Cơ quan thực hiện

Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh (quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 24, điểm b Khoản 1 Điều 25, điểm b Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; Khoản 9, 10 và 11 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP; Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 144/2016/NĐ-CP)

Mã thủ tục 1.006940.000.00.00.H17
Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 3151/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2020-08-26
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết
1. Trong trường hợp không thuê tổ chức tư vấn, cá nhân tham gia thẩm tra:
- 28 (hai mươi tám) ngày đối với công trình cấp I theo phân quyền tại Nghị định số 144/2016/NĐ-CP, kể từ ngày nhận khi đủ hồ sơ hợp lệ;
- 21 (hai mươi mốt) ngày đối với công trình cấp II, cấp III , kể từ ngày nhận khi đủ hồ sơ hợp lệ;
- 14 (mười bốn) ngày đối với các công trình còn lại, kể từ ngày nhận khi đủ hồ sơ hợp lệ.
2. Trong trường hợp có thuê tổ chức tư vấn, cá nhân tham gia thẩm tra:
- 24 (hai mươi bốn) ngày đối với công trình cấp I theo phân quyền tại Nghị định số 144/2016/NĐ-CP, kể từ ngày nhận khi đủ hồ sơ hợp lệ;
- 18 (mười tám) ngày đối với công trình cấp II, cấp III , kể từ ngày nhận khi đủ hồ sơ hợp lệ;
- 12 (mười hai) ngày đối với các công trình còn lại, kể từ ngày nhận khi đủ hồ sơ hợp lệ.
Mức trực tuyến 4
Lệ phí

Phí thẩm định thiết kế BVTC - dự toán: theo mức thu quy định tại Điều 4 Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính.

Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện Sở Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Đối tượng thực hiện

Tổ chức.

Cách thức thực hiện
1. Nộp trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và Trả kết quả Sở Xây dựng, Trung tâm Hành Chính thành phố Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải châu, thành phố Đà Nẵng;
2. Nộp trực tuyến;
3. Nộp qua bưu chính công ích.
Điều kiện thực hiện

Căn cứ thẩm quyền thẩm định được quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 24, điểm b Khoản 1 Điều 25, điểm b Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; Khoản 9, 10 và 11 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP; Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 144/2016/NĐ-CP.

Số bộ hồ sơ

Một (01) bộ hồ sơ gốc; trường hợp cần lấy ý kiến phối hợp của các cơ quan, tổ chức có liên quan, Sở Xây dựng sẽ yêu cầu người trình thẩm định bổ sung hồ sơ đối với những nội dung lấy ý kiến.

Kết quả thực hiện

Văn bản thông báo kết quả thẩm định thiết kế dự toán xây dựng công trình.

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Xây dựng, Trung tâm Hành chính thành phố, số 03 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

 

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện
Bước 1. Người đề nghị thẩm định chuẩn bị đầy đủ và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả hồ sơ của Sở Xây dựng.
Bước 2. Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả hồ sơ:
- Kiểm tra sự đầy đủ, tính hợp lệ của hồ sơ trình thẩm định; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; ghi Phiếu biên nhận, trong đó có đầy đủ các thông tin theo quy định và ngày hẹn trả kết quả.
- Hồ sơ trình thẩm định được trả lại cho người để nghị thẩm định khi bị từ chối tiếp nhận trong các trường hợp sau:
+ Trình thẩm định không đúng với thẩm quyền của Sở Xây dựng;
+ Không thuộc đối tượng được yêu cầu phải thẩm định theo quy định của pháp luật về xây dựng;
+ Hồ sơ trình thẩm định không đảm bảo về tính pháp lý, không đảm bảo về nội dung trình thẩm định hoặc không hợp lệ theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng.
Bước 3. Sở Xây dựng thực hiện kiểm tra hồ sơ
- Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, Sở Xây dựng xem xét, có văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ trình thẩm định đến người đề nghị thẩm định (nếu cần) hoặc trả lại hồ sơ thẩm định cho người đề nghị thẩm định trong các trường hợp đã nêu tại Bước 2. 
- Trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu thẩm định, nếu người đề nghị thẩm định không thực hiện việc bổ sung hồ sơ thì Sở Xây dựng dừng việc thẩm định, người đề nghị thẩm định trình thẩm định lại khi có yêu cầu.
Bước 4. Sở Xây dựng thực hiện thẩm định, việc thẩm định được thực hiện sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định
- Tổ chức lấy ý kiến: Trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận khi đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng xem xét, có văn bản lấy ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về môi trường, phòng chống cháy nổ và các nội dung khác theo quy định của pháp luật. Thời hạn có văn bản thông báo kết quả thẩm định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật chuyên ngành nhưng không vượt quá:
+ 20 (hai mươi) ngày đối với công trình cấp I theo phân quyền tại Nghị định số 144/2016/NĐ-CP;
+ 15 (mười lăm) ngày đối với công trình cấp II, cấp III;
+ 10 (mười) ngày đối với các công trình còn lại.
- Thực hiện thẩm định
+ Trường hợp 1: Sở Xây dựng trực tiếp thực hiện thẩm định thì tiếp tục thực hiện Bước 5.
+ Trường hợp 2: Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn tổ chức, cá nhân thực hiện công tác thẩm tra theo quy định tại Khoản 7 Điều 10 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 thì thực hiện như sau:
++ Trong thời gian 5 (năm) ngày làm việc kể từ khi nộp hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng có văn bản thông báo cho chủ đầu tư các nội dung cần thẩm tra để chủ đầu tư trực tiếp lựa chọn và ký kết hợp đồng với tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực phù hợp đã đăng ký công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng để chủ đầu tư ký hợp đồng thẩm tra phục vụ công tác thẩm định.
++ Thời hạn thực hiện thẩm tra: 20 (hai mươi) ngày đối với công trình cấp I theo phân quyền tại Nghị định số 144/2016/NĐ-CP; 15 (mười lăm) ngày đối với công trình cấp II, cấp III; 10 (mười) ngày đối với các công trình còn lại.
++ Sau khi có kết quả thẩm tra, chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm tra, đánh giá và gửi kết quả thẩm tra cho Sở Xây dựng để làm cơ sở xem xét, phục vụ công tác thẩm định.
++ Sau khi hoàn thành, tiếp tục thực hiện theo Bước 5.
Bước 5. Sở Xây dựng tổng hợp ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan về các nội dung của thiết kế và dự toán công trình, kết quả thẩm tra của tổ chức, cá nhân thẩm tra (nếu có) và lập văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung và gửi trả hồ sơ cho chủ đầu tư để điều chỉnh nếu hồ sơ không đảm bảo theo quy định. Thời gian trả hồ sơ chậm nhất 02 (hai) ngày làm việc trước hạn trả kết quả theo thời gian giải quyết.
Bước 6. Sở Xây dựng ra Văn bản thông báo kết quả thẩm định thiết kế dự toán xây dựng công trình.
Bước 7. Chủ đầu tư nhận Văn bản thông báo kết quả thẩm định thiết kế dự toán xây dựng công trình tại Tổ tiếp nhận và trả hồ sơ; nộp lệ phí theo quy định.
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai
Tờ trình thẩm định và danh Mục hồ sơ trình thẩm định theo quy định tại Mẫu số 06 Phụ lục II của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP.
Căn cứ pháp lý
1. Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội;
2. Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội;
3. Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
4. Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
5. Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng;
6. Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;
7. Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;
8. Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng;
9. Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 11/5/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

Dịch vụ công liên quan

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

36515764