Cơ quan thực hiện

Thủ tục trình cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế

Mã thủ tục 1.008622
Số quyết định 2265/QĐ-UBND_ĐT
Tên thủ tục Trình cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại thủ tục TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Công tác lãnh sự
Trình tự thực hiện
Bước 1: Tổ chức, công dân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn dưới đây và nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (Bộ phận TN&TKQ) Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng hoặc giao dịch trực tuyến trên Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn

Bước 2
- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp
+ Bộ phận TN&TKQ kiểm tra thành phần hồ sơ;
+ Nếu thành phần hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, Bộ phận TN&TKQ Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng hướng dẫn cơ quan, đơn vị hoàn thiện hồ sơ theo qui định và yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Bộ phận TN&TKQ ghi phiếu biên nhận trong đó nêu rõ ngày trả kết quả.
- Trường hợp sử dụng giao dịch trực tuyến
+ Bộ phận TN&TKQ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ điện tử;
+ Nếu thành phần hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, Bộ phận TN&TKQ từ chối, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo qui định. Hệ thống tự động gửi thư điện tử thông báo đến tổ chức, công dân;
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Bộ phận TN&TKQ tiếp nhận. Hệ thống tự động gửi thư điện tử thông báo đến tổ chức, công dân.

Bước 3 (đối với trường hợp hồ sơ không lấy ý kiến các cơ quan chức năng liên quan thì bỏ qua bước này)
- Trong vòng 01 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đầy đủ và hợp lệ hồ sơ giấy, Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng có văn bản gửi các cơ quan chức năng liên quan đề nghị cho ý kiến theo chức năng.
- Trong vòng 05 ngày làm việc, cơ quan được lấy ý kiến có văn bản trả lời cho Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng về việc đồng ý hoặc không đồng ý việc tổ chức HNHTQT.

Bước 4
- Đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích: Trong vòng 02 ngày làm việc, Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng có văn bản tham mưu Chủ tịch UBND thành phố.
- Đối với trường hợp sử dụng giao dịch trực tuyến: Trong vòng 01 ngày làm việc, Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng có văn bản tham mưu Chủ tịch UBND thành phố.

Bước 5: Trong vòng 04 ngày làm việc, Chủ tịch UBND thành phố xem xét hồ sơ và có văn bản đồng ý hoặc không đồng ý cho phép tổ chức HNHTQT gửi Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng.

