Cơ quan thực hiện

Xét tặng Giấy khen Khu dân cư (Thôn/Tổ) dân phố văn hóa

Mã thủ tục 1.000933.000.00.00.H17
Lĩnh vực Văn hóa
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 1874/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2021-06-01
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện tổ chức họp Hội đồng thi đua - khen thưởng theo quy định hiện hành về thi đua, khen thưởng.
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả Hội đồng thi đua - khen thưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện quyết định tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa.

Mức trực tuyến 4
Lệ phí

Không quy định

Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện UBND quận huyện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Đối tượng thực hiện

Tổ chức.

Cách thức thực hiện

Hồ sơ nộp trực tuyến tại địa chỉ dichvucong.danang.gov.vn, nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp quận, huyện. 

Điều kiện thực hiện

Thôn/Tổ dân phố được công nhận danh hiệu Khu dân cư văn hóa trong 05 năm liên tục.

Số bộ hồ sơ

01 bộ. 

Kết quả thực hiện

Quyết định và Giấy khen Khu dân cư văn hóa.

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp quận, huyện.

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện

1. Ủy ban nhân dân cấp phường, xã tổng hợp danh sách Thôn/Tổ dân phố văn hóa đủ điều kiện xét tặng Giấy khen.
2. Ủy ban nhân dân cấp phường, xã triệu tập cuộc họp bình xét, thành phần gồm: Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQVN, các thành viên Ban Chỉ đạo, đại diện các đoàn thể cấp xã.
3. Tổ chức cuộc họp bình xét:
+ Cuộc họp được tiến hành khi đạt 60% trở lên số người được triệu tập tham dự;
+ Hình thức bình xét: Bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết;
+ Kết quả: Các Thôn/Tổ dân phố được đề nghị tặng Giấy khen khi có từ 60% trở lên thành viên dự họp đồng ý. Trong trường hợp số lượng Thôn/Tổ dân phố được đề nghị tặng Giấy khen Thôn/Tổ dân phố văn hóa vượt quá 15% tổng số khu dân cư được công nhận danh hiệu Khu dân cư văn hóa 5 năm liên tục thì căn cứ số phiếu đồng ý, lấy từ cao xuống thấp.
4. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả cuộc họp bình xét, Ủy ban nhân dân cấp phường, xã lập hồ sơ theo quy định trình Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện.
5. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện tổ chức họp Hội đồng thi đua - khen thưởng theo quy định hiện hành về thi đua, khen thưởng.
6. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả Hội đồng thi đua - khen thưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện quyết định tặng Giấy khen Thôn/Tổ dân phố văn hóa.

Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai
1. Văn bản đề nghị tặng Giấy khen “Tổ dân phố/thôn văn hóa” của UBND phường/xã (Kèm theo danh sách tổ dân phố/thôn đủ tiêu chuẩn);

 

2. Bản sao Quyết định công nhận danh hiệu “Tổ dân phố/thôn văn hóa” của các tổ dân phố/thôn trong 05 năm liên tục;

 

3. Báo cáo thành tích của Tổ dân phố/thôn được đề xuất.

 

4. Biên bản họp xét tặng Giấy khen “Tổ dân phố/thôn văn hóa” (Mẫu số 10, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”).
Căn cứ pháp lý

1. Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2018.
2. Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành bộ tiêu chuẩn bình xét và công nhận các danh hiệu văn hóa trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

 

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

32639553