Cơ quan thực hiện

Xác nhận cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi (cấp mới và cấp đổi do sai lệch thông tin về nhân thân của trẻ như: họ, chữ đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh so với giấy khai sinh của trẻ) (UBND phường xã)

Mã thủ tục 1.010402
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 3204/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2022-12-13
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết
Thời hạn thực hiện liên thông thủ tục đăng ký khai sinh và cấp thẻ BHYT cho trẻ em tối đa không quá 5 ngày làm việc; kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định (trong đó thời hạn cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi: 03 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận được dữ liệu liên thông trên hệ thống cấp thẻ BHYT.
 
Mức trực tuyến Toàn trình
Lệ phí

Không

Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện UBND phường xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Cách thức thực hiện
Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã
Điều kiện thực hiện
Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT.
Số bộ hồ sơ

01 (bộ)

Kết quả thực hiện

Thẻ bảo hiểm y tế

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã, phường

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện
Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ theo quy định thực hiện một cửa liên thông trong việc giải quyết các thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn thành phố (tờ khai đăng ký khai sinh theo mẫu; giấy chứng sinh; biên bản về việc trẻ bị bỏ rơi đối với trẻ bị bỏ rơi; Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; sổ hộ khẩu) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho công chức cấp xã để đăng ký khai sinh và đăng ký cấp thẻ BHYT cho trẻ em.
Bước 2: Công chức thụ lý hồ sơ kiểm tra, truy cập vào phần mềm đăng ký khai sinh để cập nhật bổ sung thông tin đăng ký cấp thẻ BHYT của trẻ em và chuyển dữ liệu sang hệ thống cấp thẻ BHYT. 
Bước 3: Bảo hiểm xã hội quận, huyện kiểm tra, thực hiện tiếp nhận dữ liệu đăng ký khai sinh điện tử của Bộ Tư pháp để xử lý hồ sơ, cấp thẻ BHYT cho trẻ em theo thẩm quyền, tiến hành in thẻ và chuyển giao thẻ cho UBND xã, phường.
Bước 4:  Công chức UBND cấp xã kiểm tra thẻ Bảo hiểm y tế đã in, gửi lại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để trả cho công dân.
 
Thành phần hồ sơ

Tờ khai đăng ký khai sinh theo mẫu; giấy chứng sinh; biên bản về việc trẻ bị bỏ rơi đối với trẻ bị bỏ rơi; Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; sổ hộ khẩu). 
Trường hợp cấp đổi BHYT (do sai lệch thông tin về nhân thân của trẻ như: họ, chữ đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh so với giấy khai sinh của trẻ) thì nộp thẻ Bảo hiểm y tế của trẻ em; Bản sao Giấy khai sinh của trẻ em và Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT theo mẫu TK1-TS ban hành kèm theo Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Căn cứ pháp lý

1. Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008;
2. Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 ngày 13 tháng 6 năm 2014 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;
3. Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế.
4. Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi.
5. Quyết định số 6981/QĐ-UBND ngày 24/9/2015 của UBND thành phố ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong việc giải quyết các thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
6. Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về quy trình thu bảo hiểm, quản lý sổ bảo hiểm  xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.
7. Quyết định số 888/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về sửa đổi, bổ sung một số điều về quy trình thu bảo hiểm, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế;
8. Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của BHXH Việt Nam về sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
9. Quy chế Phối hợp số 1025/QCPH-STP-BHXH ngày 31/3/2020 của Sở Tư pháp - Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng về thực hiện liên thông thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

 

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

Dịch vụ công liên quan

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

52192213