Bước 6: Tổ chức, công dân đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng hoặc Bộ phận TN&TKQ gửi kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Trường hợp thực hiện giao dịch trực tuyến cơ quan, đơn vị nộp bản chính hồ sơ trước khi nhận kết quả.
Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Trường hợp 1: 06 ngày làm việc; Trường hợp 2: 12 ngày làm việc.: Khác
Trường hợp 1: Đối với trường hợp hồ sơ không lấy ý kiến các cơ quan chức năng liên quan (nộp hồ sơ trực tiếp): 06 (sáu) ngày làm việc, cụ thể:
- Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng có công văn tham mưu Chủ tịch UBND thành phố: 02 (hai) ngày làm việc.
- Chủ tịch UBND thành phố có công văn về việc đồng ý hoặc không đồng ý tổ chức HNHTQT: 04 (bốn) ngày làm việc.
Trường hợp 2: Đối với trường hợp hồ sơ cần lấy ý kiến các cơ quan chức năng liên quan (nộp hồ sơ trực tiếp): 12 (mười hai) ngày làm việc, cụ thể:
- Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng có công văn gửi các cơ quan chức năng liên quan đề nghị cho ý kiến theo chức năng: 01 (một) ngày làm việc.
- Các cơ quan chức năng liên quan có công văn trả lời: 05 (năm) ngày làm việc.
- Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng tổng hợp các ý kiến của các cơ quan chức năng liên quan và có công văn tham mưu UBND thành phố: 02 (hai) ngày làm việc.
- Chủ tịch UBND thành phố có công văn về việc đồng ý hoặc không đồng ý tổ chức HNHTQT: 04 (bốn) ngày làm việc.
Trực tuyến Trường hợp 1: 05 ngày làm việc; Trường hợp 2: 11 ngày làm việc.: Khác
Trường hợp 1: Đối với trường hợp hồ sơ không lấy ý kiến các cơ quan chức năng liên quan (nộp hồ sơ trực tuyến): 05 (năm) ngày làm việc, cụ thể:
- Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng có công văn tham mưu UBND thành phố: 01 (một) ngày làm việc.
- Chủ tịch UBND thành phố có công văn về việc đồng ý hoặc không đồng ý tổ chức HNHTQT: 04 (bốn) ngày làm việc.
Trường hợp 2: Đối với trường hợp hồ sơ cần lấy ý kiến các cơ quan chức năng liên quan (nộp hồ sơ trực tuyến): 11 (mười hai) ngày làm việc, cụ thể:
- Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng có công văn gửi các cơ quan chức năng liên quan đề nghị cho ý kiến theo chức năng: 01 (một) ngày làm việc.
- Các cơ quan chức năng liên quan có công văn trả lời: 05 (năm) ngày làm việc.
- Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng tổng hợp các ý kiến của các cơ quan chức năng liên quan và có công văn tham mưu UBND thành phố: 01 (một) ngày làm việc.
- Chủ tịch UBND thành phố có công văn về việc đồng ý hoặc không đồng ý tổ chức HNHTQT: 04 (bốn) ngày làm việc.
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Văn bản của cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế (HNHTQT) gửi UBND thành phố đồng kính gửi Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng (theo mẫu Đề án tổ chức hội thảo đính kèm), bao gồm những nội dung cụ thể sau: De an to chuc hoi nghi, hoi thao quoc te.docx Bản chính: 2
Bản sao: 0
- Văn bản của cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế (HNHTQT) gửi UBND thành phố đồng kính gửi Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng (theo mẫu Đề án tổ chức hội thảo đính kèm), bao gồm những nội dung cụ thể sau: Bao cao ket qua hoi nghi, hoi thao quoc te.docx Bản chính: 2
Bản sao: 0
+ Lý do, mục đích, danh nghĩa tổ chức; Bản chính: 0
Bản sao: 0
+ Nội dung (nội dung cụ thể sẽ được trình bày trong HNHTQT). Gửi kèm tài liệu, tập gấp, tờ rơi (nếu có). Tài liệu tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt), chương trình làm việc và các hoạt động bên lề của hội nghị, hội thảo; Bản chính: 0
Bản sao: 0
+ Hình thức và công nghệ tổ chức (trong trường hợp hội nghị, hội thảo trực tuyến); Bản chính: 0
Bản sao: 0
+ Thời gian và địa điểm tổ chức HNHTQT; Bản chính: 0
Bản sao: 0
+ Thành phần tham gia tổ chức: đơn vị phía Việt Nam, đơn vị phía nước ngoài; Bản chính: 0
Bản sao: 0
+ Thành phần tham dự: số lượng và cơ cấu thành phần đại biểu (đối với phía nước ngoài ghi rõ họ, tên, quốc tịch, số hộ chiếu, chức danh, giới tính); Bản chính: 0
Bản sao: 0
