Cơ quan thực hiện

Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân (UBND phường xã)

Mã thủ tục 1.010425
Lĩnh vực Người có công
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 3204/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2022-12-13
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc
+ Tại UBND cấp huyện: 05 ngày
+ Tại Bảo hiểm Xã hội quận, huyện: 10 ngày
UBND cấp xã có trách nhiệm cấp thẻ cho đối tượng ngay sau khi nhận được thẻ bảo hiểm.

Mức trực tuyến Toàn trình
Lệ phí

Không

Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện UBND cấp xã, UBND cấp huyện, Bảo hiểm xã hội cấp huyện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Đối tượng thực hiện
Cách thức thực hiện

Hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Điều kiện thực hiện
Không có
Số bộ hồ sơ

01 bộ

Kết quả thực hiện

Tại UBND cấp xã: Lập danh sách cấp thẻ trên cơ sở danh sách Người có công với cách mạng đang quản lý;
+ Kết quả cuối cùng: Thẻ bảo hiểm y tế.

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã/phường

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện
Bước 1: Người làm công tác Lao động - Thương binh và Xã hội cấp xã hoặc người được phân công căn cứ vào Điều 5 của Thông tư này để rà soát, thống kê và lập danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã duyệt.
Bước 2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã gửi danh sách đã được phê duyệt cho Ủy ban nhân dân cấp huyện (cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện) và cơ quan bảo hiểm xã hội huyện;
Bước 3: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được danh sách, cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội huyện rà soát, kiểm tra danh sách.
Trường hợp phát hiện sai đối tượng hoặc thông tin của đối tượng không đầy đủ, thì cơ quan chuyên môn về lao động cấp huyện chuyển Ủy ban nhân dân cấp xã lập lại danh sách.
Bước 4: Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận danh sách, cơ quan bảo hiểm xã hội huyện thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng.
Bước 5: Cơ quan bảo hiểm xã hội huyện chuyển danh sách kèm theo thẻ bảo hiểm y tế của đối tượng cho Ủy ban nhân dân cấp xã để bàn giao cho đối tượng.
Cơ quan bảo hiểm xã hội huyện phải gửi danh sách đối tượng đã được cấp thẻ bảo hiểm y tế cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện để theo dõi, quản lý.
Thành phần hồ sơ
Căn cứ pháp lý

1. Căn cứ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng ngày 09/12/2020;
2. Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008;
3. Căn cứ Nghị định số 75/2021/NĐ-CP  ngày 24/7/2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng;
4. Căn cứ Nghị định số 131/2021/NĐ-CP  ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;
5. Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế;
6. Thông tư số 30/2019/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn lập danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý.

 

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

Dịch vụ công liên quan

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

60011032