Cơ quan thực hiện

Xét tặng danh hiệu Khu dân cư dân cư văn hóa hàng năm

Mã thủ tục 2.000440.000.00.00.H17
Lĩnh vực Văn hóa
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 1874/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2021-06-01
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện quyết định tặng danh hiệu và Giấy công nhận Thôn/Tổ dân phố văn hóa.

Mức trực tuyến 4
Lệ phí

Không có

Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện UBND quận huyện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Đối tượng thực hiện

Tổ chức.

Cách thức thực hiện

Hồ sơ nộp trực tuyến tại địa chỉ dichvucong.danang.gov.vn, nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến đến Ban Chỉ đạo Phong trào và Đề án quận, huyện (qua Phòng Văn hoá và Thông tin).

Điều kiện thực hiện

* Đối với Tổ dân phố văn hóa:
1 Đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển
1.1 Tỷ lệ hộ nghèo thấp hơn so với năm trước
1.2 Tỷ lệ lao động có việc làm cao hơn so với năm trước
2 Đời sống văn hóa lành mạnh, phong phú
2.1 Có điểm sinh hoạt văn hóa/thể thao phục vụ người dân trong tổ
2.2 100% trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường; đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học phổ thông
2.3 Có tổ chức hoặc tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao của địa phương
2.4 Hoạt động hòa giải có hiệu quả, tất cả mâu thuẫn được giải quyết tại cộng đồng
2.5 Không có hộ lấn chiếm di tích, danh lam thắng cảnh, công trình công cộng; Không có trường hợp truyền bá mê tín dị đoan trái pháp luật bị xử lý
2.6 Có xây dựng và thực hiện tốt quy ước cộng đồng đã được phê duyệt
2.7 Không có trường hợp kinh doanh, lưu hành, sử dụng văn hóa phẩm độc hại bị cơ quan chức năng phát hiện, xử lý
2.8 Tổ chức được tối thiểu 01 hoạt động khuyến học trong năm
3 Môi trường cảnh quan sạch, đẹp
3.1 100% hộ dân treo cờ Tổ quốc đúng quy định vào các ngày lễ, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, thành phố
3.2 Các tuyến đường thuộc tổ không có tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, làm mái che, cơi nới gây mất mỹ quan đô thị
3.3 Không có tình trạng ô nhiễm tại các điểm tập kết rác thuộc địa bàn tổ
3.4 Tổ chức từ 10 đợt/năm dọn vệ sinh môi trường trở lên
3.5 Đạt chuẩn mô hình “Tổ dân phố không rác”
3.6 100% tuyến đường của tổ đăng ký đều đạt chuẩn mô hình “Tuyến đường văn minh đô thị”
3.7 100% cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn đạt tiêu chuẩn về môi trường
3.8 100% hộ dân sử dụng thùng đốt vàng mã hoặc thu dọn vật cúng sau khi cúng
3.9 100% tuyến đường, cột điện, tường rào, cổng ngõ, tường nhà và các vật thể khác thuộc tổ không có tình trạng quảng cáo, rao vặt sai quy định kéo dài. Có và sử dụng hiệu quả bảng quảng cáo rao vặt miễn phí
4 Chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước
4.1 Tỷ lệ sinh 3 thấp hơn hoặc bằng năm trước
4.2 Trẻ em được tiêm chủng đầy đủ
4.3 Tổ chức/phối hợp tổ chức từ 01 hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật trở lên
4.4 Đảm bảo an ninh trật tự theo Quyết định số 5394/QĐ-UBND ngày 10/8/2016
4.5 Có danh sách theo dõi cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tổ
5 Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng
5.1 Đạt chỉ tiêu vận động “Quỹ Vì người nghèo” và các hoạt động nhân đạo khác
5.2 Có hoạt động chăm sóc người cao tuổi, trẻ em, người có công, người khuyết tật và người có hoàn cảnh khó khăn.
* Đối với Thôn văn hóa:
1. Đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển
1.1 Tỷ lệ hộ nghèo thấp hơn so với năm trước
1.2 Tỷ lệ lao động có việc làm cao hơn năm trước
2. Đời sống văn hóa lành mạnh, phong phú
2.1 Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2.2 100% trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường; đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học phổ thông
2.3 Có tổ chức hoặc tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao của địa phương
2.4 Hoạt động hòa giải có hiệu quả, tất cả mâu thuẫn được giải quyết tại cộng đồng
2.5 Không có hộ lấn chiếm di tích, danh lam thắng cảnh, công trình công cộng; không có trường hợp truyền bá mê tín dị đoan trái pháp luật bị xử lý
2.6 Không có trường hợp tảo hôn
2.7 Có xây dựng và thực hiện tốt hương ước cộng đồng
2.8 Không có trường hợp kinh doanh, lưu hành, sử dụng văn hóa phẩm độc hại bị cơ quan chức năng phát hiện, xử lý
2.9 Tổ chức được tối thiểu 01 hoạt động khuyến học trong năm
3. Môi trường cảnh quan sạch, đẹp
3.1 100% hộ dân treo cờ Tổ quốc đúng quy định vào các ngày lễ, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước
3.2 Đường làng, ngõ xóm và các công trình công cộng được giữ gìn sạch, đẹp
3.3 Có biện pháp thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt tập trung
3.4 Tổ chức từ 10 đợt/năm dọn vệ sinh môi trường trở lên
3.5 Đạt chuẩn mô hình “Thôn không rác”
3.6 100% cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn đạt tiêu chuẩn về môi trường
3.7 100% hộ dân sử dụng thùng đốt vàng mã hoặc thu dọn vật cúng sau khi cúng
3.8 100% tuyến đường, cột điện, tường rào, cổng ngõ, tường nhà và các vật thể khác thuộc thôn không có tình trạng quảng cáo, rao vặt sai quy định kéo dài. Có và sử dụng hiệu quả bảng quảng cáo rao vặt miễn phí
4. Chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước
4.1 Tỷ lệ sinh 3 thấp hơn hoặc bằng năm trước
4.2 Trẻ em được tiêm chủng đầy đủ
4.3 Tổ chức/phối hợp tổ chức từ 01 hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật trở lên
4.4 Đảm bảo an ninh trật tự theo Quyết định số 5394/QĐ-UBND ngày 10/8/2016
4.5 Có danh sách theo dõi cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thôn
4.6 Không có cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trái phép
5. Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng
5.1 Đạt chỉ tiêu vận động đóng góp “Quỹ Vì người nghèo” và các hoạt động nhân đạo khác
5.2 Có hoạt động chăm sóc người cao tuổi, trẻ em, người có công, người khuyết tật và người có hoàn cảnh khó khăn.
 

