Cơ quan thực hiện

Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp

Mã thủ tục 2.000609.000.00.00.H17
Lĩnh vực Quản lý Cạnh tranh
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 3983/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2020-10-22
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Công Thương nhận được hồ sơ thông báo, Sở Công Thương không có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hoặc không đồng ý.

Mức trực tuyến 4
Lệ phí

Không có

Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện Sở Công Thương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng
Đối tượng thực hiện

Doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

Cách thức thực hiện
Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng, hoặc thông qua dịch vụ bưu chính, hoặc nộp qua dịch vụ công trực tuyến.
Điều kiện thực hiện
1. Doanh nghiệp đã được Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng cấp xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương;
2. Doanh nghiệp bán hàng đa cấp có trách nhiệm thông báo tới Sở Công Thương trước khi thực hiện đối với hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp có sự tham dự của từ 30 người trở lên hoặc có sự tham dự của từ 10 người tham gia bán hàng đa cấp trở lên.
3. Hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp phải nộp đến Sở Công Thương ít nhất 15 ngày trước ngày dự kiến thực hiện. 
 
Số bộ hồ sơ

Một (01) bộ.

Kết quả thực hiện

Doanh nghiệp được phép tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo như đã thông báo (trừ trường hợp Sở Công Thương có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoặc văn bản không đồng ý việc tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo).

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Công Thương, Trung tâm Hành chính thành phố, số 03 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện
Bước 1: Doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ, nộp đến Sở Công Thương ít nhất 15 ngày làm việc trước ngày dự kiến thực hiện. Doanh nghiệp bán hàng đa cấp có thể thông báo về việc tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp trong cùng một văn bản thông báo.
Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính đầy đủ của các thành phần hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định, cấp Biên nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu xử lý. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cho người nộp hoàn thiện hồ sơ theo quy định. 
Bước 3: Trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo tính đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương thông báo bằng văn bản để doanh nghiệp bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Thời hạn sửa đổi, bổ sung là 10 ngày làm việc kể từ ngày Sở Công Thương ban hành thông báo.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Sở Công Thương nhận được thông báo, nếu Sở Công Thương không có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản không đồng ý việc tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo (nêu rõ lý do) thì doanh nghiệp được phép tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo đã thông báo. 
Lưu ý: Khi có thay đổi thông tin trong hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo bằng văn bản tới Sở Công Thương ít nhất 03 ngày làm việc trước ngày dự kiến thực hiện. Trường hợp doanh nghiệp đã thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo với Sở Công Thương nhưng không thực hiện, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo bằng văn bản tới Sở Công Thương trước ngày dự kiến tổ chức trong hồ sơ thông báo.
Bước 4: Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu chuyển kết quả đã giải quyết (trường hợp có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản không đồng ý việc tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo) cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương để trả cho doanh nghiệp theo thời gian quy định. Trường hợp doanh nghiệp có yêu cầu gửi trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thì Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương nhận kết quả phối hợp với dịch vụ bưu chính để chuyển phát theo yêu cầu.
 
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai
1. Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo theo Mẫu số 12 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2018/NĐ-CP.
2. Nội dung, tài liệu trình bày tại hội thảo, số lượng người tham gia dự kiến.
3. Danh sách báo cáo viên tại hội nghị, hội thảo, đào tạo kèm theo hợp đồng thuê khoán của doanh nghiệp, trong đó quy định rõ quyền hạn, trách nhiệm, nội dung báo cáo của báo cáo viên;
4. Bản chính văn bản ủy quyền trong trường hợp doanh nghiệp ủy quyền cho cá nhân thực hiện đào tạo hoặc tổ chức hội nghị, hội thảo. * Lưu ý: Doanh nghiệp có thể thông báo về việc tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp trong cùng một văn bản thông báo.
Căn cứ pháp lý

1. Luật Cạnh tranh;
2. Luật Đầu tư;
3. Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư ngày 22 tháng 11 năm 2016;
4. Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

 

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

20929285