+ Nội dung, chương trình làm việc, hoạt động bên lề; Bản chính: 0
Bản sao: 0
+ Nguồn kinh phí: Nguồn kinh phí (tự lo hay được tài trợ. Nếu được tài trợ phải ghi rõ tên đơn vị, tổ chức tài trợ). Bản chính: 0
Bản sao: 0
- Các văn bản, giấy tờ khác (thông tin về người phát biểu tại HNHTQT; thông tin về các cơ quan, tổ chức phối hợp; tóm tắt nội dung các bài phát biểu…). Bản chính: 2
Bản sao: 0
- Đề án tổ chức đã được phê duyệt (đối với các chương trình, dự án, phi dự án); Bản chính: 0
Bản sao: 2
- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học trong trường hợp đơn vị tổ chức hội thảo lần đầu tiên trong năm (đối với các đơn vị tổ chức hội thảo tư vấn du học); Bản chính: 0
Bản sao: 2
- Công văn thống nhất của cơ quan chủ quản (đối với các cơ quan, đơn vị Nhà nước trực thuộc các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện); Bản chính: 2
Bản sao: 0
- Đối với HNHTQT do đơn vị tổ chức sự kiện (không phải đơn vị chủ trì, phối hợp tổ chức) xin cấp phép phải có hợp đồng/giấy ủy quyền trong việc tổ chức HNHTQT trong đó xác định rõ việc chịu trách nhiệm về nội dung HNHTQT giữa các bên. Bản chính: 2
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện Công dân Việt NamDoanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoàiTổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)Tổ chức nước ngoài
Cơ quan thực hiện Sở Ngoại vụ TP.Đà Nẵng
Cơ quan có thẩm quyền Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng, Số 03 Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp & CQ được ủy quyền Không có thông tin
Kết quả thực hiện Công văn của Chủ tịch UBND thành phố về việc đồng ý hoặc không đồng ý cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
02/2015/TTLT-BNG-BNV Thông tư liên tịch 02/2015/TTLT-BNG-BNV 2015-06-28 Bộ Ngoại giao
06/2020/QĐ-TTg Quyết định 06/2020/QĐ-TTg 2020-02-21
7365-QĐ/TU Quyết định số 7365-QĐ/TU ngày 16/6/2017 của Thành ủy Đà Nẵng về việc Ban hành Quy chế Quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 2017-06-16
5465/QĐ-UBND Quyết định số 5465/QĐ-UBND ngày 12/8/2014 của UBND thành phố ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Hội nghị, Hội thảo quốc tế tổ chức tại thành phố Đà Nẵng 2014-08-12
729/QĐ-BNG Quyết định 729/QĐ-BNG năm 2020 công bố thủ tục hành chính về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành 2020-04-10
Yêu cầu, điều kiện thực hiện 1. Các cơ quan, đơn vị tổ chức HNHTQT nộp hồ sơ trước ngày dự kiến tổ chức ít nhất 13 ngày làm việc.
2. Nếu được Chủ tịch UBND thành phố cho phép tổ chức hội thảo, đơn vị phải báo cáo kết quả HNHTQT trong thời gian 15 ngày kể từ ngày kết thúc HNHTQT cho UBND thành phố thông qua Sở Ngoại vụ Đà Nẵng (theo Mẫu Báo cáo kết quả tổ chức hội thảo quốc tế đính kèm).
3. Nếu có bất cứ sự thay đổi trước thời gian tổ chức hội thảo, các cơ quan, đơn vị phải gửi thông báo cho Sở Ngoại vụ về sự thay đổi.
4. Đối với các HNHTQT thuộc thẩm quyền quyết định của các cơ quan Trung ương, địa phương khác: Cơ quan tổ chức có văn bản thông báo cho UBND thành phố Đà Nẵng (thông qua Sở Ngoại vụ) về nội dung hội nghị, hội thảo quốc tế (thời gian, địa điểm, thành phần, mục đích v.v..) để địa phương phối hợp quản lý.
5. Cơ quan, đơn vị tổ chức phải tiến hành HNHTQT theo đúng chương trình, nội dung đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; chịu trách nhiệm về nội dung các tài liệu, báo cáo, tham luận, các tư liệu, số liệu, nội dung các ấn phẩm phát hành trước, trong và sau hội nghị, hội thảo quốc tế.
6. Cơ quan, đơn vị tổ chức HNHTQT chỉ được tiến hành tổ chức khi đã được cấp phép; toàn bộ chương trình, nội dung thực hiện theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền.
7. Đối với các HNHTQT có người nước ngoài tham dự, đơn vị tổ chức phải bảo đảm mục đích nhập cảnh của người nước ngoài và phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý người nước ngoài trong thời gian tham dự tại địa phương.
Từ khóa Không có thông tin
Mô tả Không có thông tin
Quay lại

Dịch vụ công liên quan

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

18830276