Số bộ hồ sơ

01 bộ. 

Kết quả thực hiện

Quyết định công nhận 

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND quận, huyện

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện

1. Ủy ban nhân dân cấp phường, xã căn cứ bản đăng ký tham gia thi đua và bảng tự đánh giá của khu dân cư để tổng hợp danh sách khu dân cư văn hóa đủ điều kiện bình xét.
2. Ủy ban nhân dân cấp phường, xã triệu tập cuộc họp bình xét, thành phần gồm: Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQVN, các thành viên Ban Chỉ đạo, đại diện các đoàn thể cấp xã
3. Tổ chức cuộc họp bình xét:
+ Cuộc họp được tiến hành khi đạt 60% trở lên số người được triệu tập tham dự;
+ Hình thức bình xét: Bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết;
+ Kết quả bình xét: Khu dân cư văn hóa được đề nghị tặng danh hiệu văn hóa khi có từ 60% trở lên thành viên dự họp đồng ý.
4. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả cuộc họp bình xét, Ủy ban nhân dân cấp phường, xã lập hồ sơ theo quy định trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện quyết định.
5. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện quyết định tặng danh hiệu Thôn/Tổ dân phố văn hóa văn hóa.

Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai
1. Văn bản đề nghị xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa của UBND phường/xã (Kèm theo danh sách tổ dân phố/thôn đủ tiêu chuẩn);
2. Bảng chấm điểm (Điểm tự chấm và điểm thẩm định);
3. Biên bản họp xét tặng danh hiệu khu dân cư văn hóa (Mẫu số 09, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”).
Căn cứ pháp lý

1. Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2018.
2. Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành bộ tiêu chuẩn bình xét và công nhận các danh hiệu văn hóa trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

 

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

32639978