Cơ quan thực hiện

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

Mã thủ tục 1.009220
Số quyết định 3710/QĐ-UBND_ĐT
Tên thủ tục Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống (UBND cấp huyện)
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Loại thủ tục TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực An toàn thực phẩm
Trình tự thực hiện
Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng HĐND và UBND cấp quận, huyện .
Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ, chuyển Phòng Y tế. Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Phòng Y tế kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Y tế có văn bản gửi cho cơ sở bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp quá 30 ngày kể từ khi nhận được thông báo, cơ sở không bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu thì hồ sơ của cơ sở không còn giá trị. Tổ chức, cá nhân phải nộp hồ sơ mới để được cấp Giấy chứng nhận nếu có nhu cầu.
Bước 3: Trường hợp không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thì Phòng Y tế thành lập đoàn thẩm định và lập Biên bản thẩm định theo mẫu quy định.
Trường hợp kết quả thẩm định đạt yêu cầu, trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả thẩm định, Phòng Y tế cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo Mẫu số 03 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 155/2018/NĐ-CP).
Trường hợp kết quả thẩm định chưa đạt yêu cầu và có thể khắc phục, đoàn thẩm định phải ghi rõ nội dung, yêu cầu và thời gian khắc phục vào Biên bản thẩm định với thời hạn khắc phục không quá 30 ngày.
Sau khi có báo cáo kết quả khắc phục của cơ sở, trong thời hạn 05 ngày làm việc, Đoàn thẩm định đánh giá kết quả khắc phục và ghi kết luận vào biên bản thẩm định. Trường hợp kết quả khắc phục đạt yêu cầu sẽ được cấp Giấy chứng nhận theo quy định.
Trường hợp kết quả khắc phục không đạt yêu cầu thì Phòng Y tế thông báo kết quả thẩm định cơ sở không đạt cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả để gửi trả văn bản cho cơ sở và cho cơ quan quản lý địa phương giám sát và yêu cầu cơ sở không được hoạt động cho đến khi được cấp Giấy chứng nhận.
Trường hợp thay đổi tên hoặc/và đổi chủ cơ sở, thay đổi địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí và quy trình sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống và Giấy chứng nhận phải còn thời hạn thì cơ sở gửi thông báo thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận và kèm bản sao văn bản hợp pháp thể hiện sự thay đổi đó đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ đã cấp Giấy chứng nhận qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc qua đường bưu điện hoặc tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ.
Bước 4. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận Giấy chứng nhận từ Phòng Y tế và giao cho tổ chức, cá nhân.
Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 30: Ngày làm việc

Lệ phí:

700.000 đồng/lần/cơ sở
Thẩm định cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống: - Phục vụ dưới 200 suất ăn

Lệ phí:

1.000.000 đồng/lần/cơ sở
Thẩm định cơ sở kinh doanh thực phẩm

Lệ phí:

1.000.000 đồng/lần/cơ sở
Thẩm định cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống: - Phục vụ từ 200 suất ăn trở lên

Lệ phí:

2.500.000 đồng/lần/cơ sở
Thẩm định cơ sở sản xuất thực phẩm (trừ cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe): Đối với cơ sở sản xuất khác được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Lệ phí:

500.000 đồng/lần/cơ sở
Thẩm định cơ sở sản xuất thực phẩm (trừ cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe): Đối với cơ sở sản xuất nhỏ lẻ được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Lệ phí:

22.500.000 đồng/lần/cơ sở
Thẩm định cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo hướng dẫn thực hành sản xuất tốt (GMP)
I. Cách thức thực hiện:
Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.
II. Thời hạn giải quyết:
- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Phòng Y tế kiểm tra thực tế điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; nếu đủ điều kiện thì phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
- Trường hợp quá 30 ngày kể từ khi nhận được thông báo, cơ sở không bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu thì hồ sơ của cơ sở không còn giá trị.
Trực tuyến 30: Ngày làm việc

Lệ phí:

500.000 đồng/lần/cơ sở
Thẩm định cơ sở sản xuất thực phẩm (trừ cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe): Đối với cơ sở sản xuất nhỏ lẻ được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Lệ phí:

700.000 đồng/lần/cơ sở
Thẩm định cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống: - Phục vụ dưới 200 suất ăn

