, lệ phí qua mạng.

3. Đối với DVC sẽ thanh toán phí, lệ phí khi cơ quan chức năng đã xử lý hồ sơ, có kết quả xử lý (đối với một số DVC đặc thù):

Tổ chức, cá nhân sẽ được cơ quan cung cấp dịch vụ thông báo, đề nghị kèm theo kết quả điện tử (vào tài khoản điện tử, Mail hoặc SMS, điện thoại).  Tổ chức, cá nhân vào hồ sơ tương ứng (đăng nhập vào Tài khoản của Tổ chức, cá nhân trên Cổng DVC) và bấm vào link “Yêu cầu thanh toán” để thanh toán phí, lệ phí qua mạng.

Chi tiết, vui lòng liên hệ Tổng đài DVC thành phố (bấm/quay số: *1022)

Hoặc vui lòng tham khảo hướng dẫn tại video bên dưới hoặc tệp tin Hướng dẫn sử dụng đính kèm

Hướng dẫn sử dụng: File đính kèm

 
 
 
 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

46893437