Cơ quan thực hiện

Cấp lại giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

Mã thủ tục 1.001693.000.00.00.H17
Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 2580/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2021-07-26
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết

10 (mười) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Mức trực tuyến 4
Lệ phí

- Phí: Không có
- Lệ phí: Không có.
- Chi phí khác: Không có.

Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Đối tượng thực hiện

Văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức KH&CN đã đăng ký hoạt động tại Sở KH&CN thành phố Đà Nẵng (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) .

 

Cách thức thực hiện

Tổ chức nộp hồ sơ cho Sở KH&CN theo một trong các hình thức sau:
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Quầy số 23 (Sở KH&CN) Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, số 03 Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
- Gửi hồ sơ đến Sở KH&CN qua Bưu điện (dịch vụ bưu chính công ích).
- Nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn hoặc Trang Thông tin điện tử của Sở KH&CN tại địa chỉ https://www.dost.danang.gov.vn.

 

Điều kiện thực hiện

Theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Đối với trường hợp đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh bị mất:
Trường hợp mất Giấy chứng nhận, văn phòng đại diện, chi nhánh phải đề nghị cấp lại sau khi đã khai báo với cơ quan công an nơi mất và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng.
Chậm nhất là 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày đăng thông báo, văn phòng đại diện, chi nhánh nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận.
- Đối với trường hợp đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh bị rách, nát: Không.

 

Số bộ hồ sơ

Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Kết quả thực hiện

Giấy Chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện/chi nhánh.

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Khoa học & Công nghệ, Trung tâm Hành chính thành phố, số 03 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện

Bước 1. Văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nộp hồ sơ đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh tại Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN). Công chức được phân công tiếp nhận hồ sơ có nhiệm vụ tiếp nhận và kiểm tra sơ bộ hồ sơ.
a) Trường hợp hồ sơ chưa đúng, chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn bằng Phiếu hướng dẫn để tổ chức bổ sung hoàn chỉnh.
b) Trường hợp thành phần hồ sơ đầy đủ thì viết Giấy biên nhận hồ sơ hẹn ngày trả kết quả.
Bước 2. Sở KH&CN tổ chức thẩm định hồ sơ:
- Nếu văn phòng đại diện, chi nhánh đáp ứng các yêu cầu của quy định hiện hành, Sở KH&CN cấp Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ.
- Trong trường hợp không cấp Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ, Sở KH&CN có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
Bước 3. Trả kết quả (Giấy chứng nhận) cho tổ chức theo một trong các hình thức sau theo yêu cầu của tổ chức:
- Giấy chứng nhận được trao trực tiếp cho tổ chức tại Quầy số 23 (Sở KH&CN) Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, số 03 Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng;
- Gửi Giấy chứng nhận đến tổ chức qua Bưu điện (dịch vụ bưu chính công ích).
- Gửi trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn hoặc Trang Thông tin điện tử của Sở KH&CN tại địa chỉ https://www.dost.danang.gov.vn.

 

Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai
- Trường hợp bị mất Giấy chứng nhận, hồ sơ bao gồm: 1. Đơn đề nghị cấp lại Giấy Chứng nhận (Mẫu 13);
2. Xác nhận của cơ quan công an;
  •  
3. Giấy biên nhận của cơ quan báo, đài đã đăng thông báo mất Giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh hoặc tờ báo đã đăng thông báo này.
  •  
- Trường hợp Giấy Chứng nhận bị rách, nát, hồ sơ bao gồm: 1. Đơn đề nghị cấp lại Giấy Chứng nhận (Mẫu 13). 2. Bản gốc Giấy Chứng nhận đã được cấp.
  •  
Căn cứ pháp lý

1. Luật Khoa học và Công nghệ;
2. Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;
3. Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học công nghệ; 
4. Thông tư số 298/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ.

 

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

Dịch vụ công liên quan

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

21817228