Cơ quan thực hiện

Thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu

Mã thủ tục 1.008753
Lĩnh vực Đấu thầu
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 2113/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2022-08-08
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết


1. Trường hợp 01 (Kế hoạch lựa chọn nhà thầu): 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ đạt yêu cầu;
2. Trường hợp 02 (HSMT/HSYC): 11 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ đạt yêu cầu;
3. Trường hợp 03 (Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và HSMT/HSYC): 25 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ đạt yêu cầu;
Lưu ý: Thời gian được tính như nhau cho tất cả các lần nộp hồ sơ.

 

Mức trực tuyến 4
Lệ phí

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 9 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, cụ thể: Mức thu phí thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được tính bằng 0,05% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng. 
Tổ chức, cá nhân có thể thanh toán lệ phí qua Cổng thanh toán trực tuyến được tích hợp trên Hệ thống Egov.

Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Đối tượng thực hiện

Tổ chức.

Cách thức thực hiện

- Tổ chức nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến, trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích; nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm Hành chính thành phố (quầy số 23) hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.
- Sở Thông tin và Truyền thông khuyến khích tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn và sử dụng dịch vụ bưu chính công ích để nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Điều kiện thực hiện

Văn bản của cấp có thẩm quyền về cấp kinh phí thực hiện dự án, Quyết định phê duyệt dự toán của cấp có thẩm quyền).

Số bộ hồ sơ

01 bộ

Kết quả thực hiện

1. Báo cáo kết quả thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, yêu cầu báo giá; Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu/hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu (đối với hồ sơ đạt yêu cầu); 
2. Công văn đề nghị bổ sung, làm rõ hồ sơ (đối với hồ sơ không đạt yêu cầu).

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Hành chính thành phố, số 03 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện

1. Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định về thành phần, số lượng hồ sơ của thủ tục này và nộp hồ sơ đến Sở Thông tin và Truyền thông.
2. Bộ phận Một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành thẩm định:
+ Nếu hồ sơ đạt yêu cầu: Sở Thông tin và Truyền thông sẽ ban hành báo cáo kết quả thẩm định, Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (bản PDF, ký số).
+ Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu: Sở Thông tin và Truyền thông sẽ ra thông báo đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc trả hồ sơ. 
Trường hợp tổ chức nộp lại hồ sơ sửa đổi, bổ sung mà không đầy đủ các thành phần theo quy định, không bảo đảm yêu cầu để thẩm định thì hồ sơ xem như không hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ từ chối tiếp nhận hồ sơ sửa đổi, bổ sung của tổ chức.
- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ (không đáp ứng đầy đủ thành phần, số lượng hồ sơ theo yêu cầu của thủ tục): Bộ phận Một cửa sẽ từ chối tiếp nhận hồ sơ và nêu rõ lý do từ chối.
Kết quả xử lý hồ sơ hoặc thông báo từ chối hồ sơ được gửi về tài khoản điện tử trên Hệ thống Egov của người nộp hồ sơ. Đồng thời, thông tin xử lý hồ sơ sẽ được gửi mail đến địa chỉ thư điện tử của người nộp hồ sơ và gửi tin nhắn đến điện thoại di động của người nộp hồ sơ.
Lưu ý: Mọi vướng mắc, tổ chức liên hệ địa chỉ thư điện tử motcua-stttt@danang.gov.vn; fax: 02363.840.124; điện thoại: 02363.881.888 (số máy lẻ 423) hoặc số tắt 1022 để được hướng dẫn thêm.

Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai
* Trường hợp 01 (Kế hoạch lựa chọn nhà thầu)
1. Tờ trình đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
2. Quyết định phê duyệt dự án đầu tư/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Đề cương - Dự toán chi tiết/Báo cáo Chủ trương đầu tư;
3. Dự án đầu tư/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Đề cương - Dự toán chi tiết/Báo cáo Chủ trương đầu tư được duyệt;
4. Quyết định phân bổ vốn cho dự án.
* Trường hợp 02 (Hồ sơ mời thầu/Hồ sơ yêu cầu)
1. Tờ trình đề nghị phê duyệt HSMT/HSYC; 
2. Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
3. Quyết định phê duyệt dự án đầu tư/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Đề cương - Dự toán chi tiết/Báo cáo Chủ trương đầu tư;
4. Dự án đầu tư/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Đề cương - Dự toán chi tiết/Báo cáo Chủ trương đầu tư được duyệt;
5. Quyết định công nhận đơn vị tư vấn lập HSMT (nếu có);
6. Hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu/yêu cầu báo giá (trường hợp thuê đơn vị tư vấn lập HSMT/HSYC, phải có xác nhận của đơn vị tư vấn).
* Trường hợp 03 (Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, HSMT, HSYC)
1. Tờ trình đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và HSMT/HSYC; 
2. Quyết định phê duyệt dự án đầu tư/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Đề cương - Dự toán chi tiết/Báo cáo Chủ trương đầu tư;
3. Dự án đầu tư/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Đề cương - Dự toán chi tiết/Báo cáo Chủ trương đầu tư được duyệt;
4. Quyết định công nhận đơn vị tư vấn lập HSMT (nếu có);
5. Hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu/yêu cầu báo giá (trường hợp thuê đơn vị tư vấn lập HSMT/HSYC, phải có xác nhận của đơn vị tư vấn);
6. Quyết định phân bổ vốn cho dự án.
(Văn bản của Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án phải có chữ ký số hoặc bản scan có chữ ký và đóng dấu đỏ). 
* Đối với Dự án của Sở TTTT và các đơn vị trực thuộc Sở làm chủ đầu tư (trừ các dự án đơn vị trực thuộc Sở sử dụng nguồn vốn đặc thù, quỹ hoạt động sự nghiệp, nguồn để lại, … của các đơn vị): Đơn giản các thành phần hồ sơ:
1. Quyết định phê duyệt dự án đầu tư/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Đề cương - Dự toán chi tiết/Báo cáo Chủ trương đầu tư;
2. Quyết định phân bổ vốn cho dự án.
Căn cứ pháp lý

1. Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;
2. Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
3. Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
4. Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;
5. Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành quy định một số nội dung trong mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng;
6. Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2021 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

 

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

47356648