Cơ quan thực hiện

Thẩm định Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu

Mã thủ tục 1.009155
Lĩnh vực Biển và hải đảo
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 2300/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2022-08-30
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Mức trực tuyến 4
Lệ phí

Không

Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện UBND quận huyện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân

Cách thức thực hiện
1. Tổ chức, cá nhân nộp qua cổng dịch vụ công trực tuyến, trực tiếp hoặc qua đường bưu điện Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND quận/huyện.
2. Đến thời gian hẹn, tổ chức, cá nhân mang biên nhận hồ sơ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND quận/huyện để nhận quyết định hoặc nhận qua dịch vụ bưu chính công ích nếu tổ chức, cá nhân có yêu cầu.
Điều kiện thực hiện
Không có
Số bộ hồ sơ

01 bộ

Kết quả thực hiện

Quyết định hành chính

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND quận, huyện.

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện
Bước 1: Các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tại Phòng Tài nguyên và và Môi trường quận/huyện nơi cơ sở đang hoạt động.
Bước 2: Phòng Tài nguyên và và Môi trường quận/huyện kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ. Trả lại hồ sơ nếu không đạt yêu cầu.
Bước 3: Phòng Tài nguyên và và Môi trường quận/huyện tổ chức thẩm định hồ sơ, trình UBND quận/huyện cấp quyết định phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện cấp quyết định trả lời bằng văn bản nêu lý do không giải quyết.
Bước 4: UBND quận/huyện xem xét, cấp quyết định phê duyệt.
Bước 5: Trả kết quả giải quyết hồ sơ.
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai
1. 01 (một) văn bản đề nghị phê duyệt ứng phó sự cố tràn dầu (phụ lục 4 Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 ).
2. 05 (năm) bản kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu (phụ lục 2 Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ).
3. 01 (một) bản sao quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường hoặc phiếu xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường của cơ sở.
Căn cứ pháp lý

1. Luật Bảo vệ môi trường năm 2020
2. Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo số 82/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 25/6/2015
3. Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.
4. Quyết định 12/2021/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng chính phủ ban hành quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu.
5. Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định hoạt động Ngăn ngừa và Ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

47356564