Cơ quan thực hiện

Nâng bậc lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức, viên chức do lập thành tích xuất sắc (thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở Nội vụ)

Mã thủ tục 1.009277
Lĩnh vực Công chức, viên chức
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 2572/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2022-09-30
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết
- Định kỳ tháng, quý hoặc tùy vào thời điểm nâng bậc lương: Trên cơ sở danh sách đã báo cáo, các cơ quan đơn vị lập thủ tục hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được xét nâng bậc lương trước thời hạn đề nghị Sở Nội vụ thẩm định, quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định nâng bậc lương trước thời hạn theo phân cấp quản lý.
1. Đối với hồ sơ đề nghị từ 01 đến 50 trường hợp: 03 ngày làm việc;
2. Đối với hồ sơ đề nghị từ 50 trường hợp trở lên: 05 ngày làm việc.
Mức trực tuyến 4
Lệ phí

Không

Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện Sở Nội vụ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Nội vụ TP Đà Nẵng
Đối tượng thực hiện
  • - Tổ chức
Cách thức thực hiện
Hồ sơ được nộp trực tuyến trên Hệ thống một cửa điện tử thành phố, hoặc trực tiếp tại Bộ phận TNTKQ Sở Nội vụ, hoặc nộp qua đường bưu chính công ích.
Điều kiện thực hiện
1. Tiêu chuẩn để CBCCVC được nâng bậc lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức, viên chức do lập thành tích xuất sắc là xếp loại chất lượng hoàn thành nhiệm vụ trở lên; không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức ( Đối với công chức: khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức; đối với viên chức: khiển trách, cảnh cáo, cách chức).
2. Không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị. Danh sách trả lương theo quyết định của cấp có thẩm quyền giao biên chế (đối với cán bộ, công chức) hoặc phê duyệt số lượng người làm việc (đối với viên chức và người lao động) tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.
3.  Giám đốc Sở Nội vụ quyết định việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với Phó chủ tịch UBND quận, huyện và cấp phó đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố.
4. Căn cứ vào tiêu chuẩn, cấp độ lập thành tích xuất sắc của cán bộ, công chức, viên chức và hợp đồng lao động do thủ trưởng cơ quan thống nhất với cấp uỷ, công đoàn cùng cấp nơi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động công tác được quy định cụ thể trong quy chế nâng lương trước thời hạn của cơ quan, đơn vị. Khi ban hành quy chế này, cơ quan, đơn vị phải căn cứ vào Luật Thi đua, khen thưởng, các quy định của UBND thành phố và Sở Nội vụ để xác định rõ cấp độ lập thành tích được xem là xuất sắc trong nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức và hợp đồng lao động.
5. Đơn vị cập nhật quyết định xếp lương gần nhất lên phần mềm quản lý cán bộ, công chức.
Số bộ hồ sơ

01 bộ

Kết quả thực hiện

Quyết định hành chính hoặc công văn trả lời

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Nội vụ, Trung tâm Hành chính thành phố, số 03 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện
Bước 1: Cơ quan, đơn vị hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại thủ tục này và nộp trực tuyến qua Hệ thống một cửa điện tử thành phố hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, hoặc qua đường bưu chính công ích.
Bước 2: Bộ phận TNTKQ Sở Nội vụ kiểm tra tính hợp lệ của thủ tục, thẩm định tính hợp pháp hồ sơ và tiếp nhận hoặc yêu cầu bổ sung, hoàn thiện (nếu hồ sơ chưa đảm bảo).
Bước 3: Sở Nội vụ giải quyết hồ sơ hoặc tham mưu cơ quan cấp trên giải quyết hồ sơ. 
Bước 4: Cơ quan, đơn vị đến Bộ phận TNTKQ để nhận kết quả giải quyết TTHC hoặc kết quả giải quyết được liên thông qua Hệ thống quản lý văn bản điều hành đến đơn vị
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai

1. Văn bản đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan, đơn vị (kèm theo báo cáo kết quả thực hiện nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ);

2. Biên bản họp Hội đồng xét nâng lương trước thời hạn;

3. Quyết định công nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng do cấp có thẩm quyền công nhận thành tích xuất sắc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn (bản sao có xác nhận của cơ quan, đơn vị);

  •  
Căn cứ pháp lý

1. Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; 
2. Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
3. Nghị định số 14/2012/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi Điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và Mục I Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP;
4. Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;
5. Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đói với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
6. Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2021 của UBND thành phố ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng;
7. Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 30/8/202  của UBND thành phố về ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, vị trí việc làm, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

 

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

Dịch vụ công liên quan

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

46859158