Cơ quan thực hiện

Cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ

Mã thủ tục 2.002312.000.00.00.H17
Lĩnh vực Công tác lãnh sự
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 2641/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2022-10-07
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết

1.4.1 Đối với trường hợp hồ sơ không lấy ý kiến các cơ quan chức năng liên quan hoặc đã có đầy đủ ý kiến của các cơ quan chức năng liên quan
a) Đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích: 06 ngày làm việc, cụ thể:
- Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng có công văn tham mưu Chủ tịch UBND thành phố: 02 ngày làm việc.
- Chủ tịch UBND thành phố có công văn về việc đồng ý hoặc không đồng ý tổ chức HNHTQT: 04 ngày làm việc.
b) Đối với trường hợp sử dụng giao dịch trực tuyến: 05 ngày làm việc, cụ thể:
- Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng có công văn tham mưu UBND thành phố: 01 ngày làm việc.
- Chủ tịch UBND thành phố có công văn về việc đồng ý hoặc không đồng ý tổ chức HNHTQT: 04 ngày làm việc.
1.4.2 Đối với trường hợp hồ sơ lấy ý kiến các cơ quan chức năng liên quan
a) Đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích: 12 ngày làm việc, cụ thể:
- Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng có công văn gửi các cơ quan chức năng liên quan đề nghị cho ý kiến theo chức năng: 01 ngày làm việc.
- Các cơ quan chức năng liên quan có công văn trả lời: 05 ngày làm việc.
- Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng tổng hợp các ý kiến của các cơ quan chức năng liên quan và có công văn tham mưu UBND thành phố: 02 ngày làm việc.
- Chủ tịch UBND thành phố có công văn về việc đồng ý hoặc không đồng ý tổ chức HNHTQT: 04 ngày làm việc.
b) Đối với trường hợp sử dụng giao dịch trực tuyến: 11 ngày làm việc, cụ thể:
- Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng có công văn gửi các cơ quan chức năng liên quan đề nghị cho ý kiến theo chức năng: 01 ngày làm việc.
- Các cơ quan chức năng liên quan có công văn trả lời: 05 ngày làm việc.
- Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng tổng hợp các ý kiến của các cơ quan chức năng liên quan và có công văn tham mưu UBND thành phố: 01 ngày làm việc.
- Chủ tịch UBND thành phố có công văn về việc đồng ý hoặc không đồng ý tổ chức HNHTQT: 04 (bốn) ngày làm việc.

Mức trực tuyến Toàn trình
Lệ phí

Không có

Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện Sở Ngoại vụ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng
Đối tượng thực hiện

Đơn vị tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Chủ tịch UBND thành phố theo Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.

Cách thức thực hiện

Hồ sơ liên quan được các tổ chức, cá nhân nước ngoài nộp trực tiếp tại Bộ phận TN&TKQ Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng, hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận TN&TKQ Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng, hoặc giao dịch trực tuyến trên Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn

Điều kiện thực hiện

a) Các cơ quan, đơn vị tổ chức HNHTQT nộp hồ sơ trước ngày dự kiến tổ chức ít nhất 13 ngày làm việc.
b) Nếu được Chủ tịch UBND thành phố cho phép tổ chức hội thảo, đơn vị phải báo cáo kết quả HNHTQT trong thời gian 15 ngày kể từ ngày kết thúc HNHTQT cho UBND thành phố thông qua Sở Ngoại vụ Đà Nẵng (theo Mẫu Báo cáo kết quả tổ chức hội thảo quốc tế đính kèm).
c) Nếu có bất cứ sự thay đổi trước thời gian tổ chức hội thảo, các cơ quan, đơn vị phải gửi thông báo cho Sở Ngoại vụ về sự thay đổi.
d) Đối với các HNHTQT thuộc thẩm quyền quyết định của các cơ quan Trung ương, địa phương khác: Cơ quan tổ chức có văn bản thông báo cho UBND thành phố Đà Nẵng (thông qua Sở Ngoại vụ) về nội dung hội nghị, hội thảo quốc tế (thời gian, địa điểm, thành phần, mục đích v.v..) để địa phương phối hợp quản lý.
đ) Cơ quan, đơn vị tổ chức phải tiến hành HNHTQT theo đúng chương trình, nội dung đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; chịu trách nhiệm về nội dung các tài liệu, báo cáo, tham luận, các tư liệu, số liệu, nội dung các ấn phẩm phát hành trước, trong và sau hội nghị,  hội thảo quốc tế.
e) Cơ quan, đơn vị tổ chức HNHTQT chỉ được tiến hành tổ chức khi đã được cấp phép; toàn bộ chương trình, nội dung thực hiện theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền.
g) Đối với các HNHTQT có người nước ngoài tham dự, đơn vị tổ chức phải bảo đảm mục đích nhập cảnh của người nước ngoài và phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý người nước ngoài trong thời gian tham dự tại địa phương.

