Cơ quan thực hiện

Đăng ký xác nhận/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường

Mã thủ tục 1.004138.000.00.00.H17
Lĩnh vực Môi trường
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 3710/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2020-10-05
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết

07 ngày.

Mức trực tuyến 4
Lệ phí

Không thu. 

Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện UBND quận huyện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Đối tượng thực hiện

Cá nhân và tổ chức.

Cách thức thực hiện

Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Điều kiện thực hiện
1. Dự án đầu tư mới hoặc dự án đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất có tổng quy mô, công suất của cơ sở đang hoạt động và phần đầu tư mới thuộc đối tượng quy định tại cột 5 Phụ lục II Mục I ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019.
2. Dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc dự án, phương án đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, có phát sinh lượng nước thải từ 20m3/ngày (24giờ) đến dưới 500m3/ngày (24giờ) hoặc chất thải rắn từ 01 tấn/ngày(24giờ) đến dưới 10 tấn/ngày (24giờ) hoặc khí thải từ 5.000m3 khí thải/giờ đến dưới 20.000m3 khí thải/giờ (bao gồm cả cơ sở đang hoạt động và phần mở rộng) trừ các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy định tại  cột 3 Phụ lục II Mục I ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ.
3. Đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 33 Luật Bảo vệ môi  trường  ngày 23/6/2014.
4. Đối tượng không thuộc quy định nêu trên được miễn thực hiện đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Việc quản lý, xử lý chất thải và các nghĩa vụ khác về bảo vệ môi trường được thực hiện theo quy định của pháp luật.
Số bộ hồ sơ

01 bộ

Kết quả thực hiện

Giấy xác nhận. 

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

 

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện
Bước 1: Cá nhân, tổ chức lập hồ sơ theo hướng dẫn tại Mẫu số 02 Phụ lục VII Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019.
Bước 2:  Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ, chuyển phòng Tài nguyên và Môi trường.
Bước 3: Công chức chuyên môn Phòng Tài nguyên và Môi trường thụ lý hồ sơ, kiểm tra trình lãnh đạo phòng Tài nguyên Môi trường, UBND cấp huyện ký và chuyển giao cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức. 
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai
1. 01 văn bản đề nghị đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án, cơ sở (theo Mẫu số 01 Phụ lục VII Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ).
2. 03 bản kế hoạch bảo vệ môi trường (kèm theo bản điện tử) của dự án, cơ sở (theo Mẫu số 02 Phụ lục VII Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ).
3. 01 bản báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng của dự án, cơ sở (kèm theo bản điện tử).

 

Căn cứ pháp lý

1. Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014.
2. Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
3. Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường.
4. Thông tư số  25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP  ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường  và quy định quản lý hoạt động  dịch vụ quan trắc môi trường.
5. Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 01/10/2018 của UBND thành phố về ban hành quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

36517060