Cơ quan thực hiện

Cấp Giấy chứng nhận Cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học

Mã thủ tục 1.008682.000.00.00.H17
Lĩnh vực Môi trường
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 4268/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2020-11-09
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND thành phố có trách nhiệm quyết định cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học (Trong đó, thời gian thông báo trả lại hồ sơ không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại Khoản 4 Điều 19 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính).

Mức trực tuyến 4
Lệ phí

Không có

Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Ủy ban nhân dân thành phố
Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân trong nước; người Việt Nam định cư ở nước ngoài; tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động liên quan đến cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học trên lãnh thổ Việt Nam.

Cách thức thực hiện

1. Nộp hồ sơ: Nộp qua cổng dịch vụ công trực tuyến, trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. 
2. Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Qua cổng dịch vụ công trực tuyến, trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Điều kiện thực hiện

I. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
Tổ chức, cá nhân trong nước; người Việt Nam định cư ở nước ngoài; tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động liên quan đến cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học trên lãnh thổ Việt Nam.
II. Cơ quan thực hiện TTHC: 
1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND thành phố. 
2. Cơ quan tham mưu thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.

Số bộ hồ sơ
Kết quả thực hiện

Quyết định cấp Giấy chứng nhận Cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học hoặc văn bản từ chối, đồng thời nêu rõ lý do.

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Hành chính thành phố, số 03 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nộp hồ sơ tới UBND thành phố. 
Bước 2: Kiểm tra hồ sơ: UBND thành phố xem xét, kiểm tra hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ trong trường hợp hồ sơ đầy đủ hoặc thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
Bước 3: Thẩm định hồ sơ: UBND thành phố tổ chức thẩm định cấp phép. Nội dung thẩm định bao gồm: 
- Việc đáp ứng các điều kiện, nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 42 Luật Đa dạng sinh học;
- Tính đầy đủ và chính xác của thông tin trong hồ sơ đề nghị được quy định tại Khoản 3 Điều 42 Luật Đa dạng sinh học; 
- Đánh giá năng lực quản lý của cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học sau khi được cấp phép. 
Bước 4: Quyết định việc cấp phép: Trên cơ sở kết quả thẩm định, UBND thành phố xem xét, quyết định cấp Giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học. Trường hợp không cấp thì phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đơn đề nghị thành lập cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học và nêu rõ lý do.

Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai
1. Một (01) đơn đăng ký thành lập, chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư số 25/2016/TT-BTNMT; 
2. Một (01) bản dự án thành lập cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư số 25/2016/TT-BTNMT.
3. Giấy tờ chứng minh có đủ các điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 42 Luật Đa dạng sinh học. 
Căn cứ pháp lý

1. Luật Đa dạng sinh học năm 2008; 
2. Nghị định số 65/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đa dạng sinh học;
3. Thông tư số 25/2016/TT-BTNMT ngày 22/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn mẫu đơn đăng ký, giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học và mẫu báo cáo tình trạng bảo tồn loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ của cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học.
4. Quyết định số 1756/QĐ-BTNMT ngày 11/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

18427569