Cơ quan thực hiện

Xác nhận thỏa thuận vị trí xây dựng trạm thu phát sóng viễn thông có cột ăng ten không cồng kềnh

Mã thủ tục 1.008737
Lĩnh vực Viễn thông và Internet
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 4156/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2021-12-22
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ đạt yêu cầu (thời gian này được tính như nhau cho tất cả các lần nộp hồ sơ). 

Mức trực tuyến 4
Lệ phí

Không

Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng
Đối tượng thực hiện
  • Tổ chức (Doanh nghiệp).
Cách thức thực hiện
Tổ chức nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến, trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích; nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm Hành chính thành phố (quầy số 23) hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.
Sở Thông tin và Truyền thông khuyến khích tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn và sử dụng dịch vụ bưu chính công ích để nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
Điều kiện thực hiện
1. Bảo đảm an toàn cho chính công trình và các công trình lân cận;
2. Đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành, không gây ảnh hưởng tới môi trường, sức khỏe cho cộng đồng; 
3. Bảo đảm tuân thủ quy hoạch xây dựng, kiến trúc, cảnh quan đô thị và viễn thông của thành phố Đà Nẵng.
Số bộ hồ sơ

01 bộ

Kết quả thực hiện
1. Giấy xác nhận thỏa thuận vị trí xây dựng trạm thu phát sóng viễn thông có cột ăng ten không cồng kềnh (đối với hồ sơ đạt yêu cầu);
2. Văn bản trả hồ sơ hoặc văn bản không đồng ý xác nhận (đối với hồ sơ không đạt yêu cầu).
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Hành chính thành phố, số 03 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện
1. Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định về thành phần, số lượng hồ sơ của thủ tục này và nộp hồ sơ đến Sở Thông tin và Truyền thông.
2. Bộ phận Một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
3. Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa (nếu cần). 
- Nếu hồ sơ đạt yêu cầu: Sở Thông tin và Truyền thông sẽ ban hành văn bản xác nhận. 
Đại diện tổ chức đến nộp bản chính hồ sơ (bản giấy) và nhận kết quả tại Bộ phận Một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông.
- Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu: Sở Thông tin và Truyền thông sẽ thông báo đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản không đồng ý cấp Giấy xác nhận.
4. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Bộ phận Một cửa sẽ gửi thông báo nêu lý do từ chối hồ sơ.
Kết quả xử lý hồ sơ hoặc thông báo từ chối hồ sơ được gửi về tài khoản điện tử trên Hệ thống Egov của người nộp hồ sơ. Đồng thời, thông tin xử lý hồ sơ sẽ được gửi mail đến địa chỉ thư điện tử của người nộp hồ sơ và gửi tin nhắn đến điện thoại di động của người nộp hồ sơ.
Lưu ý: Mọi vướng mắc, tổ chức liên hệ địa chỉ thư điện tử motcua-stttt@danang.gov.vn; fax: 02363.840.124; điện thoại: 02363.881.888 (số máy lẻ 423) hoặc số tắt 1022 để được hướng dẫn thêm.
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai

1. Văn bản Đề nghị thỏa thuận vị trí xây dựng trạm thu phát sóng viễn thông có cột ăng ten không cồng kềnh (Mẫu BCVT 02);

2. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao (kèm theo bản gốc để đối chiếu) Giấy phép sử dụng băng tần;

3. Bản vẽ mặt bằng các tầng, mặt cắt, mặt đứng trạm phát sóng viễn thông theo tỷ lệ 1/100 hoặc 1/200.

Căn cứ pháp lý

1. Luật Viễn thông số 41/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;
2. Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;
3. Thông tư số 14/2013/TT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn việc lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương;
4. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 08-2010/BTTTT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phơi nhiễm trường điện từ của các trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng - QCVN 8:2010/BTTTT” ban hành kèm theo Thông tư số 18/2010/TT-BTTTT ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;
5. Thông tư liên tịch số 15/2016/TTLT-BTTTT-BXD ngày 12 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn quản lý việc xây dựng công trình hạ tầng viễn thông thụ động;
6. Quyết định số 64/2012/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2012 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định Quản lý trạm thu/phát sóng viễn thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

36517038