Cơ quan thực hiện

Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường

Mã thủ tục 1.008400
Lĩnh vực Môi trường
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 1588/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2020-05-05
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của chủ dự án

Mức trực tuyến 4
Lệ phí

Không có

Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND thành phố
Đối tượng thực hiện

Chủ dự án

Cách thức thực hiện

1. Nộp hồ sơ: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.
2. Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến.

 

Điều kiện thực hiện

Không có

Số bộ hồ sơ

01 bộ

Kết quả thực hiện

Văn bản cho ý kiến về báo cáo ĐTM và dự án hoặc không phản hồi trong trường hợp chấp thuận.

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng, Số 03 Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện

Bước 1. Nộp hồ sơ: Tổ chức/cá nhân gửi hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường.
Bước 2. Xử lý hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét hồ sơ, báo cáo UBND thành phố cho ý kiến về báo cáo ĐTM và dự án đầu tư theo mẫu quy định tại Phụ lục 6.2 ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP.
Bước 3. Kết quả: Có ý kiến bằng văn bản trong vòng 15 ngày làm việc hoặc không có văn bản phản hồi trong trường hợp chấp thuận việc thực hiện dự án.

Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai
1. Một (01) văn bản đề nghị cho ý kiến theo mẫu quy định tại Phụ lục 6.1 ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP.
2. Một (01) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường và các tài liệu liên quan.  
Căn cứ pháp lý

1. Luật bảo vệ môi trường 2014.
2. Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
3. Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường.
4. Quyết định số 2736/QĐ-BTNMT ngày 29/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

20926525