Cơ quan thực hiện

Thủ tục đăng ký công trình khai thác nước dưới đất

Mã thủ tục 1.009029
Số quyết định 3709/QĐ-UBND_ĐT
Tên thủ tục Đăng ký công trình khai thác nước dưới đất
Cấp thực hiện Cấp Xã
Loại thủ tục TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Tài nguyên nước
Trình tự thực hiện
Bước 1: Căn cứ Danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất tại Quyết định số 5266/QĐ-UBND ngày 06/11/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, ấp, phum, bản, sóc (sau đây viết tắt là tổ trưởng dân phố) thực hiện rà soát, lập danh sách tổ chức, cá nhân có giếng khoan khai thác nước dưới đất thuộc diện phải đăng ký trên địa bàn; thông báo và phát hai (02) tờ khai theo mẫu số 38 ban hành kèm theo Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho tổ chức, cá nhân để kê khai.
Trường hợp chưa có giếng khoan, tổ chức, cá nhân phải thực hiện việc đăng ký khai thác trước khi tiến hành khoan giếng.
Bước 2: Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ khai, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm hoàn thành 02 tờ khai và nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã hoặc nộp cho tổ trưởng tổ dân phố để nộp cho UBND cấp xã.
Bước 3: Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ khai của tổ chức, cá nhân, UBND cấp xã có trách nhiệm kiểm tra nội dung thông tin, xác nhận vào tờ khai và chuyển 01 bản cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để trả cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp không đủ điều kiện để được xác nhận đăng ký, UBND cấp xã phải trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân và nêu rõ lý do.
Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại nơi đã nộp tờ khai.
Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 10: Ngày làm việc
Hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Tờ khai đăng ký công trình khai thác nước dưới đất theo mẫu số 38 ban hành kèm theo Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT. Tờ khai đăng ký công trình khai thác nước dưới đất.docx Bản chính: 2
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện Công dân Việt NamTổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện Uỷ ban Nhân dân cấp xã, phường, thị trấn
Cơ quan có thẩm quyền Uỷ ban Nhân dân cấp xã, phường, thị trấn
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp & CQ được ủy quyền Không có thông tin
Kết quả thực hiện Tờ khai đăng ký công trình khai thác nước dưới đất có xác nhận của UBND cấp huyện hoặc văn bản trả lời không xác nhận có nêu rõ lý do
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
17/2012/QH13 Luật 17/2012/QH13 2012-06-21
201/2013/NĐ-CP Nghị định 201/2013/NĐ-CP 2013-11-27
27/2014/TT-BTNMT Thông tư 27/2014/TT-BTNMT 2014-05-30
72/2017/TT-BTNMT Thông tư 72/2017/TT-BTNMT 2017-12-29
75/2017/TT-BTNMT Thông tư 75/2017/TT-BTNMT 2017-12-29
Yêu cầu, điều kiện thực hiện 1. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Giếng khoan khai thác nước dưới đất cho mục đích kinh doanh, dịch vụ với quy mô không vượt quá 10 m3/ngày đêm; giếng khoan khai thác nước dưới đất cho sinh hoạt của hộ gia đình, cho các hoạt động văn hóa, tôn giáo, nghiên cứu khoa học có chiều sâu lớn hơn 20m và nằm trong các khu vực quy định tại Điều 1 Quyết định số 5266/QĐ-UBND.
2. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13;
- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước.
- Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;
- Thông tư số 72/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng.
- Thông tư số 75/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bảo vệ nước dưới đất trong các hoạt động khoan, đào, thăm dò, khai thác nước dưới đất.
- Quyết định số 5266/QĐ-UBND ngày 06/11/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt sản phẩm Đề án điều tra, đánh giá mực nước dưới đất, khoanh định khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất và danh mục khu vực đăng ký khai thác nước dưới đất trên đại bàn thành phố Đà Nẵng.
Từ khóa Không có thông tin
Mô tả Không có thông tin
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

21773922