Số bộ hồ sơ

02 bộ

Kết quả thực hiện

- Công văn của Chủ tịch UBND thành phố về việc đồng ý hoặc không đồng ý cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế;
- Công văn của Sở Ngoại vụ đề nghị đơn vị tổ chức bổ sung hồ sơ, thông tin theo đề nghị của các cơ quan chức năng liên quan.

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Ngoại vụ, Trung tâm Hành chính thành phố, số 03 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện

Trường hợp 1: Đối với hồ sơ không lấy ý kiến các cơ quan chức năng liên quan hoặc đã có đầy đủ ý kiến của các cơ quan chức năng liên quan
a) Bước 1: Tổ chức, công dân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn dưới đây và lựa chọn các hình thức nộp hồ sơ: trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (Bộ phận TN&TKQ) Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng hoặc giao dịch trực tuyến trên Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn 
b) Bước 2
- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích:
+ Bộ phận TN&TKQ kiểm tra thành phần hồ sơ;
+ Nếu thành phần hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, Bộ phận TN&TKQ Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng hướng dẫn cơ quan, đơn vị hoàn thiện hồ sơ theo quy định và yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; 
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Bộ phận TN&TKQ ghi phiếu biên nhận trong đó nêu rõ ngày trả kết quả.
- Trường hợp sử dụng giao dịch trực tuyến:
+ Bộ phận TN&TKQ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ điện tử;
+ Nếu thành phần hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, Bộ phận TN&TKQ từ chối, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Hệ thống tự động gửi thư điện tử thông báo đến tài khoản người nộp hồ sơ;
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Bộ phận TN&TKQ tiếp nhận. Hệ thống tự động gửi thư điện tử thông báo đến tài khoản người nộp hồ sơ.
c) Bước 3: Trong vòng 02 ngày làm việc (đối với hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích) hoặc trong vòng 01 ngày làm việc (đối với hồ sơ nộp trực tuyến), Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng có văn bản tham mưu Chủ tịch UBND thành phố xem xét cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế
d) Bước 4: Trong vòng 04 ngày làm việc, Chủ tịch UBND thành phố xem xét hồ sơ và có văn bản đồng ý hoặc không đồng ý cho phép tổ chức HNHTQT gửi Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng, các cơ quan chức năng liên quan và đơn vị tổ chức hội thảo.
đ) Bước 5: Tổ chức, công dân đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng hoặc Bộ phận TN&TKQ gửi kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Trường hợp thực hiện giao dịch trực tuyến cơ quan, đơn vị nộp bản chính hồ sơ trước khi nhận kết quả.
Trường hợp 2: Đối với hồ sơ lấy ý kiến các cơ quan chức năng liên quan
a) Bước 1: Tổ chức, công dân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn dưới đây và lựa chọn các hình thức nộp hồ sơ: trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (Bộ phận TN&TKQ) Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng hoặc giao dịch trực tuyến trên Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn 
b) Bước 2
- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích:
+ Bộ phận TN&TKQ kiểm tra thành phần hồ sơ;
+ Nếu thành phần hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, Bộ phận TN&TKQ Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng hướng dẫn cơ quan, đơn vị hoàn thiện hồ sơ theo quy định và yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; 
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Bộ phận TN&TKQ ghi phiếu biên nhận trong đó nêu rõ ngày trả kết quả.
- Trường hợp sử dụng giao dịch trực tuyến:
+ Bộ phận TN&TKQ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ điện tử;
+ Nếu thành phần hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, Bộ phận TN&TKQ từ chối, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Hệ thống tự động gửi thư điện tử thông báo đến tài khoản người nộp hồ sơ;
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Bộ phận TN&TKQ tiếp nhận. Hệ thống tự động gửi thư điện tử thông báo đến tài khoản người nộp hồ sơ.
c) Bước 3 
- Trong vòng 01 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng có văn bản gửi các cơ quan chức năng liên quan đề nghị cho ý kiến theo chức năng;
- Trong vòng 05 ngày làm việc, cơ quan được lấy ý kiến có văn bản trả lời cho Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng về việc đồng ý hoặc không đồng ý đối với việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế (HNHTQT) của tổ chức, công dân.
d) Bước 4: Trong vòng 02 ngày làm việc (đối với hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích) hoặc trong vòng 01 ngày làm việc (đối với hồ sơ nộp trực tuyến), kể từ khi nhận được ý kiến của các cơ quan chức năng liên quan, Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng có văn bản:
- Tham mưu Chủ tịch UBND thành phố xem xét cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế (đối với trường hợp các cơ quan chức năng liên quan không yêu cầu bổ sung hồ sơ, thông tin);
- Công văn gửi đơn vị tổ chức đề nghị bổ sung hồ sơ, thông tin theo đề nghị của các cơ quan chức năng được lấy ý kiến (đối với trường hợp các cơ quan chức năng liên quan yêu cầu bổ sung hồ sơ, thông tin). 
đ) Bước 5: Trong vòng 04 ngày làm việc, Chủ tịch UBND thành phố xem xét hồ sơ và có văn bản đồng ý hoặc không đồng ý cho phép tổ chức HNHTQT gửi Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng, các cơ quan chức năng liên quan và đơn vị tổ chức hội thảo.
e) Bước 6: Tổ chức, công dân đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng hoặc Bộ phận TN&TKQ gửi kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Trường hợp thực hiện giao dịch trực tuyến cơ quan, đơn vị nộp bản chính hồ sơ trước khi nhận kết quả.

Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai
- Văn bản của cơ quan, đơn vị tổ chức HNHTQT gửi UBND thành phố đồng kính gửi Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng (theo mẫu Đề án tổ chức hội thảo đính kèm), bao gồm những nội dung cụ thể sau: + Lý do, mục đích, danh nghĩa tổ chức; + Nội dung (nội dung cụ thể sẽ được trình bày trong HNHTQT). Gửi kèm tài liệu, tập gấp, tờ rơi (nếu có, tài liệu tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt), chương trình làm việc và các hoạt động bên lề của hội nghị, hội thảo; + Hình thức và công nghệ tổ chức (trong trường hợp hội nghị, hội thảo trực tuyến); + Thời gian và địa điểm tổ chức HNHTQT; + Thành phần tham gia tổ chức: đơn vị phía Việt Nam, đơn vị phía nước ngoài; + Thành phần tham dự: số lượng và cơ cấu thành phần đại biểu (đối với phía nước ngoài ghi rõ họ, tên, quốc tịch, số hộ chiếu, chức danh, giới tính); + Nguồn kinh phí: Nguồn kinh phí (tự lo hay được tài trợ. Nếu được tài trợ phải ghi rõ tên đơn vị, tổ chức tài trợ); - Các văn bản, giấy tờ khác (thông tin về người phát biểu tại HNHTQT; thông tin về các cơ quan, tổ chức phối hợp; tóm tắt nội dung các bài phát biểu…); - Văn bản phê duyệt chương trình, dự án, phi dự án (đối với HNHTQT được tổ chức trong khuôn khổ chương trình, dự án, phi dự án đã được phê duyệt); - Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học trong trường hợp đơn vị tổ chức hội thảo lần đầu tiên trong năm (đối với các đơn vị tổ chức hội thảo tư vấn du học); - Công văn thống nhất của cơ quan chủ quản (đối với các cơ quan, đơn vị Nhà nước trực thuộc các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện); - Đối với HNHTQT do đơn vị tổ chức sự kiện (không phải đơn vị chủ trì, phối hợp tổ chức) xin cấp phép phải có hợp đồng/giấy ủy quyền trong việc tổ chức HNHTQT trong đó xác định rõ việc chịu trách nhiệm về nội dung HNHTQT giữa các bên; - Văn bản đồng ý chủ trương đăng cai tổ chức HNHTQT (nếu có).
Căn cứ pháp lý

1. Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.
2. Thông tư Liên tịch số 02/2015/TTLT-BNG-BNV ngày 28/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
3. Quyết định số 7365-QĐ/TU ngày 16/6/2017 của Thành ủy Đà Nẵng về việc ban Quy chế Quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
4. Quyết định số 3369/QĐ-UBND ngày 10/9/2020 của UBND thành phố ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tổ chức và quản lý HNHTQT thuộc thẩm quyền cho phép của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng và HNHTQT được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng.
5. Quyết định số 729/QĐ-BNG ngày 10/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao về việc công bố các thủ tục hành chính về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

Dịch vụ công liên quan

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

60006415