Cơ quan thực hiện

Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường

Mã thủ tục 1.003900.000.00.00.H17
Lĩnh vực
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 4220/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2020-11-05
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết

03 ngày làm việc

Mức trực tuyến 4
Lệ phí

Không có

Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện Sở Nội Vụ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Nội vụ
Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Cách thức thực hiện

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận TNTKQ Sở Nội vụ hoặc nộp qua văn thư, bưu điện.

Điều kiện thực hiện

Không có

Số bộ hồ sơ

- 02 bộ (01 bản chính; 01 bản phô tô)
- Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến phải gửi kèm 01 bộ bản chính để lưu trữ theo quy định.

Kết quả thực hiện

Công văn trả lời

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Hành chính thành phố, số 03 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo hướng dẫn của thủ tục này nộp tại Bộ phận TNTKQ nhận kết quả Sở Nội vụ;
Bước 2: Sở Nội vụ tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của thủ tục, thẩm định tính hợp pháp hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đảm bảo;
Bước 3: Sở Nội vụ giải quyết hồ sơ;
Bước 4: Tổ chức đến Bộ phận TNTKQ nhận kết quả theo thời gian quy định.

Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai
+ Đại hội nhiệm kì
1. Văn bản đề nghị cho phép tổ chức đại hội của hội;
2. Báo cáo số lượng hội viên, trong đó nêu rõ số hội viên chính thức của hội;
3. Nghị quyết của ban lãnh đạo hội về việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ;
4. Dự thảo báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ tới của hội; báo cáo kiểm điểm của ban lãnh đạo, ban kiểm tra và báo cáo tài chính của hội;
5. Dự thảo điều lệ sửa đổi, bổ sung (nếu có);
6. Dự kiến nhân sự ban lãnh đạo, ban kiểm tra của hội. Đối với nhân sự dự kiến là người đứng đầu hội phải có sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, nếu nhân sự thuộc diện quản lý của cơ quan có thẩm quyền thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ (theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 03/2013/TT-BNV).
7. Dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức đại hội, số lượng đại biểu mời, đại biểu chính thức tham dự đại hội, dự kiến chương trình đại hội.
+ Đại hội bất thường
1. Nghị quyết của ban lãnh đạo hội về việc tổ chức đại hội bất thường, trong đó nêu rõ nội dung sẽ thảo luận và quyết định tại đại hội;
2. Dự kiến nhân sự ban lãnh đạo, ban kiểm tra của hội. Đối với nhân sự dự kiến là người đứng đầu hội phải có sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, nếu nhân sự thuộc diện quản lý của cơ quan có thẩm quyền thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ (theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 03/2013/TT-BNV);
3. Dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức đại hội, số lượng đại biểu mời, đại biểu chính thức tham dự đại hội, dự kiến chương trình đại hội;
4. Dự thảo điều lệ sửa đổi, bổ sung (nếu có).
Căn cứ pháp lý

1. Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;
2. Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.
3. Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;
4. Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

18424588