Cơ quan thực hiện

Khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được (trừ hồ sơ đề nghị danh hiệu Chiến sĩ thi đua thành phố)

Mã thủ tục 1.009268
Lĩnh vực Thi đua khen thưởng
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 2572/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2022-09-30
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết
15 ngày làm việc
1. Đối với hồ sơ có số lượng đề nghị khen thưởng dưới 10 tập thể, cá nhân: 10 ngày làm việc
+ Tại Ban Thi đua - Khen thưởng và Sở Nội vụ: 06 ngày làm việc; 
+ Tại Văn phòng UBND thành phố: 04 ngày làm việc.
2. Đối với hồ sơ có số lượng đề nghị khen thưởng từ 10 đến dưới 50 tập thể, cá nhân: 15 ngày làm việc
+ Tại Ban Thi đua - Khen thưởng và Sở Nội vụ: 10 ngày làm việc; 
+ Tại Văn phòng UBND thành phố: 05 ngày làm việc.
3. Đối với hồ sơ có số lượng đề nghị khen thưởng từ 50 tập thể, cá nhân trở lên: 20 ngày làm việc
+ Tại Ban Thi đua - Khen thưởng và Sở Nội vụ: 14 ngày làm việc; 
+ Tại Văn phòng UBND thành phố: 06 ngày làm việc.
4. Đối với các trường hợp khen thưởng mà hồ sơ ban đầu không yêu cầu doanh nghiệp phải thực hiện việc xác nhận các nghĩa vụ liên quan như thuế, bảo hiểm xã hội, môi trường và các xác nhận khác thì cộng 05 ngày vào thời gian xử lý của Ban Thi đua - Khen thưởng để xác nhận các nghĩa vụ trên.
Mức trực tuyến 4
Lệ phí

Không

Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện Ban Thi đua - Khen thưởng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Đối tượng thực hiện
  • - Tổ chức
Cách thức thực hiện

Hồ sơ được nộp trực tuyến trên Hệ thống một cửa điện tử thành phố, hoặc trực tiếp tại Bộ phận TNTKQ Ban Thi đua - Khen thưởng, hoặc nộp qua đường bưu chính công ích.

Điều kiện thực hiện
Không có
Số bộ hồ sơ

02 bộ (riêng báo cáo thành tích 01 bộ)

Kết quả thực hiện

Quyết định và hiện vật (Cờ thi đua, Tập thể Lao động xuất sắc, Bằng khen)

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Đà Nẵng, Số 03 Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện
Bước 1: Tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại Mục c;
Bước 2: Bộ phận TNTKQ Ban Thi đua - Khen thưởng tiếp nhận hồ sơ hoặc yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ;
Bước 3: Ban Thi đua - Khen thưởng thẩm định hồ sơ, trình Giám đốc Sở Nội vụ lập thủ tục trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt; 
Bước 4: Tổ chức đến Bộ phận TNTKQ Ban Thi đua - Khen thưởng nhận kết quả theo thời gian hẹn trả quy định.

Lưu ý: Mọi vướng mắc, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ điện thoại: 02363.881.888, số máy lẻ 412 để được hướng dẫn thêm.

Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1. Tờ trình đề nghị khen thưởng của thủ trưởng cơ quan, khối, cụm thi đua (các đơn vị, địa phương khi trình hồ sơ cần giải trình cụ thể tỷ lệ tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng trên tổng số tập thể, cá nhân của đơn vị, địa phương theo từng đối tượng và tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, quản lý trên tổng số cá nhân đề nghị khen thưởng);
2. Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan hoặc biên bản họp xét thi đua của khối, cụm thi đua (đối với các khối, cụm thi đua trực thuộc đơn vị, địa phương, ngoài biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đơn vị, địa phương, kèm theo biên bản họp xét thi đua của khối, cụm thi đua trực thuộc).
3. Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng (có xác nhận của thủ trưởng trực tiếp, thủ trưởng cấp trên trực tiếp hoặc khối trưởng khối thi đua, cụm trưởng cụm thi đua) 
4. Đối với khen thưởng liên quan đến doanh nghiệp, thủ trưởng doanh nghiệp, ngoài các hồ sơ trên, khi trình Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng, đơn vị, địa phương khi trình kèm theo:
-  Báo cáo kiểm toán doanh nghiệp (doanh nghiệp không thuộc đối tượng kiểm toán thì trong Báo cáo thành tích phải nêu căn cứ không thuộc đối tượng kiểm toán).
- Văn bản của cơ quan chức năng xác nhận doanh nghiệp không nợ thuế, bảo hiểm xã hội đến thời điểm đề nghị khen thưởng (do đơn vị, địa phương trực tiếp đề nghị khen thưởng thực hiện lấy ý kiến của cơ quan chức năng).
- Văn bản xác nhận doanh nghiệp thực hiện đầy đủ quy định về bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm… nếu lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp liên quan đến các lĩnh vực này (do đơn vị, địa phương trực tiếp xét, đề nghị Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng thực hiện lấy ý kiến của cơ quan chức năng). 
 
Căn cứ pháp lý

1. Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003;

2. Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013;

3. Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;
4. Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;
5. Căn cứ Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2018 của UBND thành phố Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

 

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

46855479