Cơ quan thực hiện

Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hoá của tổ chức, cá nhân

Mã thủ tục 1.000373.000.00.00.H17
Lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 2788/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2020-08-03
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Mức trực tuyến 4
Lệ phí

Không có 

Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Đối tượng thực hiện

Tổ chức/cá nhân có nhu cầu tổ chức hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hoá.

Cách thức thực hiện

Tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ cho Chi cục TCĐLCL theo một trong các hình thức sau:
1. Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Chi cục TCĐLCL, đường Đoàn Nguyễn Thục, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.
2. Gửi hồ sơ đến Chi cục TCĐLCL qua Bưu điện (dịch vụ bưu chính công ích).

 

Điều kiện thực hiện

Điều kiện hoạt động đối với đơn vị tổ chức xét thưởng:
1. Được thành lập theo quy định của pháp luật, có chức năng tổ chức hoạt động xét tặng giải thưởng, có trụ sở, con dấu và tài khoản độc lập. Đối với cá nhân phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có tài khoản độc lập.
2. Có đủ năng lực tài chính để bảo đảm tổ chức thành công hoạt động xét tặng giải thưởng.
Trường hợp sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước để tổ chức xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hoá, đơn vị tổ chức xét thưởng phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép tổ chức xét tặng giải thưởng bằng văn bản và việc sử dụng kinh phí cho hoạt động tổ chức xét tặng giải thưởng phải tuân thủ các quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định về quản lý tài chính hiện hành của Nhà nước.
3. Có đủ cán bộ, nhân viên có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm về tổ chức hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hoá.
4. Hoạt động xét thưởng phải đáp ứng các nguyên tắc xét thưởng quy định tại khoản 3 Mục I của Thông tư số 06/2009/TT-BKHCN.
5. Đã xây dựng kế hoạch và xác định thời gian tổ chức hoạt động xét tặng giải thưởng.
6. Có Quy chế xét thưởng phù hợp đối với lĩnh vực xét thưởng, gồm các nội dung chính sau:
+ Tên của giải thưởng, mục đích xét thưởng;
+ Đối tượng xét thưởng;
+ Mức thưởng và hình thức tặng thưởng;
+ Điều kiện và nguyên tắc xét thưởng;
+ Tiêu chí xét thưởng;
+ Nhiệm vụ của Hội đồng xét thưởng;
+ Trình tự, thủ tục xét thưởng;
+ Nội dung đánh giá, căn cứ đánh giá, phương pháp đánh giá và kết quả đánh giá sự phù hợp của sản phẩm, hàng hoá với tiêu chí xét thưởng;
+ Quy định về chi phí đăng ký để được xét tặng giải thưởng.
Quy chế xét thưởng có thể được sửa đổi, bổ sung khi cần thiết. 
7. Hội đồng xét thưởng bao gồm các chuyên gia có trình độ, năng lực về lĩnh vực xét thưởng.

 

Số bộ hồ sơ

01 (một) bộ. 

Kết quả thực hiện

- Giấy xác nhận đăng ký hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Hiệu lực của Giấy xác nhận như sau: 
+ Đối với các giải thưởng được tổ chức xét tặng định kỳ hàng năm, Giấy xác nhận có hiệu lực không quá 03 (ba) năm. Trường hợp Giấy xác nhận hết hiệu lực, đơn vị muốn tiếp tục tổ chức hoạt động xét tặng giải thưởng, phải lập hồ sơ đăng ký gửi Sở KH&CN thông qua Chi cục TCĐLCL để được cấp lại Giấy xác nhận. 
+ Đối với các giải thưởng không tổ chức định kỳ, Giấy xác nhận có hiệu lực cho từng trường hợp tổ chức xét tặng. 

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Chi cục TCĐLCL, đường Đoàn Nguyễn Thục, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ
Tổ chức/cá nhân có nhu cầu tham gia hoạt động cấp Giấy xác nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hoá của tổ chức/cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện về Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) thông qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục TCĐLCL) đối với các giải thưởng do tổ chức/cá nhân tổ chức trên địa bàn tỉnh, thành phố.
Bước 2: Xử lý hồ sơ
Chi cục TCĐLCL tiếp nhận hồ sơ, xem xét, thẩm định theo quy định: 
- Trong thời hạn 15 (mươi lăm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Chi cục TCĐLCL tiến hành thẩm xét hồ sơ, nếu đáp ứng điều kiện quy định, đơn vị tổ chức xét thưởng được cấp Giấy xác nhận.
- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng điều kiện quy định, Chi cục TCĐLCL thông báo từ chối cấp Giấy xác nhận và nêu rõ lý do bằng văn bản.
Bước 3: Trả kết quả
Căn cứ vào thời hạn giải quyết, tổ chức/cá nhân đến nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Chi cục TCĐLCL hoặc thông qua đường bưu điện.

Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai
1. Giấy đăng ký hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hóa (theo mẫu quy định tại Phụ lục I Thông tư số 06/2009/TT-BKHCN);
2. Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy phép kinh doanh/Giấy đăng ký hoạt động (đối với tổ chức);
  •  
3. Văn bản, quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép tổ chức giải thưởng (nếu có);
  •  
4. Danh sách cán bộ, nhân viên tham gia tổ chức hoạt động xét tặng giải thưởng (tên, chức danh, trình độ, kinh nghiệm tổ chức hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hoá, Quyết định tuyển dụng/Hợp đồng lao động);
  •  
5. Kế hoạch và thời gian xét tặng giải thưởng;
  •  
6. Quy chế xét thưởng;
  •  
7. Dự kiến danh sách thành viên Hội đồng xét thưởng (trình độ, chuyên môn);
  •  
8. Báo cáo về khả năng tài chính để bảo đảm tổ chức thành công hoạt động xét tặng giải thưởng, gồm các nội dung sau: dự kiến kinh phí chi cho toàn bộ hoạt động xét tặng giải thưởng, mức chi cho từng hoạt động và nguồn kinh phí sử dụng;
  •  
9. Mẫu hồ sơ mời đăng ký để được xét tặng giải thưởng.
  •  
Căn cứ pháp lý

1. Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá;
2. Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ban hành ngày16/11/2013;
3. Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
4. Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp;
5. Thông tư số 06/2009/TT-BKHCN ngày 03/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về điều kiện, thủ tục xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hoá của tổ chức, cá nhân.

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

25475823