Cơ quan thực hiện

Thẩm định, tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng các công trình chuyên ngành nông nghiệp và PTNT

Mã thủ tục 1.008655
Số quyết định 2477/QĐ-UBND_ĐT
Tên thủ tục Thẩm định, tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại thủ tục TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Quản lý xây dựng công trình
Trình tự thực hiện
Bước 1: Chủ đầu tư, cơ quan chủ trì thẩm định dự án nộp hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng.
Bước 2: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra hồ sơ, lập văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung và gửi trả hồ sơ nếu hồ sơ chưa đúng quy định.
Bước 3: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành văn bản thẩm định, tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở. Chủ đầu tư, cơ quan chủ trì thẩm định dự án nhận văn bản thẩm định, tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả; chuyển phí thẩm định cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định tại Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở (Trường hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tự tổ chức thẩm định) và thanh toán chi phí tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi cho đơn vị tư vấn thẩm tra theo Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng (Trường hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp đơn vị tư vấn thẩm tra có đủ điều kiện năng lực để thẩm tra).
Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Tùy trường hợp: Khác

Lệ phí:

Theo Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở.
1. Trường hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tự tổ chức thẩm định dự án, thiết kế cơ sở:
- Dự án nhóm B: Không quá 16 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
- Dự án nhóm C: Không quá 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
2. Trường hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực phù hợp đã đăng ký công khai thông tin năng lực hoạt động xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng để chủ đầu tư ký kết hợp đồng thẩm tra phục vụ công tác thẩm định:
- Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ khi nộp hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản thông báo cho chủ đầu tư các nội dung cần thẩm tra để chủ đầu tư lựa chọn và ký kết hợp đồng với tư vấn thẩm tra;
- Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi kết quả thẩm tra cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để làm cơ sở thẩm định dự án, thiết kế cơ sở.
3. Trường hợp lấy ý kiến tham gia về thiết kế cơ sở:
- Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ của dự án, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi văn bản kèm theo hồ sơ đến các cơ quan, tổ chức có liên quan theo quy định để lấy ý kiến về nội dung liên quan đến thiết kế cơ sở của dự án;
- Thời hạn có văn bản trả lời của cơ quan, tổ chức có liên quan đến dự án, thiết kế cơ sở như sau: Không quá 15 ngày đối với dự án nhóm B và 10 ngày đối với dự án nhóm C. Nếu quá thời hạn, các cơ quan, tổ chức liên quan không có văn bản trả lời thì được xem như đã chấp thuận về nội dung xin ý kiến về thiết kế cơ sở và chịu trách nhiệm về lĩnh vực quản lý của mình.
Trực tuyến Tùy trường hợp: Khác

Lệ phí:

