Cơ quan thực hiện

Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

Mã thủ tục 2.000309.000.00.00.H17
Lĩnh vực Quản lý Cạnh tranh
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 2690/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2021-08-04
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết

1. Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
2. Hồ sơ được nộp qua dịch vụ công trực tuyến: 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
3. Hồ sơ đăng ký nộp hoặc nhận kết quả qua thông qua dịch vụ bưu chính công ích: 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Mức trực tuyến 4
Lệ phí

Không có

Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện Sở Công Thương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng
Đối tượng thực hiện

Doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Cách thức thực hiện

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng, hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích, hoặc nộp qua dịch vụ công trực tuyến.

Điều kiện thực hiện
1. Yêu cầu: Trước khi tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp tại thành phố Đà Nẵng, doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải gửi hồ sơ đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đến Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng và được Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng xác nhận bằng văn bản.
2. Điều kiện
- Doanh nghiệp đã được Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng – Bộ Công Thương cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp;
- Doanh nghiệp có trụ sở chính, chi nhánh hoặc văn phòng đại diện có thực hiện chức năng liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương;
- Doanh nghiệp tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp tại địa phương;
- Doanh nghiệp có người tham gia bán hàng đa cấp cư trú (thường trú hoặc tạm trú trong trường hợp không cư trú tại nơi thường trú) hoặc thực hiện hoạt động tiếp thị, bán hàng theo phương thức đa cấp tại địa phương.
- Trong trường hợp doanh nghiệp không có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện tại địa phương, thì người đại diện tại địa phương do doanh nghiệp ủy quyền phải là cá nhân cư trú tại địa phương.
 
Số bộ hồ sơ

Một (01) bộ.

Kết quả thực hiện

Văn bản xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương.

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Công Thương, Trung tâm Hành chính thành phố, số 03 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện
Bước 1. Doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn, nộp đến Sở Công Thương. 
Bước 2. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính đầy đủ của các thành phần hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định, cấp Biên nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu xử lý. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cho người nộp hoàn thiện hồ sơ theo quy định. 
Bước 3. Trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo tính đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương thông báo bằng văn bản để doanh nghiệp bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Thời hạn sửa đổi, bổ sung hồ sơ không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày Sở Công Thương ban hành thông báo. Sở Công Thương trả lại hồ sơ trong trường hợp doanh nghiệp không sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn nêu trên.
Bước 4. Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương ban hành văn bản xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương cho doanh nghiệp. Trường hợp từ chối xác nhận, Sở Công Thương có văn bản trả lời, trong đó nêu rõ lý do từ chối.
Bước 5. Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu chuyển kết quả đã giải quyết cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương để trả cho doanh nghiệp theo thời gian quy định. Trường hợp doanh nghiệp có yêu cầu gửi trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thì Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương nhận kết quả phối hợp với dịch vụ bưu chính công ích để chuyển phát theo yêu cầu.
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai

1. Đơn đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương theo Mẫu số 07 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2018/NĐ-CP;
2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;
3. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp;
4. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh (nếu có) hoặc 01 văn bản ủy quyền cho người đại diện tại địa phương, kèm theo 01 bản sao được chứng thực chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người đại diện đó trong trường hợp doanh nghiệp không có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện tại địa phương;
5. Danh sách người tham gia bán hàng đa cấp cư trú tại địa phương đến thời điểm nộp hồ sơ trong trường hợp doanh nghiệp đã có hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương trước thời điểm Nghị định số 40/2018/NĐ-CP có hiệu lực (Danh sách ghi rõ: Họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ nơi cư trú (thường trú hoặc tạm trú trong trường hợp không cư trú tại nơi thường trú), số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân hoặc số hộ chiếu, số hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, mã số người tham gia, điện thoại liên hệ của người tham gia bán hàng đa cấp).       

Căn cứ pháp lý

1. Luật Cạnh tranh;
2. Luật Đầu tư;
3. Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư ngày 22 tháng 11 năm 2016;
4. Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

 

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

21523797