Lệ phí:

1.000.000 đồng/lần/cơ sở
Thẩm định cơ sở kinh doanh thực phẩm

Lệ phí:

1.000.000 đồng/lần/cơ sở
Thẩm định cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống: - Phục vụ từ 200 suất ăn trở lên

Lệ phí:

2.500.000 đồng/lần/cơ sở
Thẩm định cơ sở sản xuất thực phẩm (trừ cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe): Đối với cơ sở sản xuất khác được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Lệ phí:

22.500.000 đồng/lần/cơ sở
Thẩm định cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo hướng dẫn thực hành sản xuất tốt (GMP)
I. Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện qua dịch vụ công trực tuyến trên trang dichvucong.danang.gov.vn.
II. Thời hạn giải quyết:
- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Phòng Y tế kiểm tra thực tế điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; nếu đủ điều kiện thì phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
- Trường hợp quá 30 ngày kể từ khi nhận được thông báo, cơ sở không bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu thì hồ sơ của cơ sở không còn giá trị.
Dịch vụ bưu chính 30: Ngày làm việc

Lệ phí:

700.000 đồng/lần/cơ sở
Thẩm định cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống: - Phục vụ dưới 200 suất ăn

Lệ phí:

1.000.000 đồng/lần/cơ sở
Thẩm định cơ sở kinh doanh thực phẩm

Lệ phí:

500.000 đồng/lần/cơ sở
Thẩm định cơ sở sản xuất thực phẩm (trừ cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe): Đối với cơ sở sản xuất nhỏ lẻ được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Lệ phí:

1.000.000 đồng/lần/cơ sở
Thẩm định cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống: - Phục vụ từ 200 suất ăn trở lên

Lệ phí:

2.500.000 đồng/lần/cơ sở
Thẩm định cơ sở sản xuất thực phẩm (trừ cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe): Đối với cơ sở sản xuất khác được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Lệ phí:

22.500.000 đồng/lần/cơ sở
Thẩm định cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo hướng dẫn thực hành sản xuất tốt (GMP)
I. Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện qua đường bưu chính công ích.
II. Thời hạn giải quyết:
- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Phòng Y tế kiểm tra thực tế điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; nếu đủ điều kiện thì phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
- Trường hợp quá 30 ngày kể từ khi nhận được thông báo, cơ sở không bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu thì hồ sơ của cơ sở không còn giá trị.
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu số 01-Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định 155/2018/NĐ-CP; Don de nghi cap GCN (Mau so 01-Phu luc 1).doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh có ngành nghề phù hợp với loại hình kinh doanh có chứng thực hoặc cung cấp bản chính để đối chiếu; Bản chính: 0
Bản sao: 1
3. Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; Bản chính: 1
Bản sao: 0
4. Giấy xác nhận đủ sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp (bản sao có xác nhận của cơ sở); Bản chính: 0
Bản sao: 1
5. Danh sách người sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống đã được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm có xác nhận của chủ cơ sở. Bản chính: 1
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện Phòng Y tế
Cơ quan có thẩm quyền Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp quận, huyện.
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp & CQ được ủy quyền Không có thông tin
Kết quả thực hiện Giấy Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc văn bản thông báo kết quả thẩm định không đạt cho cơ sởvà cơ quan quản lý địa phương.
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
279/2016/TT-BTC 279/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm 2016-11-14 Bộ Tài chính
75/2020/TT-BTC Thông tư số 75/2020/TT-BTC ngày 12/8/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm 2020-08-12 Bộ Tài chính
135/QĐ-BYT Quyết định số 135/QĐ-BYT ngày 15/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế 2019-01-15
55/2010/QH12 Luật An toàn thực phẩm 2010-06-17 Quốc Hội
155/2018/NĐ-CP Nghị định 155/2018/NĐ-CP 2018-11-12
31/2018/QĐ-UBND Ban hành Quy định phân công, phân cấp, phối hợp quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 2018-09-28 UBND Thành phố Đà Nẵng
15/2018/NĐ-CP Nghị định 15/2018/NĐ-CP 2018-02-02
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không có.
Từ khóa Không có thông tin
Mô tả Không có thông tin
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

46855616