Theo Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở.
1. Trường hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tự tổ chức thẩm định dự án, thiết kế cơ sở:
- Dự án nhóm B: Không quá 16 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
- Dự án nhóm C: Không quá 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
2. Trường hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực phù hợp đã đăng ký công khai thông tin năng lực hoạt động xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng để chủ đầu tư ký kết hợp đồng thẩm tra phục vụ công tác thẩm định:
- Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ khi nộp hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản thông báo cho chủ đầu tư các nội dung cần thẩm tra để chủ đầu tư lựa chọn và ký kết hợp đồng với tư vấn thẩm tra;
- Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi kết quả thẩm tra cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để làm cơ sở thẩm định dự án, thiết kế cơ sở.
3. Trường hợp lấy ý kiến tham gia về thiết kế cơ sở:
- Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ của dự án, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi văn bản kèm theo hồ sơ đến các cơ quan, tổ chức có liên quan theo quy định để lấy ý kiến về nội dung liên quan đến thiết kế cơ sở của dự án;
- Thời hạn có văn bản trả lời của cơ quan, tổ chức có liên quan đến dự án, thiết kế cơ sở như sau: Không quá 15 ngày đối với dự án nhóm B và 10 ngày đối với dự án nhóm C. Nếu quá thời hạn, các cơ quan, tổ chức liên quan không có văn bản trả lời thì được xem như đã chấp thuận về nội dung xin ý kiến về thiết kế cơ sở và chịu trách nhiệm về lĩnh vực quản lý của mình.
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Nội dung chi tiết: Hồ sơ Khảo sát, báo cáo nghiên cứu khả thi - Thiết kế cơ sở Dự án
1. Hồ sơ khảo sát xây dựng phục vụ lập dự án (Theo Chương II Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng) gồm: Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Nhiệm vụ khảo sát; Nhiệm vụ thiết kế; Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Giải pháp về kiến trúc, mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng công trình, các kích thước, kết cấu chính của công trình xây dựng (Các giải pháp thiết kế về bảo đảm an toàn xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ); Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Giải pháp về xây dựng, vật liệu chủ yếu được sử dụng, ước tính chi phí xây dựng cho từng công trình; Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng; Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Văn bản thông báo chấp thuận nghiệm thu Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng đến nhà thầu khảo sát nếu đạt yêu cầu; Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng (Chủ đầu tư phê duyệt trực tiếp vào Báo cáo kết quả khảo sát); Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Các Bản vẽ khảo sát; Nhật ký khảo sát có chữ ký giám sát khảo sát của Chủ đầu tư; Biên bản nghiệm thu Báo cáo kết quả khảo sát; Bản chính: 1
Bản sao: 0
2. Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi (Bao gồm tổng mức đầu tư hoặc dự toán) (Theo Điều 54+58 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014) bao gồm: Bản chính: 1
Bản sao: 0
* Thiết kế cơ sở được lập để đạt được mục tiêu của dự án, phù hợp với công trình xây dựng thuộc dự án, bảo đảm sự đồng bộ giữa các công trình khi đưa vào khai thác, sử dụng. Thiết kế cơ sở gồm thuyết minh và các bản vẽ thể hiện các nội dung sau: Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Bản vẽ Vị trí xây dựng, hướng tuyến công trình, danh mục và quy mô, loại, cấp công trình thuộc tổng mặt bằng xây dựng (Quy hoạch chi tiết xây dựng; tổng mặt bằng được chấp thuận hoặc với phương án tuyến công trình được chọn đối với công trình xây dựng theo tuyến); Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Phương án công nghệ, kỹ thuật và thiết bị được lựa chọn (nếu có); Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Các bản thuyết minh, bản vẽ thiết kế, dự toán phải được đóng thành tập hồ sơ theo khuôn khổ thống nhất, được lập danh mục, đánh số, ký hiệu để tra cứu và bảo quản lâu dài; Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Tài liệu sông ngòi, khí tượng, thủy văn dòng chảy sông tại vị trí đầu tư xây dựng dự án; Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Hồ sơ Trình thẩm định phải được ký, đóng dấu xác nhận của Cơ quan trình thẩm định và phải được đóng tập dán gáy theo quy định của văn thư trữ. Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Phương án kết nối hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài công trình, giải pháp phòng, chống cháy, nổ (Vị trí địa điểm xây dựng, khả năng kết nối với hạ tầng kỹ thuật của khu vực); Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Giải pháp tổ chức thực hiện dự án theo giai đoạn, hạng mục công trình với yêu cầu của thiết kế cơ sở; Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng và kết quả khảo sát xây dựng để lập thiết kế cơ sở. Bản chính: 1
Bản sao: 0
3. Các nội dung khác của Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng gồm: Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Sự cần thiết và chủ trương đầu tư, mục tiêu đầu tư xây dựng, địa điểm xây dựng và diện tích sử dụng đất, quy mô công suất và hình thức đầu tư xây dựng (Chủ trương đầu tư, khả năng đáp ứng nhu cầu tăng thêm về quy mô, công suất, năng lực khai thác sử dụng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trong từng thời); Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Khả năng bảo đảm các yếu tố để thực hiện dự án như sử dụng tài nguyên, lựa chọn công nghệ thiết bị, sử dụng lao động, hạ tầng kỹ thuật, tiêu thụ sản phẩm, yêu cầu trong khai thác sử dụng, thời gian thực hiện, phương án giải phóng mặt bằng xây dựng, tái định cư (nếu có), giải pháp tổ chức quản lý thực hiện dự án, vận hành, sử dụng công trình và bảo vệ môi trường (Quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch xây dựng); Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Đánh giá tác động của dự án liên quan đến việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, tái định cư; bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái, an toàn trong xây dựng, phòng, chống cháy, nổ và các nội dung cần thiết khác (Khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng đất, giải phóng mặt bằng xây dựng; nhu cầu sử dụng tài nguyên (nếu có), việc bảo đảm các yếu tố đầu vào và đáp ứng các đầu ra của sản phẩm dự án; giải pháp tổ chức thực hiện; kinh nghiệm quản lý của chủ đầu tư; các giải pháp bảo vệ môi trường; phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm quốc phòng, an ninh và các yếu tố khác); Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Tổng mức đầu tư, dự toán công trình và huy động vốn, phân tích tài chính, rủi ro, chi phí khai thác sử dụng công trình, đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án; kiến nghị cơ chế phối hợp, chính sách ưu đãi, hỗ trợ thực hiện dự án (Tổng mức đầu tư, tiến độ thực hiện dự án; chi phí khai thác vận hành; khả năng huy động vốn theo tiến độ, phân tích rủi ro, hiệu quả tài chính và hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án); Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, năng lực hành nghề của cá nhân tư vấn lập thiết kế (Hồ sơ năng lực của Đơn vị Tư vấn thiết kế gồm Chứng chỉ hành nghề và thông tin năng lực của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế: Bản sao có chứng thực); Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Quy trình bảo trì công trình xây dựng (nếu có); Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Các nội dung khác có liên quan. Bản chính: 1
Bản sao: 0
4. Bản vẽ và thuyết minh tính toán Thiết kế cơ sở. Bản chính: 1
Bản sao: 0
Quy cách hồ sơ thiết kế xây dựng công trình (Theo Điều 21, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015): Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Hồ sơ thiết kế được lập cho từng công trình bao gồm thuyết minh thiết kế, bản tính, các bản vẽ thiết kế; Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Bản vẽ thiết kế phải có kích cỡ, tỷ lệ, khung tên được thể hiện theo các tiêu chuẩn áp dụng trong hoạt động xây dựng. Trong khung tên từng bản vẽ phải có tên, chữ ký của người trực tiếp thiết kế, người kiểm tra thiết kế, chủ trì thiết kế, chủ nhiệm thiết kế, người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thiết kế và dấu của nhà thầu thiết kế xây dựng công trình trong trường hợp nhà thầu thiết kế là tổ chức; Bản chính: 1
Bản sao: 0
1. Tờ trình và Danh mục hồ sơ trình duyệt đính kèm theo tờ trình (Theo Mẫu số 01 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ); To trinh tham dinh (Mau so 01).doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
2. Hồ sơ pháp lý; Bản chính: 1
Bản sao: 0
3. Hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi - Thiết kế cơ sở Dự án. Bản chính: 1
Bản sao: 0
4. 01 Đĩa CD có ghi tên Dự án bên ngoài đĩa để tiện lưu trữ. Bản chính: 1
Bản sao: 0
5. Trường hợp lấy ý kiến phối hợp hoặc thẩm tra của các cơ quan, tổ chức có liên quan thì bổ sung thêm hồ sơ đối với nội dung ý kiến phối hợp hoặc thẩm tra. Bản chính: 1
Bản sao: 0
Nội dung chi tiết: Hồ sơ pháp lý
4. Báo cáo thẩm định Nhiệm vụ, dự toán khảo sát của Chủ đầu tư; Bản chính: 1
Bản sao: 0
5. Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ khảo sát; Nhiệm vụ thiết kế của Chủ đầu tư; Bản chính: 1
Bản sao: 0
6. Quyết định lựa chọn nhà thầu khảo sát và Hợp đồng; Bản chính: 1
Bản sao: 0
7. Quyết định phê duyệt Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng; Bản chính: 1
Bản sao: 0
8. Quyết định lựa chọn nhà thầu lập dự án, thiết kế cơ sở và Hợp đồng; Bản chính: 1
Bản sao: 0
9. Chứng chỉ năng lực hoạt động và Hồ sơ năng lực của Đơn vị Tư vấn thiết kế; Chứng chỉ hành nghề và thông tin năng lực của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế, chủ trì lập dự toán: Bản sao có chứng thực. Bản chính: 1
Bản sao: 0
10. Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (Quy hoạch 1/2000 đối với khu công nghiệp quy mô trên 20 ha) được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc giấy phép quy hoạch của dự án; Quyết định phê duyệt Quy hoạch phương án tuyến công trình được chọn đối với công trình xây dựng theo tuyến và quyết định phê duyệt quy hoạch hạ tầng kỹ thuật; Bản chính: 1
Bản sao: 0
11. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và báo cáo đánh giá tác động môi trường được duyệt đối với các dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu có); Bản chính: 1
Bản sao: 0
12. Văn bản thẩm duyệt hoặc ý kiến về giải pháp phòng cháy chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền (nếu có); Bản chính: 1
Bản sao: 0
13. Văn bản thỏa thuận độ cao tĩnh không (nếu có); Bản chính: 1
Bản sao: 0
14. Các văn bản thông tin, số liệu về hạ tầng kỹ thuật đô thị (nếu có); Bản chính: 1
Bản sao: 0
15. Văn bản lấy ý kiến thẩm định của Cơ quan chủ trì thẩm định; Bản chính: 1
Bản sao: 0
16. Các văn bản pháp lý khác có liên quan (nếu có). Bản chính: 1
Bản sao: 0
1. Quyết định phê duyệt chủ trương, nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình (đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công) hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án sử dụng vốn khác); Báo cáo kết quả thẩm định chủ trương đầu tư xây dựng công trình và Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư được duyệt; Bản chính: 1
Bản sao: 0
2. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Chủ đầu tư đối với gói thầu khảo sát, Tư vấn lập dự án (nếu có); Bản chính: 1
Bản sao: 0
3. Quyết định lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc thông qua thi tuyển hoặc tuyển chọn theo quy định và phương án thiết kế được lựa chọn kèm theo (nếu có); Bản chính: 1
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện Doanh nghiệpTổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)Hợp tác xã
Cơ quan thực hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - tỉnh Quảng Ninh
Cơ quan có thẩm quyền Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Đà Nẵng, Số 03 Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp & CQ được ủy quyền Không có thông tin
Kết quả thực hiện Văn bản thẩm định, tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
18/2016/TT-BXD Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình 2016-06-30
50/2014/QH13 Luật xây dựng 2014-06-18 Quốc Hội
100/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng 2018-07-16 Chính phủ
59/2015/NĐ-CP Nghị định 2015-06-09 Chính phủ
46/2015/NĐ-CP Nghị định 2015-05-12 Chính phủ
42/2017/NĐ-CP Nghị định 2017-04-05 Chính phủ
68/2019/NĐ-CP Nghị định 2019-08-14 Chính phủ
209/2016/TT-BTC Thông tư 2016-11-10 Bộ Tài chính
16/2019/TT-BXD Hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng 2019-12-26 Bộ Xây dựng
15/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định một số nội dung về mua sắm, quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 2016-05-20 UBND Thành phố Đà Nẵng
12/2020/QĐ-UBND Quy định nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 2020-05-11 UBND Thành phố Đà Nẵng
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không có thông tin
Từ khóa Không có thông tin
Mô tả Không có thông tin
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

26008422